.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 273/2560
สพฐ.-สอศ.-
คันทรี่กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ ร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สายอาชีพ  "Education on Wheels by CGH"


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ “เอดูเคชั่น ออน วิลส์ บาย ซีจีเอช” (Education on Wheels by CGH) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายสดาวุธ เตชะอุบล ประธานกรรมการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ CGH รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง, ผู้อำนวยการและคณะครู นักเรียน ในโครงการเข้าร่วมพิธี

นายสดาวุธ เตชะอุบล กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ควบคู่ไปกับการดำเนินงานและพัฒนาธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านการศึกษา บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการ "เอดูเคชั่น ออน วิลส์ บาย ซีจีเอช (Education on Wheels by CGH)" โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อพัฒนาความสามารถอย่างยั่งยืน และขยายโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ โดยเฉพาะโรงเรียนไอซียู (ICU) หรือโรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤติทางการศึกษา

โดย สอศ. จะพัฒนาหลักสูตรและทำหน้าที่คัดเลือกนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มาฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ด้านอาชีวศึกษาและพัฒนาทักษะการสอน ก่อนจะลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และการปฏิบัติให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาใน 50 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยแบ่งเนื้อหาการเรียนรู้เป็น 3 ด้าน คือ ด้านงานช่างทั่วไป ด้านคอมพิวเตอร์ และด้านการเกษตร

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กล่าวว่า สพฐ. มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยโครงการนี้ได้คัดเลือกโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนหรือขาดแคลนครู จำนวน 50 โรงเรียน ได้แก่ จังหวัดนครปฐม 7 โรงเรียน กาญจนบุรี 7 โรงเรียน ฉะเชิงเทรา 6 โรงเรียน น่าน 7 โรงเรียน พะเยา 8 โรงเรียน หนองคาย 7 โรงเรียน และจังหวัดหนองบัวลำภู 8 โรงเรียน

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ กล่าวว่า สอศ. ได้ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษา ส่งตัวแทนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานช่างทั่วไป งานคอมพิวเตอร์ และการเกษตร จำนวน 600 คน จากสถานศึกษาทั้ง 7 จังหวัดดังกล่าว เข้ารับการอบรมและพัฒนาทักษะในการสอน เพื่อให้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 ซึ่งจะเริ่มที่โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา และโรงเรียนบ้านหนองหิน จังหวัดนครปฐม ก่อนจะขยายผลไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ทั่วประเทศต่อไป

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ เพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนเช่นโครงการนี้ ซึ่งมีประโยชน์แก่สังคมในวงกว้าง

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เข้ามาสนับสนุน ทั้งการพัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้ต่าง ๆ รวมถึงการคัดเลือกสถาบันการศึกษาและบุคลากรที่เหมาะสมร่วมดำเนินโครงการ อันจะช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทยให้สอดคล้องไปกับการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประการสำคัญที่สุด คือ สอดคล้องกับพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงเน้นย้ำว่า การศึกษาที่ดีที่สุด ผู้ที่จบการศึกษาจะต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-คุณธรรม มีงานทำ-อาชีพสุจริต ละเป็นพลเมืองดี  อีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ จึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือดำเนินการโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วง


อิทธิพล รุ่งก่อน, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
31/5/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  231 สอศ.จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม
  218 สอศ.จัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ ครั้งที่ 1
  207 ประชุมการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
  187 อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์
  169 ศธ.-CP ร่วมอบรมพัฒนาผู้นำอาชีวะเกษตร
  104 เปิดตัวโครงการฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ
  089 สอศ.เตรียมฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ Vocational Boot Camp ทั่วประเทศ
  051 การประชุมวิชาการระดับชาติ อกท. ครั้งที่ 38 จ.อทัยธานี
  028 ผลประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ E2 และ E5
  012 รับมอบข้าวจาก วท.สุรินทร์
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ