.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 246/2560
"ปนัดดา" บรรยายมุมมองการบริหารและประสบการณ์ของผู้บริหาร
เผยหลักคุณธรรมพระราชทาน 4 ประการ


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘มุมมองการบริหารและประสบการณ์ของผู้บริหาร’ ในการอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการระดับสูง รุ่นที่ 1 ของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 602 (ชั้น 6) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก


 

● ยกตัวอย่างผู้บริหารที่ดีที่สามารถยึดเป็นแบบอย่างได้

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า ตลอดเวลาที่รับราชการมากว่า 37 ปีก่อนเกษียณอายุราชการ ได้พบเห็นผู้บริหารและข้าราชการที่ดี มีธรรมาภิบาล มีความงดงามจำนวนมาก หลายคนเป็นตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้ว่าการเป็นผู้นำที่ดี ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มุ่งมั่นที่จะบริหารกิจการต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จ ด้วยความขยันหมั่นเพียร  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่หลงในอำนาจวาสนา ใช้อำนาจในทางที่ผิด

อาทิ พล.อ.สิทธิ จิรโรจน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเคยเป็นผู้บังคับบัญชา, ม.ล.ปิ่น มาลากุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้ที่งดงามทุกจริยวัตร มีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน ทำให้ผู้คนต่างต้องการทำงานให้กับท่านเพื่อร่วมกันผลักดันให้ประเทศชาติมีความรุ่งเรือง หรือ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นที่รักของข้าราชการและประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการดำรงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย การพูดการใช้วาจา แม้แต่การดุของท่านคือ ไม่พูด และไม่เคยพูดจาหยาบคาย ไม่เคยชี้หน้าสั่งผู้ที่มีตำแหน่งต่ำกว่า แต่กลับคอยให้คำชี้แนะและสอนสั่งข้าราชการเสมือนดังเป็นพ่อแม่ ด้วยความเมตตากรุณาอย่างแท้จริง เป็นต้น

● ผู้บริหารควรเป็นผู้นำองค์กรที่ดี และหลักชัยให้สังคม

ในด้านการเป็นผู้นำหรือหัวหน้าองค์กรนั้น ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า ผู้บริหารนอกจากจะเป็นผู้นำองค์กรแล้ว จะต้องเป็นหลักชัยให้กับสังคม ต้องเป็นต้นแบบให้แก่สมาชิกในองค์กรอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ มีระบบที่เป็นระเบียบแบบแผน ความมุ่งมั่นตั้งใจ และไม่สุดโต่งทางความคิด ที่สำคัญคือ "ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่" เป็นของควบคู่กัน ไม่ใช่ใช้อำนาจจนเกินเลยความรับผิดชอบที่ทำให้ระบบเสียหาย เกิดความชะงักงัน เดินหน้าต่อไปไม่ได้

แนะให้ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม และเป็น Idol ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

ม.ล.ปนัดดา กล่าวด้วยว่า ระบบคุณธรรมจริยธรรมเท่านั้น คือ คำตอบขององค์กรและสังคม สมาชิกในองค์กรต้องเป็นแบบอย่าง (Role Model) แก่กัน โดยหยิบยกสุภาษิต "หัวไม่ส่ายหางไม่กระดิก" ความว่า หากหัวดำรงความเที่ยงธรรม สุจริตธรรม ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล เป็นแบบอย่างที่ดี มีหรือที่หางจะออกนอกกรอบ

ังนั้น เราทุกคนจึงควรมีต้นแบบ (Model) ที่ยั่งยืน เปรียบเสมือนใครต่อใครในประเทศต่างยกย่องให้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า เป็นต้นแบบที่ยั่งยืนที่สุด อันส่งผลให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงนำสมเด็จย่าเป็นต้นแบบปฏิบัติ จนทำให้พระองค์ทรงเป็นที่รัก ที่คิดถึง ที่หวงแหนอย่างสุดพรรณนาของคนไทยทั้งประเทศ

ฝากคุณธรรมพระราชทาน 4 ประการ ซึ่งในหลวงได้ทรงเน้นย้ำโดยตลอดรัชสมัย

ม.ล.ปนัดดา กล่าวฝากผู้เข้าอบรมด้วยว่า ขอให้ยึดหลักคุณธรรม 4 ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงเน้นย้ำเป็นพิเศษโดยตลอดรัชสมัย และข้าราชการทุกหมู่เหล่าควรได้น้อมนำสู่การปฏิบัติ มีอยู่ 4 ประการสำคัญ คือ

  • ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติ รวมทั้งต่อผู้อื่น มุ่งมั่นปฏิบัติสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและเป็นธรรม

  • ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบแห่งความสัจความดีนั้น

  • ประการที่สาม คือ ความอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใดก็ตาม

  • ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

คุณธรรมทั้ง 4 ประการดังกล่าวนี้ หากแต่ละคนทุกผู้ทุกฝ่ายพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว ย่อมจะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความเจริญ มีความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคง ก้าวหน้าต่อไปได้ดั่งประสงค์คุณธรรมพระราชทาน 4 ประการดังกล่าว

ังนั้น อยากแลเห็นเรื่องคุณธรรม เป็นวาระสำคัญของการขับเคลื่อนสถานศึกษา ส่วนราชการ องค์กร และการปฏิรูประบบราชการของทุกภาคส่วนสู่ความสำเร็จบริบูรณ์ เป็นสังคมคุณธรรม ประเทศไทยคุณธรรมสืบไป


อิทธิพล รุ่งก่อน, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
17/5/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  240 รับมอบหนังสือและเงินช่วยห้องสมุด 40 รร.ภาคใต้จากมติชน
  235 มอบนโยบายการยกระดับมาตรฐาน English Program
  232 มอบนโยบาย กทม.
  222 ผลประชุมองค์กรหลัก 17/2560
  212 การประสานความร่วมมือช่วยเหลือเด็กในกระบวนการยุติธรรม
  209 ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560
  195 ปาฐกถาที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักจุฬาราชมนตรี
  192 ผลประชุมองค์กรหลัก 15/2560
  188 ประเพณีสงกรานต์ ศธ.สืบสานวัฒนธรรมไทย
  186 จัดพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมสำคัญสงกรานต์
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ