.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 540/2560
ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์
การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไข ในการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ (คพอต.) ได้จัดทำหลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2560 เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศที่เข้ามาดำเนินการจัดการศึกษาในประเทศไทย ต้องได้รับการรับรองในสาขาวิชาจากการจัดอันดับของ Quacquarelli Symonds (QS) หรือ Times Higher Education (THE) หรือหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่ คพอต. เห็นชอบ และต้องจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์และมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ เรื่อง การกำหนดศาสตร์วิทยาการและสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์และมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศที่สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศสามารถจัดการศึกษาในประเทศไทย

2. สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยในหลักสูตร/สาขาวิชาใด ต้องดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ หลักสูตร รายวิชา และคณาจารย์ตามกระบวนการและคุณภาพเดียวกับที่จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร สาขาวิชานั้น ในวิทยาเขตหลัก (Main Campus) ของสถาบันอุดมศึกษานั้น

3. สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศที่ประสงค์จะเข้ามาจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ต้องยื่นแบบฟอร์มคำขอจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

4. สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศต้องจัดการศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยไม่สามารถเปิดวิทยาเขตเพื่อจัดการศึกษานอกพื้นที่ได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจาก คพอต. ซึ่งการจัดการศึกษาดังกล่าวต้องเป็นการดำเนินการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน หรือพัฒนาการจัดการศึกษาภายในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงต้องจัดให้มีบริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา และใช้ประโยชน์ได้อย่างเสมอภาคเช่นเดียวกับนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในวิทยาเขตหลัก (Main Campus)

 


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป
18/10/2560

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี และ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.: รายงาน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 รวมมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

   
  494 ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
  481 ครม.อนุมัติเงินเพิ่มครูสอนนักเรียนพิการและเพิ่มค่าเช่าบ้าน
  452 ครม.แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 3 ราย
  420 ครม.อนุมัติกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
  410 มติ ครม. 1 ส.ค.2560
  392 ครม.แต่งตั้งบอร์ด กพฐ.และแผนปฏิบัติการอาเซียน-จีน เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา
  376 ครม.เห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
  344 ครม.เห็นชอบตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาของซีมีโอ
  303 ครม.อนุมัติแก้ไขกฎกระทรวงการจัดตั้งและประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้เหมาะสมกับ EEC
  242 ครม.อนุมัติแต่งตั้งรองเลขาธิการ สกศ.-รองปลัด ศธ.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ