.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 125/2560
รมว.ศธ.ลงพื้นที่โครงการโรงเรียน ICU ที่สกลนคร


จังหวัดสกลนคร - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่รับฟังปัญหาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน หรือโรงเรียน ICU (Intensive Care Unit) เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ที่โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร, นายอำเภอเต่างอย, ผู้แทนฝ่ายความมั่นคง, ผู้แทนทางศาสนา, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา (สพป./สพม.), ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู  ประชุมหารือร่วมกัน

นายเทวรัฐ โตไทยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ในฐานะศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า สถานศึกษาของจังหวัดสกลนครที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียน ICU มีจำนวนทั้งสิ้น 99 แห่ง ประกอบด้วยสถานศึกษาในสังกัด สพป. 87 แห่ง สพม.เขต 23 จำนวน 8 แห่ง และโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 4 แห่ง จากการสำรวจสภาพปัญหาภาพรวม พบว่า

  • ด้านคุณภาพ: นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาหรือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ยของประเทศ, นักเรียนยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

  • ด้านกายภาพ: ปัญหาเรื่องอาคารเรียนและสถานที่ไม่เพียงพอ, วัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ, ขาดเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

  • ด้านบุคลากร: ครูขาดทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้หรือกระบวนการเรียนการสอน

  • ด้านการบริหารจัดการ: ปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้ด้านหลักสูตรต่าง ๆ

  • ด้านโอกาสทางการศึกษา: นักเรียนจำนวนมากมาจากครอบครัวที่ยากจน, บ้านตั้งอยู่ไกลจากชุมชน, ผู้ปกครองขาดอาชีพ

  • ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม: ปัญหายาเสพติด, ปัญหามลพิษ

นายประเสริฐ ปัตโชติชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า การสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียน ICU ของโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษานั้น มีสาเหตุจากปัญหาหลาย ๆ ด้าน เช่น นักเรียนขาดแรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการเรียน, ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์, ครอบครัวนักเรียนมีปัญหาด้านการเงิน, มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียน, ขาดครูและบุคลากรที่เป็นเจ้าของภาษา (ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาเวียดนาม), ขาดสื่อและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีแนวทางแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ อาทิ กำหนดให้นักเรียนมีการเรียนรู้แบบ Active Learning, จัดหลักสูตรเพื่อสร้างอาชีพและมีงานทำ, ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นต้น เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและพ้นจากสภาพปัญหาโรงเรียน ICU

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวถึงภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ภาพรวมของจังหวัดสกลนคร และในส่วนของโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ในการสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียน ICU

1) ภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ: เข้าข่าย ICU 2,252 โรงเรียน

ขณะนี้มีโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียน ICU จำนวน 5,032 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นโรงเรียนที่เข้าข่าย ICU 2,252 แห่ง มีปัญหาเร่งด่วนแต่ไม่ถึงขั้นวิกฤต 1,924 แห่ง และมีปัญหาแบบไม่ฉุกเฉิน 856 แห่ง ซึ่งจะเห็นว่ามีโรงเรียนที่มีปัญหาในขั้นวิกฤตและต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนจริง ๆ เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น ซึ่งก็ตรงตามเป้าที่ตั้งไว้ครั้งแรกที่คาดว่าอาจจะมีโรงเรียน ICU ประมาณ 3,000 แห่ง แต่ไม่ว่าจะตรงตามเป้าหมายหรือไม่ ก็ไม่เป็นไร เพราะทุกคนได้ผ่านกระบวนการคิดและเรียนรู้การแก้ไขปัญหาในสถานศึกษาร่วมกัน

ทั้งนี้ การลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการปฏิรูปการศึกษามีเป้าหมายคือการพัฒนาโรงเรียนระดับล่าง และต้องมีแนวทางการปฏิรูปที่มีพื้นฐานข้อมูลจากความเป็นจริง ไม่ใช่อิงตามความคิดเห็นของคนที่จะแก้ปัญหา การปฏิรูปการศึกษาต้องไม่คิดจากสังคมเมือง หรือสังคมคนมี เพราะผลการวิเคราะห์ PISA พบว่าประเทศไทยยังมีความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาอย่างมาก

ส่วนแนวทางในการแก้ปัญหาโรงเรียน ICU ในขณะนี้ ต้องคำนึงถึงการจัดสรรทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ให้เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาครูที่มีปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในการขับเคลื่อน โดยกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางส่งเสริมให้มีการอบรม PLC (Professional Learning Community) หรือ "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ให้กับครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ ด้วยการให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันความรู้กัน ไม่ใช่เป็นการอบรมแบบมีวิทยากรมาบรรยายเพียงอย่างเดียว โดยหัวใจสำคัญของ PLC คือการเรียนรู้ (Learning) ซึ่งไม่กำหนดจำนวนคนว่าต้องมีกี่คน

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะจัดตั้ง "สถาบันคุรุพัฒนา" สังกัดสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อทำหน้าที่ดูแลหลักสูตรการอบรม PLC จึงขอให้ทุกคนสามารถเสนอหลักสูตรที่จะใช้ในการอบรม PLC เพื่อให้สถาบันดังกล่าวพิจารณาได้ โดยครูสามารถเลือกเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ได้โดยใช้คูปองจำนวน 10,000 บาท มีอายุ 1 ปี ซึ่งจะเชื่อมโยงการอบรม PLC กับการเลื่อนวิทยฐานะของครูด้วย

2) ภาพรวมของจังหวัดสกลนคร: สมัคร 99 แห่ง

จากข้อมูลสถานศึกษาของจังหวัดสกลนครที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียน ICU มีจำนวนทั้งสิ้น 99 แห่ง แยกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านคุณภาพ ด้านกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านโอกาสทางการศึกษา และด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จะได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนให้เข้าร่วมโครงการ ICU ร่วมกับหน่วยงานและโรงเรียนแต่ละสังกัดต่อไป เพราะมีทั้งโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และเอกชน โดยจะใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจากปัญหาที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขอย่างฉุกเฉิน พร้อมทั้งมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมได้จริง

3) โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา: วินิจฉัยปัญหาแล้ว ยังไม่รับเข้าเตียง ICU

สำหรับสภาพปัญหาของโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษานั้น จากการวิเคราะห์ร่วมกันเห็นว่า ยังไม่ใช่ปัญหาที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขอย่างฉุกเฉินเร่งด่วนตามโครงการโรงเรียน ICU จึงยังไม่รับเข้าเตียงไอซียู เนื่องจากการวิเคราะห์ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาของโรงเรียนยังเป็นนามธรรมมาก อีกทั้งยังไม่ได้ข้อสรุปว่าปัญหาจริง ๆ คืออะไร จึงต้องไปปรับปรุงการวิเคราะห์ปัญหาใหม่

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวด้วยว่า การสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียน ICU ของโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาในครั้งนี้ ก็จะทำให้ผู้อำนวยการโรงเรียน คณาจารย์ และนักเรียน ทราบสภาพปัญหาของตนเอง แม้จะไม่ใช่ไอซียูแท้แต่ก็จะได้รับการแก้ไขปัญหาเร็วกว่าปกติ อีกทั้งทำให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รู้ปัญหาที่แท้จริง และสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด เพราะโครงการโรงเรียน ICU จะสอนให้เราวินิจฉัยปัญหาได้ พร้อมทั้งเป็นการแก้ปัญหาจากพื้นที่ หรือการแก้ปัญหาจากข้างล่าง (Bottom up)


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
12/3/2560
Published: 13/3/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  111 แนวทางดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
  106 การอบรมตามหลักสูตร PLC
  103 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ภาคอีสาน ที่อุดรธานี
  101 รัฐมนตรีมอบนโยบาย ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
  098 พบปะและบรรยายโรงเรียนคุณธรรม รร.วัดราชบพิธ และเยาวชนอาเซียน
  096 ประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นที่ชายแดน ที่เชียงใหม่
  095 รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่พิษณุโลก
  094 เปิด Boot Camp ที่พิษณุโลก
  091 ครอบครัวพอเพียงและ รร.คุณธรรม ที่สตรีวัดระฆัง
  090 ภารกิจปนัดดาที่นราธิวาส
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ