.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ ๗๓/๒๕๖๑
แต่งตั้ง คกก.มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม


ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมชุดใหม่ จำนวน ๒๘ คน โดย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นประธานกรรมการบริหาร

ประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

____________


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและสื่ออื่น ๆ ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่ขาดแคลนครู อาจารย์ และสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสและบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ตลอดจนส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการศึกษา การมีงานทำ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมชุดใหม่ ดังต่อไปนี้

๑. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร
๒. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ ๑
๓. พันโท สมชาย กาญจนมณี รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ ๒
๔. รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ ๓
๕. หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล รองประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ
๖. รองศาสตราจารย์สุธี อักษรกิตติ์ รองประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสื่อสาร
๗. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ รองประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘. พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วณิชย์ถนอม กรรมการบริหาร
๙. พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย กรรมการบริหาร
๑๐. พลเอก จักรภพ ภูริเดช กรรมการบริหาร
๑๑. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ กรรมการบริหาร
๑๒. ศาสตราจารย์ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการบริหาร
๑๓. รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี พิบูลชล กรรมการบริหาร
๑๔. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการบริหาร
๑๕. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการบริหาร
๑๖. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการบริหาร
๑๗. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล กรรมการบริหาร
๑๘. ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวล กรรมการบริหาร
๑๙. นางสาวกุศลิน มุสิกุล กรรมการบริหาร
๒๐. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช กรรมการบริหาร
๒๑. หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ ฯ กรรมการบริหาร
๒๒. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต กรรมการบริหารและเลขาธิการ
๒๓. นายไพศาล ล้อมทอง กรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการ คนที่ ๑
๒๔. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการ คนที่ ๒
๒๕. พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง กรรมการบริหารและเหรัญญิก
๒๖. พลอากาศตรี จักรพงษ์ หอมไกรลาศ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเหรัญญิก คนที่ ๑
๒๗. คุณจันทนี ธนรักษ์ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเหรัญญิก คนที่ ๒
๒๘. นางมณีรัตน์ สุวันทารัตน์ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเหรัญญิก คนที่ ๓

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

อ้างจาก: ราชกิจจานุเบกษา


Rewriter บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุด ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

   
  073 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง คกก.มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
  071 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศฯ ชักธงชาติในสถานศึกษา
  055 ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา
  619 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแบ่งส่วนราชการภายใน สพท.
  561 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งศาสตราจารย์
  555 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศตั้ง กก.สภาการศึกษา และเลิกกิจการ 2 มหาวิทยาลัย
  538 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.
  512 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.
  501 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งศาสตราจารย์
  476 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบฯ การตรวจราชการฯ การจัดการศึกษา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ