.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 130/2560
โครงการค่าย "เยาวชน... รักษ์พงไพร"


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่าย "เยาวชน... รักษ์พงไพร" รุ่นที่ 1 ปีที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ 10 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานร่วมจัด ตลอดจนครู นักเรียน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานกว่า 500 คน

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ กล่าวตอนหนึ่งว่า เราทุกคนกำลังทำหน้าที่ที่สำคัญ คือการดูแลหล่อหลอมเด็กและเยาวชนให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนเป็นเด็กดีของประเทศชาติ ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องของการสอนเด็กว่า “ต้องสอนให้เป็นคนดี ก่อนที่จะสอนให้เป็นคนเก่ง”

ดังนั้น การจัดโครงการเช่นนี้ถือเป็นการสานพระราชปณิธานของพระองค์ ขอให้เด็ก ๆ ทุกคนภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้ และขอให้ผู้ใหญ่ทุกคนภูมิใจเช่นกัน ที่ได้มาร่วมประกอบกรรมดี ร่วมกันสร้างเด็กให้เป็นคนดีไม่ว่าเด็กคนนั้นจะยากดีมีจนเช่นไร และแม้จะเป็นกิจกรรมสำหรับเด็กเพียงไม่กี่ร้อยคน แต่ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ละเลยเด็กเหล่านี้ ซึ่งในอนาคตเชื่อว่าจะมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ เพิ่มมากขึ้น

พล.อ.เปรม กล่าวฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ทำหน้าที่สร้างคนดีให้กับชาติบ้านเมือง ซึ่งการปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดี วิธีที่ดีที่สุดคือการเป็นตัวอย่างให้เด็กเห็น ตลอดจนสร้างความรู้สึกให้เด็กต้องการที่จะตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อมีโอกาสด้วย

ทั้งนี้ พล.อ.เปรม ได้แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเสียสละและทุ่มเทเพื่อให้เกิดโครงการดี ๆ เช่นนี้ ซึ่งทุกคนถือเป็นตัวอย่างที่ดีของข้าราชการไทย และขอให้เด็ก ๆ เรียนรู้กิจกรรมด้วยความเบิกบานและสนุกสนาน แม้ขณะนี้อาจยังไม่เข้าใจในเรื่องของความดีมากนัก แต่เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีได้ในอนาคต

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานว่า การดำเนินโครงการค่ายเยาวชนครั้งนี้ จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2558 ด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงาน 9 แห่ง คือ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และบริษัททรู คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด) เพื่อจัดหลักสูตรค่ายให้กับเด็กและเยาวชนครอบคลุมทุกด้านของการดำรงชีวิต มีความเข้มแข็ง สามารถดูแลและพัฒนาตนเองได้ เผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต อันเป็นแนวทางสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของชาติ ตามศาสตร์พระราชา

ผลการดำเนินงานในปี 2559 มีการจัดกิจกรรมค่ายในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2559 มีผู้เข้าร่วมในโรงเรียนศูนย์ 28 ศูนย์ใน 5 ภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 7,547 คน ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 6,819 คน ครู 560 คน และศึกษานิเทศก์ 168 คน โดยมีหลักสูตรค่ายประกอบด้วยการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ป่า 3 น้ำ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์, การสำรวจเรียนรู้พรรณไม้ด้วย Application We Grow, การคัดแยกขยะ, การอนุรักษ์พรรณไม้ท้องถิ่น, การทำปุ๋ยหมักพระราชทาน, การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ การนำเรื่องราวการอนุรักษ์เข้าสู่กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจาก 9 หน่วยงาน เป็นต้น ในส่วนของการติดตามค่าย ได้มีการติดตามทั้งช่วงระหว่างและหลังการจัดค่าย ซึ่งพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้ได้ สูงกว่าร้อยละ 90 และเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ร้อยละ 91.4 ส่วนครู สามารถนำไปใช้ได้ ร้อยละ 91 และมีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ร้อยละ 88.2

สำหรับการดำเนินงานในปี 2560 ได้กำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2560 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 240 คน แบ่งเป็น 4 รุ่น ๆ ละ 60 คน ได้แก่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560, รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560, รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 และรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2560 โดยในปีนี้มีหน่วยงานร่วมจัดเพิ่มขึ้น 3 หน่วยงาน คือ กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมสหกรณ์ และองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งมีการปรับเนื้อหาหลักสูตรเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับพระมารดาแห่งไหมไทย มหัศจรรย์พลังสหกรณ์ หนูน้อยนักวิจัยเสือ ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 จะมีการคัดเลือกนักเรียนศูนย์ละ 2 คน และโรงเรียนศูนย์ละ 1 โรงเรียน เพื่อเข้าค่ายระดับประเทศเพื่อเตรียมการนำเสนอผลงาน ภายในงาน “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ปี 2560” และจะได้มีการติดตามการต่อยอดโครงการเพื่อความมั่นคงของนักเรียนค่าย ปีที่ 1-2 และโรงเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนและโรงเรียนต้นแบบในการนำหลักสูตรค่ายไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทำประโยชน์ให้สังคม และขยายผลอย่างต่อเนื่องต่อไป


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
15/3/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  127 หลักสูตรเพื่อพัฒนาครุประจำการ PLC
  126 กีฬาสานสัมพันธ์ห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 1 ที่กระบี่
  125 รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่สกลนคร
  111 แนวทางดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
  106 การอบรมตามหลักสูตร PLC
  103 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ภาคอีสาน ที่อุดรธานี
  101 รัฐมนตรีมอบนโยบาย ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
  098 พบปะและบรรยายโรงเรียนคุณธรรม รร.วัดราชบพิธ และเยาวชนอาเซียน
  096 ประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นที่ชายแดน ที่เชียงใหม่
  095 รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่พิษณุโลก
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ