.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๕๕๕/๒๕๖๐
ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ ต.ค.๖๐
เผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษา
และให้เลิกกิจการ ๒ มหาวิทยาลัย


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา และคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้เลิกกิจการวิทยาลัยศรีโสภณ และมหาวิทยาลัยเอเชียน

● เผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษา ๒๘ คน/รูป

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ และ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา จำนวน ๔๑ คน/รูป และต่อมาได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริการในคณะกรรมการสภาการศึกษา จำนวน ๑ คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ลาออก ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ และลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ นั้น

บัดนี้ กรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปีแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา จำนวน ๒๘ คน/รูป ดังนี้

๑. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน : นายอรรถการ ตฤษณารังสี
๒. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา
๓. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ : นายวรชาติ เฉิดชมจันทร์
๔. กรรมการที่เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ :
    ๔.๑ พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน)
    ๔.๒ พระราชวรมุนี (พล อาภากโร)
๕. กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย : รองศาสตราจารย์วินัย ดะห์ลัน
๖. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น : นายปานชัย สิงห์สัจเทพ
๗. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ :
    ๗.๑ ศาสตราจารย์ชุติมา สัจจานันท์ : ด้านการศึกษา
    ๗.๒ นายสุภกร บัวสาย : ด้านการศึกษา
    ๗.๓ รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำลี : ด้านการศึกษา
    ๗.๔ นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี : ด้านกฎหมาย
    ๗.๕ นายอภิมุข สุขประสิทธิ์ : ด้านกฎหมาย
    ๗.๖ นายอำนาจ บัวศิริ : ด้านศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
    ๗.๗ นางจรวยพร ธรณินทร์ : ด้านการกีฬา กิจการเยาวชน ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี
    ๗.๘ รองศาสตราจารย์จีรเดช อู่สวัสดิ์ : ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษา
    ๗.๙ ศาสตราจารย์ชนิตา รักษ์พลเมือง : ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และการวัด และประเมินผลการศึกษา
    ๗.๑๐ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล : ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ
    ๗.๑๑ นายนนทวัฒน์ สุขผล : ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ
    ๗.๑๒ นายบดินทร์ อูนากูล : ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ
    ๗.๑๓ นายสุกิจ อุทินทุ : ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ
    ๗.๑๔ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ : ด้านพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชน
    ๗.๑๕ ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว : ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร
    ๗.๑๖ นายธาดา เศวตศิลา : ด้านสื่อสารมวลชน
    ๗.๑๗ นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์ : ด้านการเมืองการปกครอง
    ๗.๑๘ รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร : ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
    ๗.๑๙ นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ : ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
    ๗.๒๐ พลเอก พหล สง่าเนตร : ด้านส่งเสริมการป้องกัน และการปราบปรามการทุจริต
    ๗.๒๑ นายกิติ มาดิลกโกวิท : ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/260/5.PDF


● เผยแพร่คำสั่ง ศธ.ให้เลิกกิจการ ๒ มหาวิทยาลัย

@ คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ ๑๔๓๕/๒๕๖๐ เรื่อง ให้เลิกกิจการวิทยาลัยศรีโสภณ เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยศรีโสภณ โดยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัยศรีโสภณ ได้แจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ขอเลิกดำเนินกิจการวิทยาลัยศรีโสภณ ซึ่งที่ประชุม กกอ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วเห็นชอบให้คำแนะนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้เลิกกิจการวิทยาลัยศรีโสภณ ตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

@ คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ ๑๔๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง ให้เลิกกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน  เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเอเชียน โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเอเชียน ได้แจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ขอเลิกดำเนินกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน  ซึ่งที่ประชุม กกอ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วเห็นชอบให้คำแนะนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้เลิกกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ทั้งนี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามในคำสั่งดังกล่าวทั้ง ๒ ฉบับ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/260/36.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/260/35.PDF


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
๒๕/๑๐/๒๕๖๐
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี และกลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.: รายงาน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุด ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

   
  512 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.
  501 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งศาสตราจารย์
  476 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบฯ การตรวจราชการฯ การจัดการศึกษา
  459 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศฯ โอนงบประมาณเพื่อใช้สำหรับกิจการ ศธจ.และ ศธภ.
  389 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งศาสตราจารย์
  270 ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง คสช.การจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจาก ตปท.
  264 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ 2 ราย
  245 ราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้งศาสตราจารย์ 28 ราย
  241 ราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้งศาสตราจารย์ 10 ราย
  172 ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ