.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 21/2561
ศธ.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา 9 คณะ


รมว.ศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งสภาการศึกษา ตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา 9 คณะ เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ ของสภาการศึกษามีประสิทธิภาพ สามารถผลักดันนโยบาย แผน กฎหมาย และยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติได้อย่างบังเกิดผล

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561  ตนได้ลงนามในคำสั่งสภาการศึกษา ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา เนื่องจากคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาชุดเดิมได้หมดวาระไปในคราวเดียวกับคณะกรรมการสภาการศึกษา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559 ซึ่งที่ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านต่าง ๆ จำนวน 9 คณะ ดังนี้

  • คณะที่ 1 ด้านนโยบายการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ โดย พล.อ.พหล สง่าเนตร เป็นประธาน

  • คณะที่ 2 ด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด โดย รศ.บัณฑิต ทิพากร เป็นประธาน

  • คณะที่ 3 ด้านระบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา โดยนายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงษ์ เป็นประธาน

  • คณะที่ 4 ด้านมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ โดย ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว เป็นประธาน

  • คณะที่ 5 ด้านการประเมินผลการศึกษา โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ เป็นประธาน

  • คณะที่ 6 ด้านกฎหมายการศึกษา โดย ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ เป็นประธาน

  • คณะที่ 7 ด้านการวิจัยการศึกษา โดย ศาสตราจารย์อุทัย ดุลยเกษม เป็นประธาน

  • คณะที่ 8 ด้านบทบาทของภาคประชาสังคมเพื่อการศึกษา โดยนายวัลลภ ตั้งคณานุรักษ์ เป็นประธาน

  • คณะที่ 9 ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และภูมิปัญญา โดยพระพรหมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) เป็นประธาน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาทั้ง 9 คณะ มีอำนาจหน้าที่พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของสภาการศึกษามีประสิทธิภาพ สามารถผลักดันนโยบาย แผน กฎหมาย และยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติได้อย่างบังเกิดผล

     
   
   
     
   
   
   
   
   
   

ปารัชญ์ ไชยเวช: สรุป
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: เรียบเรียง/กราฟิก
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า
: ถ่ายภาพ
23/1/2561

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สกศ.

   
  021 ตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
  016 ประชุมสภาการศึกษา 1/2561
  514 ผลประชุมสภาการศึกษา 1/2560
  510 พิธีเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาไทย
  456 การเสวนารวมพลังเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ
  379 นายกฯ ประชุมซุปเปอร์บอร์ด-คกก.อิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
  337 ประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ภาคเหนือ ที่เชียงราย
  307 ประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ี่มหาสารคาม
  298 พิธีประกาศเกียรติคุณเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี บุคคลสำคัญของโลก
  293 ประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ภาคตะวันออก ที่ระยอง
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ