.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 510/2560
พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8


กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8 โดย รมช.ศธ."ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล" เป็นประธาน เพื่อยกย่องครูภูมิปัญญาไทยทุกท่านที่มีหน้าที่สำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย 9 ด้าน กลับคืนสู่การจัดการศึกษาของชาติ

เมื่อบ่ายวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8 จำนวน 54 ท่าน พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "กระทรวงศึกษาธิการกับการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย"

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวรายงานถึงการประชุมสัมมนา "การยกย่องเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาไทย" รุ่นที่ 8 ว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้ดำเนินการสรรหาและการยกย่องเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาไทย เพื่อทำหน้าที่ในการนำภูมิปัญญาไทยกลับคืนสู่การจัดการศึกษาของชาติ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2542 ซึ่งได้เห็นชอบต่อนโยบายส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา

การดำเนินการที่ผ่านมาจนถึงวันนี้  สกศ.ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาไทยไปแล้วจำนวน 7 รุ่น มีครูภูมิปัญญาไทยจำนวนทั้งสิ้น 437 คน ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย

โดยครูภูมิปัญญาไทยทุกท่านมีหน้าที่สำคัญ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย 9 ด้านเพื่อการศึกษาและอาชีพ ได้แก่

  • ด้านเกษตรกรรม

  • ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

  • ด้านการแพทย์แผนไทย

  • ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

  • ด้านศิลปกรรม

  • ด้านภาษาและวรรณกรรม

  • ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

  • ด้านโภชนาการ

ทั้งนี้ ได้ใช้ภูมิปัญญาไทยแต่ละด้านดังที่ได้กล่าวแล้ว เป็นฐานสำคัญของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบภูมิปัญญาไทย ซึ่งมีการปรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเหมาะสมกับบริบทความต้องการของแต่พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1-7 ในปัจจุบัน บางท่านได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยของตน โดยมีเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งประเภทบุคคล องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ อยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ นับเป็นกลไกสำคัญในการธำรงรักษาและสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย อันเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าของชาติ สร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าความเป็นไทย ส่งมอบสู่คนรุ่นต่อไป

สำหรับครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8 ในปีพุทธศักราช 2560 มีจำนวน 54 ท่าน เป็นครูภูมิปัญญาไทยจาก 29 จังหวัด จำแนกเป็นภาคเหนือ 16 ท่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 ท่าน ภาคกลางและภาคตะวันออก 9 ท่าน และภาคใต้ 14 ท่าน

การประชุมสัมมนาครั้งนี้จึงถือเป็นการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ครูภูมิปัญญาไทยได้รู้จัก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำหนดแนวทางการนำภูมิปัญญาของครูภูมิปัญญาไทยแต่ละท่านเข้าสู่กระบวนการการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยผ่านการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาชาติอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า เมื่อวานนี้ (26 กันยายน) องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และตัวแทนจากนานาชาติ ได้ร่วมจัดพิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ระหว่างการประชุมสันติภาพนานาชาติ เนื่องในวันสันติภาพโลก ในหัวข้อ “การสร้างสันติภาพในสังคมอย่างยั่งยืน: มรดกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งนางอิรินา โบโควา ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก กล่าวถวายสดุดีเน้นเรื่องการพัฒนาแบบยั่งยืน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาคน ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในไทยและทั่วโลก พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้เป็นพิมพ์เขียว สู่แผนการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของโลกต่อไป

จากพิธีดังกล่าว ทำให้มีความซาบซึ้งใจสุดพรรณนา ในการใช้ถ้อยคำอันไพเราะทุกขั้นตอนของการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระปรีชาสามารถในหลากหลายสาขา พระอัจฉริยภาพทางการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ พระเมตตากรุณาพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ล้วนเป็นเรื่องแห่งความทรงจำที่งดงามยิ่งแก่ประชาคมโลกทั้งสิ้นโดยตลอดรัชสมัย ที่องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ จะได้น้อมนำสู่การปฏิบัติเป็นความทรงจำแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ยั่งยืนและรำลึกถึงพระองค์ท่านตลอดไป

จึงฝากให้ครูภูมิปัญญาไทยทุกท่าน รวมทั้ง สกศ. ตลอดจนส่วนราชการทุกภาคส่วน ได้ช่วยกันขยายผลแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระองค์ และเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เช่น ความอ่อนน้อมถ่อมตนของพระองค์ ความสุภาพอ่อนน้อม ความงดงามในจริยวัตรของพระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งวันนี้ประชาชนชาวไทยยังคงกล่าวถึงร่ำไปในคุณงามความดี และตราบใดหากเรายังคงประพฤติปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่าน ก็เหมือนกับพระองค์ยังคงทรงสถิตเสถียรอยู่ในดวงใจของเราตลอดไป

นอกจากนี้ ฝากให้เราทุกคนช่วยกันเผยแพร่รักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตนเอง เพราะการจัดการศึกษาที่ขาดรากฐานในการนำภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาใช้ การศึกษาจะขาดความยั่งยืน สูญเสียเอกลักษณ์ที่ดีเด่นของชาติ ครูภูมิปัญญาจึงเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะเป็นบุคคลสำคัญช่วยสืบสานสิ่งดีงามของท้องถิ่นเอาไว้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะให้ความสำคัญในการดูแลภูมิปัญญาวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการจัดการศึกษา

ม.ล.ปนัดดา กล่าวด้วยว่า จะนำเรื่องครูภูมิปัญญาไทย ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 76 แห่ง และคณะกรรมการศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร (กศ.กทม.) นำไปพิจารณาดำเนินการ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน และช่วยกันขบคิดว่าจะทำอย่างไรในการเพิ่มศักยภาพครูภูมิปัญญาไทย ที่สามารถนำเข้าสู่ระบบการศึกษาได้กว้างขวางยิ่งขึ้น


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
27/9/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สกศ.

   
  456 การเสวนารวมพลังเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ
  379 นายกฯ ประชุมซุปเปอร์บอร์ด-คกก.อิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
  337 ประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ภาคเหนือ ที่เชียงราย
  307 ประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ี่มหาสารคาม
  298 พิธีประกาศเกียรติคุณเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี บุคคลสำคัญของโลก
  293 ประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ภาคตะวันออก ที่ระยอง
  289 พิธีทำบุญกุศลทักษิณานุปทาน
  277 ประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ภาคใต้ ที่ภูเก็ต
  211 เปิดค่าย TSA Youth Camp
  196 แถลงแผนการศึกษาแห่งชาติต่อสาธารณชน
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ