.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 149/2560
ผลการประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 1/2560


ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เห็นชอบในหลักการให้ยกฐานะสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า รวมทั้งรับทราบสถาบันทางการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ซึ่งขณะนี้มีสินทรัพย์สุทธิ 159 ล้านบาท โดยที่ประชุมขอให้มีการระดมเงินจากภาคเอกชนมาใช้สำหรับจัดการศึกษาคนพิการให้มีคุณภาพมากขึ้น

การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาพิเศษ ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ "สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ" มีฐานะเป็นสำนักบริหารงานภายใต้สังกัด สพฐ. โดยมีสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ คือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ จำนวนทั้งสิ้น 176 แห่ง มีลักษณะงานที่จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อดูแลรับผิดชอบจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสกว่า 8 ล้านคน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพได้มาตรฐาน

ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้เด็กกลุ่มนี้สามารถพึ่งพาตนเอง ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมบุคคลทั่วไป รวมทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ประชุมจึงเห็นชอบในหลักการให้ยกฐานะสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ตามข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ ซึ่งจะทำให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล ส่งผลต่อความคล่องตัวในการบริหาร การกำหนดนโยบาย งบประมาณ และการจัดสรรทรัพยากร หลังจากนี้ฝ่ายเลขานุการจะได้นำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความคืบหน้าต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานสถานะทางการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) และไตรมาส 2 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่งขณะนี้มีสินทรัพย์สุทธิ 159 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าเงินกองทุนที่ได้รับจัดสรรจากภาครัฐในแต่ละปีมีจำนวนน้อยมาก เพียงปีละ 80 ล้านกว่าบาทเท่านั้น จึงอาจพิจารณาจัด Event Campaign เพื่อขอรับการสนับสนุนและระดมเงินจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม มาใช้ในกิจการพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการให้มีคุณภาพมากขึ้นในโอกาสต่อไป

ที่ประชุม ยังได้รับทราบความก้าวหน้าในเรื่องต่าง ๆดังนี้

  • แนวทางการบริหารจัดการเรียนรวม (Inclusive Education: IE) จากการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย "การบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ" ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศจะได้นำนโยบายของ รมว.ศึกษาธิการ ไปดำเนินการ เช่น ให้ศึกษานิเทศก์ติดตามการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในโรงเรียนต่าง ๆ ใน 2 ประเด็นหลัก คือ 1) จำนวนเด็กพิเศษในแต่ละโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนทั่วไปมีอัตราของเด็กพิเศษอยู่ระหว่าง 5-10% 2) แผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ Individualized Education Plan (IEP) ซึ่งจะมีการสุ่มตรวจว่าโรงเรียนได้วางแผนจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษแต่ละคนหรือไม่ เพราะเป็นหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนที่จะต้องจัดการเรียนรวมเมื่อพบว่ามีเด็กพิเศษในโรงเรียน ซึ่งอาจจะมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ได้มีรูปแบบเดียว

  • แนวทางการผลิตและพัฒนาครูการศึกษาพิเศษ ที่จะต้องมีการรวมกลุ่มกันเป็น PLC ที่จะเชื่อมโยงกับการประเมินเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะด้วย

  • แนวทางการพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลและการฝึกอบรมด้านการศึกษาพิเศษออนไลน์ ซึ่งเป็นความก้าวหน้าอีกเรื่องที่สำคัญในด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับเด็กพิการ


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
จิรายุทธ คามขุนทด: ถ่ายภาพ
22/3/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  138 ตรวจเยี่ยม Boot Camp จ.ชลบุรี
  137 ลงพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก
  134 เปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ รร.ธัญบุรี
  130 ค่ายเยาวชน ... รักษ์พงไพร
  127 หลักสูตรเพื่อพัฒนาครุประจำการ PLC
  126 กีฬาสานสัมพันธ์ห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 1 ที่กระบี่
  125 รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่สกลนคร
  111 แนวทางดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
  106 การอบรมตามหลักสูตร PLC
  103 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ภาคอีสาน ที่อุดรธานี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ