.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 160/2560
"ปนัดดา" ให้แนวทางดำเนินงาน
"ทีมเคลื่อนที่เร็ว และทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ด่วนพิเศษ


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams: RT) โรงเรียนคุณธรรม และทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ (Express Moral Service: EMS) เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยมีศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษาจากเขตตรวจราชการทั้ง 18 เขต เข้าร่วมประชุม

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า โครงการโรงเรียนคุณธรรม เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการโดย สพฐ. จึงได้เร่งดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา 30,000 แห่งทั่วประเทศภายในปีการศึกษา 2560 ซึ่งเราทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อทำให้โรงเรียนคุณธรรมประสบความสำเร็จให้จงได้ อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เด็กเป็นพลเมืองดีของประเทศ และเป็นสมาชิกของสังคมที่มีคุณภาพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วย

ขณะนี้ สพฐ. มีแนวทางเร่งดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรมใน 8 ภารกิจ ดังนี้

1) ความขยัน: ต้องเชื่อมโยงความขยันกับความสัมพันธ์ในโลกภายนอก เพื่อให้เด็กมีความมั่นคงปลอดภัย และดำรงชีวิตอยู่ได้เมื่อถึงเวลาที่ผู้ใหญ่ไม่อยู่แล้ว

2) ประหยัดและความพอเพียง: เชื่อมโยงไปถึงความเจียมเนื้อเจียมตัว เชื่อมั่นในการทำความดี โดยขอให้ช่วยกันบอกลูกหลานว่าความประหยัดพอเพียงจะก่อให้เกิดสังคมที่เป็นสุข

3) ซื่อสัตย์: ซึ่งเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับปัญญา ซึ่งจะไม่มีปัญญาของโจรผู้ร้าย และไม่มีปัญญาของความไม่ดีงามและความไม่ถูกต้อง แต่ต้องมีปัญญาสำหรับสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิต ไม่ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น

4) ความมีวินัยและความรับผิดชอบ: ความรับผิดชอบนี้เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ และความรับผิดชอบต้องมาก่อนอำนาจ หากใช้อำนาจนำหน้าความรับผิดชอบ หรือใช้อำนาจฟุ่มเฟือยจะทำให้เสียผู้เสียคนได้ แต่หากใช้ความรับผิดชอบจนงานสำเร็จอำนาจหน้าที่ก็จะตามมาเสริมเพื่อเติมเต็มภายหลัง

5) ความสุภาพเรียบร้อยมีสัมมาคารวะ: โดยมีครูอาจารย์เป็นไอดอล หรือเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนขอให้ส่งเสริมการไหว้และกิริยามารยาทอย่างไทย

6) ความสะอาด: ในที่นี้หมายถึงจิตสะอาดหรือใจบริสุทธิ์ รวมถึงความเป็นสุภาพชน ความอ่อนน้อมถ่อมตน

7) ความรู้รักสามัคคี: ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบ้านเมืองไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เมื่อก่อนเราได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความรักความสามัคคีที่โดดเด่นมากในอาเซียน ขอให้ครูอาจารย์ช่วยกันสนับสนุน และสอนเด็กให้มีความรักความสามัคคีซึ่งกันและกัน

8) ความมีน้ำใจ ความมีไมตรีจิต: เช่น การยิ้มแบบชาวสยาม การทำงานร่วมกันระหว่างบ้าน โรงเรียน และสถาบันศาสนา ขอให้อยู่ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติและศาสนา

ทั้งหมดนี้เราทุกคนต้องช่วยกันจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมต่าง ๆ ให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง และสามารถวัดผลได้ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ

ม.ล.ปนัดดา กล่าวด้วยว่า ขอฝากให้ครูอาจารย์ช่วยสอนลูกหลานเยาวชนไม่ให้ลืมภาษาถิ่น และช่วยส่งเสริมให้ไม่อายที่จะพูดภาษาถิ่น รวมทั้งขอให้ดำรงรักษาอัตลักษณ์ของความเป็นไทย คือ ความสุภาพอ่อนน้อม มีวุฒิภาวะ รู้จักใช้วิจารณญาณอย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อความร่มเย็นเป็นสุขในสังคมและความมั่นคงของชาติ ดังคำกล่าวที่ว่า "ครูสร้างเด็กเพื่อให้เด็กไปสร้างชาติ เพราะอนาคตของชาติอยู่ในมือของลูกหลานเยาวชน"


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
29/3/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  151 สมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก (ประเทศไทย) เข้าพบ
  150 ให้สัมภาษณ์กรณีการเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย
  149 ประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 1/2560
  138 ตรวจเยี่ยม Boot Camp จ.ชลบุรี
  137 ลงพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก
  134 เปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ รร.ธัญบุรี
  130 ค่ายเยาวชน ... รักษ์พงไพร
  127 หลักสูตรเพื่อพัฒนาครุประจำการ PLC
  126 กีฬาสานสัมพันธ์ห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 1 ที่กระบี่
  125 รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่สกลนคร
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ