.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 16/2561
ผลการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2561


"สภาการศึกษา" ประชุมนัดแรกปี 2561 โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ได้เห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา 9 คณะ โดยมุ่งหวังให้เสนอแนะเชิงนโยบายด้านระบบการศึกษาของประเทศในด้านต่างๆ ให้การทำงานของสภาการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงแค่เสือกระดาษ ที่สำคัญคือผลิตบัณฑิตจบออกมาแล้วมีงานทำ ผลิตคนให้รองรับและตรงกับงาน เพื่อให้ตลาดแรงงานสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายที่สำคัญของนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น 3 อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.), นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา, นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา, ผู้บริหารหน่วยงาน 5 องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการสภาการศึกษา กล่าวว่า การประชุมสภาการศึกษาในครั้งนี้ได้เชิญ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งเป็นบุคคลกำลังสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่จะมาช่วยผลักดันเรื่องการศึกษาและการดำเนินงานต่าง ๆ ของสภาการศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย เพราะภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการมีมากมาย

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2561 ของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาทั้ง 9 คณะ ประกอบด้วย

  • ด้านนโยบายการศึกษาและการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ  โดยมีเรื่องสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการ คือ การผลักดันแผนการศึกษาแห่งชาติให้ทันต่อสถานการณ์ และส่งเสริมแผนดังกล่าวสู่การปฏิบัติ

  • ด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด  จะมีการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ และวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดและนำเสนอผล (Dashboard)

  • ด้านระบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา  เน้นการวิเคราะห์องค์ประกอบพื้นฐานที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษา และรวบรวมข้อมูลรายจ่ายด้านการศึกษาในทุกระดับ

  • ด้านมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  เพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ, ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษานำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ สร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

  • ด้านการประเมินผล  มีการประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง

  • ด้านกฎหมายการศึกษา  มีแนวทางในการกำหนดแผน พัฒนา ศึกษาวิจัยกฎหมายการศึกษา ตลอดจนพิจารณากลั่นกรองกฎหมายที่ออกตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

  • ด้านการวิจัยการศึกษา  ได้กำหนดทิศทาง พร้อมหาแนวทางส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย และกลั่นกรอง หัวข้อการทำวิจัยของเครือข่ายวิจัยทางการศึกษาของ สกศ.

  • ด้านบทบาทของภาคประชาสังคมเพื่อการศึกษา  จะพิจารณาให้คำแนะนำ การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการจัดการศึกษา พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และดำเนินการสื่อประชาสัมพันธ์

  • ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และภูมิปัญญา  เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และภูมิปัญญา ส่งเสริมบูรณาการความรู้ ในสถานศึกษาและติดตามประเมินผล

หลังจากนี้ สกศ. จะเร่งจัดทำองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการทั้ง 9 คณะ เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาลงนามแต่งตั้งต่อไป เพื่อให้คณะอนุกรรมการทุกชุดสามารถดำเนินการนโยบายในด้านต่าง ๆ ที่วางไว้โดยเร็ว ส่วนจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการในเรื่องใดเพิ่มเติมนั้น ขอให้สภาการศึกษาพิจารณา หากจำเป็นก็จะได้ดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวย้ำถึงกรรมการสภาการศึกษาชุดนี้ด้วยว่า ถือเป็นสภายุคใหม่ที่รวมผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายด้าน ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ที่สดใสและเข้มแข็ง ส่วนการตั้งคณะอนุกรรมการทั้ง  9 ด้าน เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จะทำให้การทำงานของคณะกรรมการสภาการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงแค่เสือกระดาษ และการประชุมครั้งนี้ยิ่งทำให้ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มากต่อการผลักดันนโยบายทางด้านการศึกษาให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในเรื่องของการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์การเรียนรู้ของเด็กที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบัน มุ่งแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ที่สำคัญ สภาการศึกษาชุดนี้จะเร่งผลักดันระบบการศึกษา ให้สามารถการผลิตกำลังคนให้รองรับกับงาน ผลิตบัณฑิตให้จบการศึกษามาแล้วมีงานทำ และผลิตคนให้ตรงกับงาน เพื่อให้ตลาดแรงงานสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นนโยบายที่สำคัญของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


จงจิตร ฟองละแอ: สรุป
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: เรียบเรียง
กิตติกร แซ่หมู่
: ถ่ายภาพ
15/1/2561

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สกศ.

   
  514 ผลประชุมสภาการศึกษา 1/2560
  510 พิธีเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาไทย
  456 การเสวนารวมพลังเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ
  379 นายกฯ ประชุมซุปเปอร์บอร์ด-คกก.อิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
  337 ประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ภาคเหนือ ที่เชียงราย
  307 ประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ี่มหาสารคาม
  298 พิธีประกาศเกียรติคุณเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี บุคคลสำคัญของโลก
  293 ประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ภาคตะวันออก ที่ระยอง
  289 พิธีทำบุญกุศลทักษิณานุปทาน
  277 ประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ภาคใต้ ที่ภูเก็ต
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ