.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 51/2561
ศธ.ประชุมหารือขับเคลื่อนโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน"


นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารทุกสังกัด และหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุม

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กล่าวว่า จากการที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายสำคัญที่ต้องการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง

โดยในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ได้เสนอให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม มีกรอบหลักการในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน ผ่านโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" รวม 10 ข้อ ดังนี้

• "สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง" เน้นสร้างความสามัคคีปรองดอง ให้เป็นที่ยอมรับและปฏิบัติตามร่วมกัน

• "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ด้วยการดูแลผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะผู้ลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ

• "ชุมชนอยู่ดีมีสุข" มุ่งพัฒนาอาชีพ เสริมรายได้ให้ประชาชน

• "วิถีไทยวิถีพอเพียง" ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการดำเนินชีวิตทุกกลุ่มทุกช่วงวัย

• "รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย" เน้นให้ประชาชนมีความรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการเป็นพลเมืองที่ดี

• "รู้กลไกการบริหารราชการ" ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าใจการบริหารราชการทุกระดับ เพื่อมุ่งสร้างประโยชน์ให้ประชาชน

• "รู้จักประชาธิปไตย ไทยนิยม" ให้ประชาชนเข้าใจหลักธรรมาภิบาล

• "รู้เท่าทันเทคโนโลยี" ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องผ่านโครงการสำคัญ เช่น อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน

• "ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" บูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร

• "รู้งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน" คือกำหนดกิจกรรมของส่วนราชการที่ลงไปปฏิบัติในพื้นที่

วัตถุประสงค์การขับเคลื่อนโครงการ เพื่อต้องการบูรณาการขับเคลื่อนงานหรือโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ตามแนวทางประชารัฐ โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ พัฒนาแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง และสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

กลไกในการขับเคลื่อน มี 4 ระดับ คือ ระดับประเทศ จังหวัด อำเภอ และตำบล ดังนี้

• คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการบูรณาการขับเคลื่อนงาน ที่มีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกัน ตามแนวทางประชารัฐ ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง

• คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ในการถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการระดับจังหวัดระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด

• คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ ไทยนิยม ยังยืน ระดับอำเภอ โดยมีนายอำเภอเป็นประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ในการบูรณาการ และจัดทำแผนการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนระดับตำบล เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่อำเภอ

• ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ประกอบด้วยข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ปราชญ์ชาวบ้าน และจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จำนวน 7 – 12 คน มีอำนาจหน้าที่เป็นชุดปฏิบัติงานในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ในพื้นที่หมู่บ้าน สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีคณะกรรมการระดับกรุงเทพมหานคร/เขต/ชุมชน ตามแนวทางของคณะกรรมการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนระดับตำบลโดยอนุโลม

การประชุมครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ ศธ.ได้เรียกทุกหน่วยงานมาหารือ เพื่อเริ่มต้นโครงการไปพร้อมกับการที่นายกรัฐมนตรีได้ Kick off โครงการในวันนี้ที่ จ.นครปฐม ซึ่งได้ให้แนวทางการทำงานตามที่นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่า "ให้มุ่งขับเคลื่อนการทำงานให้สอดคล้องรองรับกับกรอบงาน 10 เรื่อง สร้างการบูรณาการในการขับเคลื่อนงาน ห้ามมองข้ามความต้องการของพื้นที่ และต้องให้ความสำคัญกับ Big Data เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง รายงานผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน และขอให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐวางตัวให้เหมาะสม ไม่ประพฤติเป็นนายของประชาชน"

สำหรับประเด็นปัญหาที่สำคัญของการดำเนินงานที่ผ่านมา คือ เรื่องการสร้างการรับรู้ที่ยังไม่เข้าถึงในทุกพื้นที่ ดังนั้น จึงมอบหมายให้สำนักงาน กศน. เป็นหลักในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เพราะมีหน่วยงานที่ครอบคลุมไปจนถึง กศน.ตำบล อีกทั้งจะให้ความสำคัญกับบทบาทของนิสิตนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  เพื่อต้องการให้เยาวชนรุ่นใหม่เหล่านี้ได้เข้ามามีส่วนร่วม เข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการอีกแรงหนึ่งด้วย


นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจกับกลไกและแนวทางการขับเคลื่อนให้ชัดเจน โดยเป้าหมายหลักของโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน คือ "การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน" ดำเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัด 878 อำเภอ และพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต รวมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน จำนวน 7,663 ทีม ดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน และชุมชนในกรุงเทพมหานคร รวม 81,151 แห่ง แยกเป็น

  • ขับเคลื่อนในพื้นที่ตำบล รวม 7,255 ตำบล 75,032 หมู่บ้าน

  • ขับเคลื่อนในพื้นที่ชุมชนเมือง รวม 208 ทีมชุมชน 6,052 ชุมชน

  • ขับเคลื่อนในพื้นที่ชุมชนกรุงเทพมหานคร รวม 200 ทีมชุมชน 2,067 ชุมชน

ภายใต้หลักในการทำงานของทีมขับเคลื่อนฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล เป็นแกนนำในการจัดเวทีสอบถามชีวิตความเป็นอยู่/การประกอบอาชีพ/สร้างการรับรู้ ปรับความคิด  (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และทีมหน่วยงานตามภารกิจ (Function) นำปัญหาและความต้องการของประชาชนไปแก้ไขปัญหารายบุคคลและชุมชน

การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานคัดเลือกผลการดำเนินงานตามโครงการเด่น ๆ ของแต่ละหน่วยงานที่ต้องการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยให้จัดส่งข้อมูลหรือจัดทำมาในรูปแบบของ Infographic เสนอไปยังสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.สป.) ภายในวันที่ 28 ก.พ. นี้ เพื่อจะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป และในระหว่างนี้จะได้เสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับกระทรวง เสนอให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาลงนามแต่งตั้ง และประชุมคณะกรรมการเพื่อเร่งดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป


Written by จงจิตร ฟองละแอ
Photo Credit กิตติกร แซ่หมู่
Editor
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
21/2/2561

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน

   
  084 ประชุม คกก.ขับเคลื่อนฯ ไทยนิยม ยั่งยืน 1/61
  051 ประชุมหารือไทยนิยม ยั่งยืน
  040 ศธ.ขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ