.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 13/25610
รมช.ศธ.สุรเชษฐ์ ติดตามการใช้งานระบบ Big Data ของ
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ติดตามการใช้งานระบบ Big Data ของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ จ.ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี - เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามงานของกลุ่มภารกิจงานที่ 4 (ด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม) รวมทั้งความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งตั้งอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก ในการใช้ระบบ Big Data

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดทำแผนพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับตลาดงาน สามารถตอบสนองต่อมิติของการพัฒนาประเทศ ทั้งมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นศูนย์ระดับภาคแห่งที่ 2 ต่อจากศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งตั้งอยู่ที่ จ.ชลบุรี และได้ขยายแนวคิดการจัดตั้งศูนย์มาที่เขตพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนใต้ 5 จังหวัด

โดยมีศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี เป็นศูนย์หลัก และมีศูนย์ย่อยคือ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.สตูล สงขลา ยะลา นราธิวาส

การทำงานด้านข้อมูลสารสนเทศในอดีตที่ผ่านมา ใช้วิธีเดินสำรวจเพื่อสอบถามรายละเอียด ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการที่ทันสมัยโดยใช้ระบบ Big Data ซึ่งออกแบบระบบโดยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แทนการเดินสำรวจ ซึ่งจะมีประโยชน์ทำให้เกิดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย ทั้งหน่วยงานที่ผลิตกำลังคนในพื้นที่ สามารถให้ข้อมูลได้ทันที โดยที่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ไม่ต้องเดินสอบถาม จะทำให้ทราบข้อมูลได้รวดเร็ว ถูกต้อง และจัดหากำลังคนได้ทันท่วงที สามารถตรวจสอบได้ว่ากำลังคนในการวางแผนผลิตนั้นเพียงพอหรือไม่ หากไม่เพียงพอก็สามารถจัดหาและพัฒนาแรงงานเพิ่มเติมได้

นับว่า Big Data จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ชายแดนภาคใต้ และการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" รวมทั้งการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของพื้นที่ภาคใต้ที่มีการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีผู้บริหารส่วนกลางและในพื้นที่เข้าร่วม อาทิ นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี, นายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดและประธานหอการค้า 5 จชต., นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี, ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด และตัวแทนผู้ประกอบการ


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: เรียบเรียง
ขอบคุณข้อมูล/ภาพถ่าย: ศปบ.จชต.
12/1/2561

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
  616 นายกฯ และรัฐมนตรีลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่ปัตตานี
  612 ประชุมการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษาใน จชต.
  535 ศรีสะเกษ แชมป์โลก WBC ให้กำลังใจนักมวยโครงการสานฝันฯ
  441 รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 8 ที่ปัตตานี
  414 ประชุมติดตามงานและการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จชต.ที่ปัตตานี
  404 เปิดสัมมนาแนะแนวการศึกษาต่อของเยาวชนชายแดนใต้ ที่สงขลา
  372 ติดตามโครงการห้องเรียนอาชีพ ที่ยะลาและนราธิวาส
  362 เปิดงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ปัตตานี
  357 เยี่ยมเยียนพบปะครู-นักเรียนตาดีกา ที่ปัตตานี
  356 พบเด็กสานฝันฯ ที่ยะลาและปัตตานี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ