.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 134/2560
เปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนธัญบุรี


จังหวัดปทุมธานี - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนธัญบุรี พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์ของพระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่โรงเรียนคุณธรรม" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนธัญบุรี อ.ธัญบุรี โดยมีนางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี, นายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ 2, นายชวา หมื่นมี ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี, ผู้แทนจากมูลนิธิทองพูลหวั่งหลี ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา, คณาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมงาน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า โรงเรียนธัญบุรี (ธ.บ.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เพื่อรองรับการศึกษาค้นคว้า และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของนักเรียน ครู อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรในโรงเรียน โดยได้ปรับปรุงห้องสมุดแห่งเดิมให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิทองพูลหวั่งหลี และสมาคมต่าง ๆ รวมทั้งผู้ปกครองและชุมชน อันจะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เสริมสร้างกิจกรรมนอกเวลาเรียน ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมรักการอ่าน ตลอดจนเป็นแหล่งค้นคว้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการศึกษา ไม่ใช้ Social Network เพียงอย่างเดียว เพราะหนังสือคือมรดกทางปัญญา จึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ด้วยความซาบซึ้งในเมตตาจิตที่ทุกท่านมีต่อลูกหลานที่จะทำหน้าที่แทนเราในวันข้างหน้าให้มีแหล่งค้นคว้าหาความรู้ที่มีคุณภาพต่อไป

ส่วนการน้อมนำ "ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่โรงเรียนคุณธรรม" มาปรับใช้ในสถานศึกษานั้น ขณะนี้มีสถานศึกษาจำนวนมากที่กำลังดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม จากการที่ได้เดินทางไปพบปะกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จึงทำให้ได้รับฟังข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ก็ต้องการเห็นผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืน ด้วยการประเมินผลเชิงคุณภาพ ไม่ใช่วัดจากการประเมินผลเชิงปริมาณของโรงเรียนคุณธรรมจำนวน 30,000 แห่งเท่านั้น จึงขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ ช่วยกันกำหนดตัวชี้วัดหรือสิ่งที่บ่งบอกว่าเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมแล้ว เช่น ลูกเสือที่มีจิตอาสาช่วยเข็นรถนั่งให้กับประชาชนที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่บริเวณพระบรมมหาราชวังและพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตัวอย่างในลักษณะนี้สามารถเป็นตัวชี้วัดเรื่องโรงเรียนคุณธรรมได้หรือไม่อย่างไร


นอกจากนี้ "ศาสตร์พระราชา" ซึ่งเราทุกคนสามารถน้อมนำมาปฏิบัติได้ คือ การเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน กล่าวคือ เราต้องรู้เรื่องของอดีต และนำมาเชื่อมโยงกับปัจจุบัน เพื่อนำพาไปสู่วันข้างหน้าในอนาคต อีกทั้งเราต้องไม่เป็นคนลืมตัวหรือทำตนเป็นคนสำคัญ ทั้งยังขอให้เรายึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานสอนปวงชนชาวไทยตลอด 70 ปีที่ผ่านมา จึงขอให้ครูอาจารย์ช่วยสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี และทำหน้าที่ทุกอย่างให้ดี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 สืบไป

หลายปีที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ดังนั้น การได้กลับมาโรงเรียนธัญบุรีแห่งนี้ ยิ่งให้ความรู้สึกเสมือนได้กลับมาบ้าน และทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโรงเรียนธัญบุรี เช่น การเปลี่ยนผ่านจากโรงเรียนหนึ่งภาษาเป็นโรงเรียนสองภาษา (Bilingual) ซึ่งเด็กไทยไม่ค่อยคุ้นกับการพูดภาษาอังกฤษ เพราะที่บ้านไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนา ดังนั้น หากต้องการให้การพูดภาษาอังกฤษได้ผลอย่างจริงจัง ก็ต้องหมั่นฝึกฝน พูดบ่อย ๆ แต่ไม่ควรพูดแบบดันทุรัง หรือพูดผิด ๆ ถูก ๆ โดยครูอาจารย์ต้องช่วยสอนเรื่องนี้ เนื่องจากการสั่งสอนและอบรมเป็นสองสิ่งที่ต้องมาคู่กัน การสอนอย่างเดียวเด็กอาจไม่ปฏิบัติ จึงต้องอบรมเพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและฝังอยู่ในจิตวิญญาณตลอดไป

ม.ล.ปนัดดา ยังได้กล่าวฝากให้ทุกคนหาต้นแบบหรือ Idol สำหรับตนเอง อาทิ บุพการีผู้ซึ่งมีบุญคุณใหญ่หลวง หรือครูอาจารย์ผู้ซึ่งมีพระคุณใหญ่หลวงไม่น้อยกว่าบุพการี หรือผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีให้ครู อาจารย์ และนักเรียนปฏิบัติตาม เป็นต้น


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
16/3/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  130 ค่ายเยาวชน ... รักษ์พงไพร
  127 หลักสูตรเพื่อพัฒนาครุประจำการ PLC
  126 กีฬาสานสัมพันธ์ห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 1 ที่กระบี่
  125 รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่สกลนคร
  111 แนวทางดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
  106 การอบรมตามหลักสูตร PLC
  103 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ภาคอีสาน ที่อุดรธานี
  101 รัฐมนตรีมอบนโยบาย ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
  098 พบปะและบรรยายโรงเรียนคุณธรรม รร.วัดราชบพิธ และเยาวชนอาเซียน
  096 ประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นที่ชายแดน ที่เชียงใหม่
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ