.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 137/2560
"สุรเชษฐ์" ลงพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก
เปิดอบรม
กระบวนการพัฒนาสมองส่วนหน้าเด็กปฐมวัย และติดตาม รร.ต้นแบบทุนอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน และ รร.ต้นแบบเน้นทักษะผู้เรียนที่จำเป็นในอนาคต


จังหวัดตาก - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่อำเภอแม่สอด เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เพื่อเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการพัฒนาสมองส่วนหน้าเด็กปฐมวัย (Executive Function: EF) ณ โรงเรียนแม่สอด พร้อมทั้งติดตามโครงการโรงเรียนต้นแบบ 2 แห่ง คือ โรงเรียนต้นแบบทุนอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน และโรงเรียนต้นแบบเน้นทักษะผู้เรียนที่จำเป็นในอนาคต


● เปิด
เวิร์คช็อป
"กระบวนการพัฒนาสมองส่วนหน้าเด็กปฐมวัย : EF"
ณ โรงเรียนแม่สอด

เมื่อเวลา 9.00 น. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการพัฒนาสมองส่วนหน้าเด็กปฐมวัย (Executive Function: EF) ณ โรงเรียนแม่สอด โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก, ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป.) ตาก เขต 2 ตลอดจนผู้บริหารการศึกษา คณะวิทยากร และผู้รับการอบรม เข้าร่วมกว่า 160 คน

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี กล่าวว่า ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจของเด็กเล็กในช่วงก่อนปฐมวัย เพราะงานวิจัยพบว่าสมองของมนุษย์มีช่วงพัฒนาการที่สำคัญที่สุด คือในช่วง 2-3 ปีแรกของชีวิต โดยสมองจะเจริญเติบโตถึงร้อยละ 80 ของสมองผู้ใหญ่ ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างพัฒนาการได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการพัฒนาสมองส่วนหน้าเด็กปฐมวัย หรือ Executive Function (EF) เพื่อให้เป็นทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ ประกอบด้วยการพัฒนา 9 ด้าน คือ

1) การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลาย จนเกิดเป็นความจำที่นำมาใช้งานต่อไป ไม่ใช่การท่องจำแบบตายตัว แต่สามารถพลิกแพลงและประยุกต์ใช้ได้

2) การยั้งคิดไตร่ตรอง เป็นทักษะการเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะต้องคิดไตร่ตรองก่อนทำ-ทำแล้วเกิดเหตุเกิดผลอย่างไร-มีความเข้าใจก่อนตัดสินใจทำ

3) ทักษะคิดแบบยืดหยุ่นตามสถานการณ์ สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ที่คนจะต้องปรับตัวได้ง่ายและทำให้ชีวิตมีความสุขง่ายขึ้น

4) ใส่ใจจดจ่อ เป็นเรื่องที่สำคัญสำคัญมาก ที่จะต้องสร้างให้เด็กมีสมาธิ มีความใส่ใจจดจอกับสิ่งที่ทำ มิฉะนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จ

5) การควบคุมอารมณ์ (Emotional Quotient: EQ) ที่จะต้องฝึกให้เด็กควบคุมอารมณ์ต่าง ๆ ให้ได้ โดยเฉพาะความโกรธ ความไม่พึงพอใจ เป็นต้น

6) การประเมินตัวเอง ต้องฝึกให้เด็กมีทักษะเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองตั้งแต่เล็ก ๆ เพื่อพัฒนาต่อไปถึงการทำงาน เด็กต้องบอกได้ว่าตัวเองรู้สึกอย่างไร ชอบหรือไม่ชอบอะไร หากทำได้จะนำไปสู่การมีความภาคภูมิใจและรู้จักคุณค่าของตัวเอง

7) การริเริ่มสิ่งใหม่ ต้องมีความกล้าคิดกล้าทำ ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง

8) การวางแผน ซึ่งแม้จะเป็นเด็กเล็ก ๆ ก็สามารถฝึกให้วางแผนได้

9) ความพากเพียร เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จสำหรับยุคศตวรรษที่ 21 ที่คนต้องทำในสิ่งที่ยาก เหนื่อย ล้มแล้วต้องลุกได้ ซึ่งต้องสร้างให้เด็กมีแรงบัลดาลใจพร้อมทักษะเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นใหม่อีกครั้ง

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้เรียนด้วยกระบวนการพัฒนาสมองส่วนหน้าเด็กปฐมวัย (EF) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดจนครูปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาสมองส่วนหน้าเด็กปฐมวัย เพื่อให้เกิดทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) ให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทักษะสมองและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยรวมโดยใช้ความรู้เรื่องทักษะสมอง (EF) เป็นฐานให้เกิดประสิทธิผล โดยกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 750 คน แบ่งเป็น 5 รุ่น ดังนี้

  • รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2560 ที่โรงเรียนแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนระดับปฐมวัยสังกัด สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตลอดจนมีผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต 3, ศึกษานิเทศก์จาก สพป.ยะลา เขต 1 และคณะ

  • รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2560 ที่โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ อำเภออุ้งผาง จังหวัดตาก

  • รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2560 ที่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

  • รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2560 ที่โรงเรียนแม่ระมาดราษฎร์บำรุง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

  • รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2560 ที่โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สำหรับวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ ประกอบด้วย ผศ.วิริยาภรณ์ อุดมระติ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาพัฒนาการ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.อ.(พิเศษ) สันดุษิต ดีบุกคำ วิทยากรกระบวนการ, นางสุภาวดี หาญเมธี ประธานสถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) และ ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวในพิธีเปิดตอนหนึ่งว่า จากการที่ได้มีโอกาสพบ พ.อ.(พิเศษ) สันดุษิต ดีบุกคำ วิทยากรกระบวนการ เมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทำให้ได้รู้จักกับกระบวนการพัฒนาสมองส่วนหน้าเด็กปฐมวัย เพื่อให้เกิดทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ หรือ EF จึงได้หารือร่วมกับ สพฐ. โดยทุกคนมีความเห็นพ้องต้องกันว่า กระบวนการดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็กเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ EF ในครั้งนี้ขึ้น

นอกจากนี้ ได้รับมอบหมายจาก รมว.ศึกษาธิการ ให้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และล่าสุดคืองานพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาที่จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจังหวัดตากเป็น 1 ใน 4 จังหวัดนำร่องของการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดน (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก) และอำเภอแม่สอดยังเป็นหนึ่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษฯ ที่ยังจะต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น รวมทั้งแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้อย่างเข้มแข็งด้วย

ดังนั้น ถือว่าการดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบมาถูกทาง ตรงกับเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของรัฐบาล จึงขอให้ผู้บริหารทุกคนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาระดับเด็กปฐมวัยในครั้งนี้ มุ่งมั่นตั้งใจไปสู่จุดหมายที่วางไว้ ส่วนผู้เข้ารับการอบรมขอฝากแนวคิดไว้ว่า “ให้ช่วยกันวางแผนที่เกี่ยวข้อง ต้องสร้างเครือข่าย มีความต่อเนื่อง” โดยลำดับแรกต้องพยายามศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ ให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ นำความรู้ไปใช้งานและต่อยอดขยายผลตามหน้าที่ ที่สำคัญคือควรสร้างเครือข่ายการทำงาน เพราะกระทรวงศึกษาธิการทำงานคนเดียวไม่ได้ ต้องมีเครือข่ายทั้งในโรงเรียน ในกลุ่มโรงเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนผู้นำศาสนา (ถ้ามี) เชื่อว่าทุกคนคงจะใช้เวลาเรียนรู้อย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อให้สมควรแก่ความตั้งอกตั้งใจและเสียสละเวลาของวิทยากร ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ที่มาให้ความรู้ครั้งนี้

ในส่วนกระทรวงศึกษาธิการ จะดูแลและสนับสนุนการทำงานตามนโยบายของ สพฐ. ตลอดจนเชื่อมโยงและร่วมทำงานในระดับพื้นที่และระดับภูมิภาคกับอีก 3 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย อย่างต่อเนื่องต่อไป

นอกจากนี้ ขอเรียนให้ทราบเกี่ยวกับภาพรวมนโยบายการจัดการศึกษาว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้ร่างกรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อที่จะประกาศใช้ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ส่วนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยมีสาระสำคัญในการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยซึ่งหมายรวมถึงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วย


● ติดตามผลดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบ "ทุนอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา"
ณ โรงเรียนบ้านปางส้าน

ต่อมาเมื่อเวลา 10.30 น. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบโครงการทุนอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา ของโรงเรียนบ้านปางส้าน ตำบลด่านแม่ละเมา พร้อมร่วมพิธีส่งมอบโครงการทุนอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน โดยมีนายภานิต ภัทรสาริน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด, นางอนงค์ ศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางส้าน ตลอดจนผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และนักเรียน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

นายภานิต ภัทรสาริน กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์อย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะทางร่างกายที่เด็กควรจะได้รับอาหารที่ดีมีประโยชน์ทางโภชนาการเป็นลำดับแรก เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ตามมา

ดังนั้น ธ.ก.ส. ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, ตาก, สุโขทัย, กำแพงเพชร, นครสวรรค์, อุทัยธานี, พิจิตร และเพชรบูรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการจัดโครงการทุนอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน โดยทำการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเป็นต้นแบบจำนวน 9 แห่งใน 9 จังหวัด พร้อมจัดประชุมชี้แจงหลักการดำเนินโครงการ และกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งทุกฝ่ายตอบรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวแสดงความขอบคุณ ธ.ก.ส. ที่มีแนวคิดริเริ่มในการนำโครงการที่ดี ๆ มาสู่โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะโรงเรียนบนเขาบนดอย ซึ่งส่วนตัวยิ่งมีความผูกพันมากตั้งแต่เข้ารับราชการทหาร เพราะต้องไปประจำอยู่บนพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดชายแดนภาคเหนือ

สำหรับโครงการทุนอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้โรงเรียน นักเรียน และชุมชนร่วมกันทำการเกษตรในโรงเรียน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผสมผสานกับโครงการ 4 5 9 ของ ธ.ก.ส. โดยเน้นความต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาเป็นอาหารกลางวัน ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันแล้ว นักเรียนยังได้รับความรู้ด้านโภชนาการและการเกษตรแผนใหม่ ที่จะสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคต

จากการเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการของโรงเรียนบ้านปางส้าน ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่โรงเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารกลางวัน ทำให้นักเรียนได้รับโภชนาการที่ดี มีความรู้ด้านการเกษตรด้วยวิถีธรรมชาติ สามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต ส่วนชุมชนซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมอยู่แล้ว ได้นำความรู้ที่เรียนรู้ร่วมกับนักเรียนและโรงเรียนกลับไปขยายผลที่บ้านของตัวเอง โดยทำเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกับโครงการ 4 5 9 ของ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นคำเปรียบเปรยเกี่ยวกับแนวคิดในการแก้ปัญหารายจ่ายภายในครอบครัว โดยอุดรูรั่วหรือลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะค่าสารเคมีในการทำการเกษตร สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยการบริหารจัดการพื้นที่เล็ก ๆ รอบบ้านของตัวเอง ให้เป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชระยะสั้นหรือเลี้ยงสัตว์ และสามารถเดินไปถึงแปลงเกษตรได้ในระยะ 4-5 ก้าวเท่านั้น ซึ่งเชื่อว่าเมื่อทำอย่างต่อเนื่องจะเกิดความยั่งยืนในชุมชนได้ในอนาคต

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้บริหารโรงเรียนและชุมชนที่ได้ร่วมกันดำเนินโครงการในระยะเริ่มต้นอย่างเต็มกำลังความสามารถ และขอให้นักเรียนทุกคนได้ภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองทำ โดยเฉพาะการสืบสานปณิธานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่นำมาสู่ความสำเร็จและส่งผลให้ได้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการขยายผล ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้แก่โรงเรียนอื่น ๆ ซึ่งต้องยอมรับว่าปัจจัยความสำเร็จครั้งนี้มาจากผู้บริหารโรงเรียนและความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง ที่ต้องการพัฒนาลูกหลานให้มีความรู้ทางวิชาการควบคู่กับมีร่างกายที่แข็งแรงจากอาหารที่มีความปลอดภัย ไร้สารพิษ ได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งจากนักวิชาการและประสบการณ์ของเกษตรกรในชุมชน ที่จะสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเอง ของครอบครัว และนำสู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืนต่อไป

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้ร่วมพิธีรับมอบโครงการทุนอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน จาก ธ.ก.ส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง เพื่อมอบต่อให้กับโรงเรียนบ้านปางส้าน พร้อมเยี่ยมชมฐานเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการภายในโรงเรียน อาทิ ธนาคารปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ บ่อเลี้ยงปลา กบคอนโด การเลี้ยงไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง แปลงผักอินทรีย์ โรงเพาะเห็ด เป็นต้น


● ติดตามผลดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบ "เน้นทักษะผู้เรียนที่จำเป็นในอนาคต"
โรงเรียนบ้านแม่ปะ

เวลา 13.30 น. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ และคณะ เยี่ยมชมการจัดการเรียนของโรงเรียนบ้านแม่ปะ ตำบลแม่ปะ ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนเน้นทักษะผู้เรียนที่จำเป็นในอนาคต โดยมีนางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปะ ตลอดจนคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะผู้เรียนที่จำเป็นในอนาคตในหลายส่วน อาทิ

  • กิจกรรมจิตศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาภายในจากกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมเสริมพลังสงบภายในและผ่อนคลาย, กิจกรรมฝึกสมาธิ, กิจกรรมความเชื่อมโยงให้เห็นคุณค่าของตัวเอง, กิจกรรมบ่มเพาะจิตสำนึกที่ดีงาม, กิจกรรมที่มุ่งบ่มเพาะความรักความเมตตา, กิจกรรมการไหว้ กิจกรรมการกอด เป็นต้น

  • กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning: PBL) เป็นกระบวนการพัฒนาปัญญาภายนอก ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และความสนใจของผู้เรียน พร้อม ๆ กับการลงมือปฏิบัติจนเกิดทักษะที่จำเป็นต่ออนาคต

  • กิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เป็นกระบวนการพัฒนาครู เพื่อช่วยยกระดับทักษะของครูแต่ละคน เช่น ทักษะการออกแบบเรียนรู้ ทักษะการสื่อสาร ทักษะ ICT ทักษะการวัดและประเมินผล ตลอดจนทักษะชีวิต โดยเฉพาะทักษะการจัดการความขัดแย้ง ทักษะการจัดการอารมณ์ เป็นต้น ทำให้ครูเห็นคุณค่าของงานครู สร้างอุดมการณ์ของความเป็นครู และก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม

โอกาสนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมต่อความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และเครือข่ายผู้ปกครอง ที่ทำให้การจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนมีความเจริญก้าวหน้า ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีตามวัย พร้อมกล่าวฝากให้เด็ก ๆ ทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด ตั้งใจศึกษาหาความรู้ เป็นเด็กดีของครอบครัว เชื่อฟังพ่อแม่ผู้ปกครอง ช่วยเหลืองานบ้านกำลังความสามารถ ซึ่งเชื่อว่าเด็กทุกคนจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติได้อย่างแน่นอน

ในส่วนกระทรวงศึกษาธิการ มีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างเต็มที่ และขณะนี้ได้วางแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตากในฐานะที่เป็นจังหวัดนำร่องในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดน และเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่จะต้องบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตลอดจนให้ประชาชนได้รับความรู้และสามารถประกอบอาชีพรองรับการพัฒนาจังหวัดด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ด้วย

  "จังหวัดตาก เป็นจังหวัดขนาดกลาง มีประชากรกว่า 5 แสนคน ซึ่งมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ อาทิ ชนเผ่าอาข่า กระเหรี่ยง เย้า ลีซอ จีน มูเซอร์ และชาวเมียนมา กระจายอยู่ตามอำเภอทั้ง 9 อำเภอ
  • อำเภอฝั่งตะวันออก ได้แก่ บ้านตาก สามเงา วังเจ้า เมืองตาก

  • อำเภอฝั่งตะวันตก ได้แก่ แม่ระมาด ท่าสองยาง พบพระ อุ้มผาง แม่สอด

ในปี 2558 จังหวัดตากได้รับการประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย 14 ตำบล ใน 3 อำเภอ คือ อำเภอแม่สอด พบพระ แม่ระมาด โดยมีกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน ที่เน้นสร้างเด็กและเยาวชนให้มีการศึกษาและอาชีพอย่างทั่วถึง เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพและช่างฝีมือ, การท่องเที่ยว บริการและการโรงแรม, ทักษะภาษาไทย อังกฤษ เมียนมา จีน, การค้าชายแดนไทยกับเมียนมา ตลอดจนการอนุรักษ์และป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น"

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

 

นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต: ถ่ายภาพ
18/3/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  134 เปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ รร.ธัญบุรี
  130 ค่ายเยาวชน ... รักษ์พงไพร
  127 หลักสูตรเพื่อพัฒนาครุประจำการ PLC
  126 กีฬาสานสัมพันธ์ห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 1 ที่กระบี่
  125 รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่สกลนคร
  111 แนวทางดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
  106 การอบรมตามหลักสูตร PLC
  103 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ภาคอีสาน ที่อุดรธานี
  101 รัฐมนตรีมอบนโยบาย ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
  098 พบปะและบรรยายโรงเรียนคุณธรรม รร.วัดราชบพิธ และเยาวชนอาเซียน
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ