.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 514/2560
ผลการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2560


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีว่าที่ ร.ต.ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของสภาการศึกษาชุดใหม่

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การประชุมสภาการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการชี้แจงบทบาทหน้าที่ของสภาการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ชัดเจนในการกำหนดนโยบายและเสนอแนะแผนการศึกษาให้แก่หน่วยงานจัดการศึกษา รวมทั้งดูแลเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กำกับติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ เพราะแผนที่ดีจะต้องมีการประเมินที่ชัดเจน และการประเมินผลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมโยงกับหน่วยอื่นทั้งหมด

นอกจากนี้ คณะกรรมการสภาการศึกษาชุดนี้ถือว่าเป็นชุดที่รวมผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายด้าน จำนวน 41 คน อีกทั้งมีสมาชิกในคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งภายหลังการประชุมครั้งนี้จะมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในด้านต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลด้านการศึกษา โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานว่ามีเด็กที่กำลังศึกษา จบการศึกษา และออกกลางคันกี่คน

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่าในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้สภาการศึกษาเสนอข้อมูลภาพรวมของการปฏิรูปและการดำเนินงานด้านการศึกษา ว่าได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้าง และกำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด หรือมีปัญหาการดำเนินงานอะไรบ้าง เพื่อให้คณะกรรมการสภาการศึกษาทุกคนได้รับทราบภาพรวมของการดำเนินงานซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานต่อไป

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวเพิ่มเติมถึงผลการประชุมสภาการศึกษาในครั้งนี้ว่า เพื่อชี้แจงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการสภาการศึกษา คือ 1) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา กับการศึกษาทุกระดับ 2) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 3) พิจารณาเสนอนโยบาย และแผนในการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 4) ดำเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ และ 5) ให้ความเห็นหรือคำแนะนำในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการศึกษา

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการดำเนินงานของสภาการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

 • ให้ สกศ.ทำการวิเคราะห์ภารกิจ ว่ามีภารกิจใดที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และมีภารกิจใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เช่น
     - แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จะมีแนวทางการดำเนินงานอย่างไรต่อไป
     - ให้ สกศ. พิจารณากฎกระทรวง และระเบียบต่าง ๆ ว่ายังมีสิ่งใดที่ล้าสมัย โบราณ หรือบกพร่อง และต้องเพิ่มเติมแก้ไขหรือไม่
     - ให้ สกศ. พิจารณาเรื่องระบบข้อมูลด้านการศึกษา ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหลักในการที่จัดการศึกษา อาจจะต้องมีระบบจัดทำดัชนีทางการศึกษาที่เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการศึกษาในแต่ละเรื่องแต่ละมิติด้วย
     - การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ทั้งในเรื่องของการประเมินผลนโยบาย และการประเมินผลโครงการต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้มีแนวทางว่าอาจจะประเมินผลในลักษณะเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลหรือติดตามความเห็น (Feedback) ของนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดสำคัญที่จะใช้เป็นหลักในการติดตามและประเมินผล

 • ประเด็นเชิงนโยบายที่สภาการศึกษาต้องนำมาพิจารณาให้เกิดผลในทางปฏิบัติ อาทิ การจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10, การปกป้องคุ้มครองเด็ก, การดูแลโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเด็กชายขอบ เด็กพิการ และเด็กพิเศษ, คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ, ภาษาอังกฤษ, การดูแลเด็กเล็ก, การส่งเสริมให้เด็กได้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน, ดิจิทัลทางการศึกษา, การพัฒนาข้าราชการให้มีระบบพี่เลี้ยงช่วยดูแลกัน เป็นต้น

 • วิธีการทำงานของสภาการศึกษา
     - เน้นการทำงานแบบร่วมมือ ซึ่งจะต้องร่วมมือกับทุกฝ่ายในการทำงานเชิงรุก อีกทั้งจะต้องมีการเสริมทรัพยากรจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
     - ฝากให้สภาการศึกษาจัดประชุมสภาการศึกษาให้บ่อยครั้งขึ้น ในช่วงแรกอาจจะประชุมทุกเดือน หรือสองเดือนครั้ง เนื่องจากที่ผ่านมามีการประชุมกันค่อนข้างน้อย
     - การจัดตั้งคณะอนุกรรมการในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ โดยในเบื้องต้นจะมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ 7 ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับแผนและกลไกการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ, คณะอนุกรรมการระบบข้อมูล, คณะอนุกรรมการการจัดสรรทรัพยากร, คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย, คณะอนุกรรมการด้านบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน, คณะอนุกรรมการด้านการประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะอนุกรรมการด้านการวิจัย ซึ่งจะมีคณะกรรมการสภาการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาอยู่ในคณะอนุกรรมการเหล่านี้ด้วย

 • Big Data ซึ่งมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานในระดับประเทศ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางที่จะรวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาจำนวนมากที่มีอยู่ปัจจุบันจากทุกองค์กรหลักและองค์กรในกำกับ มาใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
2/10/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สกศ.

   
  510 พิธีเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาไทย
  456 การเสวนารวมพลังเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ
  379 นายกฯ ประชุมซุปเปอร์บอร์ด-คกก.อิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
  337 ประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ภาคเหนือ ที่เชียงราย
  307 ประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ี่มหาสารคาม
  298 พิธีประกาศเกียรติคุณเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี บุคคลสำคัญของโลก
  293 ประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ภาคตะวันออก ที่ระยอง
  289 พิธีทำบุญกุศลทักษิณานุปทาน
  277 ประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ภาคใต้ ที่ภูเก็ต
  211 เปิดค่าย TSA Youth Camp
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ