.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 138/2560
"ธีระเกียรติ" ตรวจเยี่ยม
Boot Camp ระดับภูมิภาค ที่ชลบุรี


จังหวัดชลบุรี - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค : Regional English Training Centre ณ ศูนย์โรงเรียนชลกันยานุกูล อ.เมืองชลบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 โดยมี ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18, นางสาวเฉิดเฉลา แก้วประเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล, คณาจารย์, วิทยากรชาวต่างชาติจากบริติช เคานซิล ประเทศไทย, Master Trainers ชาวไทย และครูภาษาอังกฤษที่เข้าร่วมอบรม Boot Camp ร่วมตรวจเยี่ยมและหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการอบรม Boot Camp

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับคำแนะนำและแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษในประเทศไทย 3 ประการที่สำคัญ คือ 1) ต้องมีความจำเป็นต้องใช้ ซึ่งทำให้เด็กและครูเห็นว่าภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างไร 2) ไม่มีทางลัดในการใช้ภาษาอังกฤษให้เก่ง ดังนั้น หากไม่รู้ศัพท์คำใดให้เปิดหาความหมายในพจนานุกรม ต้องไม่กลัวที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติ และจำเป็นจะต้องมีการฝึกฝนตนเองอยู่ตลอดเวลา 3) ครูยังไม่เก่งอันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ ดังนั้นครูทุกคนจึงต้องเป็นนักเรียน ต้องถ่อมตัว และเรียนรู้ไปด้วยกันกับนักเรียน จึงฝากให้ทุกคนน้อมนำแนวพระราชดำรัสดังกล่าวมาปรับใช้ เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย

นอกจากนี้ ประเทศไทยมีครูภาษาอังกฤษประมาณ 45,000 คน และส่วนใหญ่ยังไม่สูงวัย จึงต้องการให้ครูสนุกกับการสอน พร้อมทั้งได้รับการตอบแทนที่เหมาะสม โดยมีแนวทางให้ครูที่เข้ารับการอบรม Boot Camp สามารถนำไปนับรวมเป็นชั่วโมงการอบรมที่จะเชื่อมโยงกับการขอมีและการเลื่อนวิทยฐานะได้ และสามารถนำคูปองการอบรมครู 10,000 บาท ไปพัฒนาตนเองหรือสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษได้ด้วย เพราะในอนาคตจะมีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษในการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะทุกระดับ

ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต้องจัดหาอุปกรณ์หรือสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยให้ครูที่เข้าอบรม Boot Camp นำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมไปใช้สอนได้จริงและเกิดประสิทธิผล ไม่ใช่จบจากการอบรมแล้วกลับไปสอนอีกอย่าง นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะขยายผลการอบรม Boot Camp ไปยังครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกด้วย และภายหลังการเยี่ยมชมศูนย์ Boot Camp โรงเรียนชลกันยานุกูลครั้งนี้ จะนำปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปพัฒนาการอบรม Boot Camp รุ่นต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โดยจะพยายามไปเยี่ยมชมและติดตามการอบรมให้ครบทั้ง 8 ศูนย์ต่อไป

ส่วนแนวทางการยกระดับภาษาอังกฤษ ด้วยการปรับเพิ่มจำนวนชั่วโมงสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น ป.1-3 เป็นสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมงนั้น ขอให้โรงเรียนยึดตามความพร้อมและความเหมาะสมในบริบทของโรงเรียนนั้น ๆ เพราะที่ผ่านมาการสั่งให้เพิ่มจำนวนชั่วโมงภาษาอังกฤษในลักษณะแบบ Top Down ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร

อนึ่ง ศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค: Regional English Training Centre ศูนย์โรงเรียนชลกันยานุกูล ดำเนินการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับสถานศึกษาใน 8 จังหวัดของภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว, ปราจีนบุรี และนครนายก โดยได้ทำการอบรมครูภาษาอังกฤษไปแล้ว 2 รุ่น แต่ละรุ่นใช้ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ซึ่งมีวิทยากรจากบริติช เคานซิล ประเทศไทย และ Master Trainers ชาวไทยร่วมให้การอบรม


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
18/3/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  137 ลงพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก
  134 เปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ รร.ธัญบุรี
  130 ค่ายเยาวชน ... รักษ์พงไพร
  127 หลักสูตรเพื่อพัฒนาครุประจำการ PLC
  126 กีฬาสานสัมพันธ์ห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 1 ที่กระบี่
  125 รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่สกลนคร
  111 แนวทางดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
  106 การอบรมตามหลักสูตร PLC
  103 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ภาคอีสาน ที่อุดรธานี
  101 รัฐมนตรีมอบนโยบาย ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ