.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 116/2560
ศธ.-สธ.ลงนามความร่วมมือ
การจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี สำหรับนักเรียนปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่เสี่ยง 27 จังหวัด


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี" เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข, ผู้แทนหน่วยงาน และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีลงนาม

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การร่วมมือกันแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขในครั้งนี้ เป็นโครงการสำคัญที่จะเป็นรูปแบบ (Model) ในการขยายผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพด้านอื่น ๆ

การให้ความรู้ด้านสุขศึกษาแก่ประชาชนไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านการรับประทานอาหารของคนในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนพื้นที่เสี่ยง 459 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ใน 209 ตำบล 138 อำเภอ 27 จังหวัด เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการรับประทานอาหาร ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะปฏิบัติที่ถูกต้อง ด้วยการนำข้อมูลและเนื้อหาเกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของกระทรวงสาธารณสุขมาจัดทำหลักสูตรเพื่อสอนเด็ก โดยได้เน้นย้ำให้ตรวจรายละเอียดของเนื้อหาให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และทำให้เด็กเข้าใจง่าย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ และพบว่าบางพื้นที่มีจำนวนผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีลดลง

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวด้วยว่า เมื่อเด็กมีความตระหนักรู้ (Awareness) เรื่องการรับประทานอาหารแล้ว ก็จะทำให้เด็กระวังเรื่องอื่น ๆ เพิ่มด้วย ดังนั้น ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นจึงเรื่องสำคัญในการต่อยอดไปถึงโครงการอื่นได้ จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ และจริงจังกับการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยคาดหวังว่าโครงการนี้จะทำให้เด็กเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้ในอนาคตอันใกล้

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร กล่าวว่า โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญและนำไปสู่การเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งเป็นโรคที่รักษาได้ยากและทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนวัยอันควร อีกทั้งปริมาณผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดียังคงเพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าปัจจุบันจะมียารักษา จึงเป็นเรื่องสำคัญที่กระทรวงสาธารณสุขและทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันลดผลกระทบที่เกิดจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยการให้ความรู้และปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนทราบว่าพยาธิใบไม้ตับคืออะไร มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร เพื่อให้เด็กนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่ผู้ใหญ่ในครอบครัว และในที่สุดเด็กรุ่นใหม่จะปลอดจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ รวมทั้งคู่มือแนวทางในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ และการจัดทำสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งมีมาตรการสำคัญ คือ 1) การสร้างเสริมสุขภาพ 2) การควบคุมป้องกันคัดกรองพยาธิ 3) การคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี 4) การผ่าตัดและการดูแลประคับประคอง และ 5) การสื่อสารสาธารณะ โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนสามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเอง ครอบครัว และชุมชน นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดกิจกรรมรณรงค์การปรุงปลาสุข และสนับสนุนผู้ประกอบการให้ปรุงปลาปลอดพยาธิด้วย

โอกาสนี้ รัฐมนตรีทั้งสองได้เยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อาทิ การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ "โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ใน 4 ช่วงชั้น (อนุบาล-มัธยมศึกษา)", การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีโดยใช้ e-book, การตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับด้วยการตรวจปัสสาวะ, สมุนไพรกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี, อาหารปลอดพยาธิ เป็นต้น


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: กราฟิก
8/3/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  114 ความร่วมมือประชารัฐการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและบริการ
  113 ผลประชุมองค์กรหลัก 10/2560
  112 บรรยาย หน.ส่วนราชการที่ปทุมธานี
  109 บรรยายทิศทางการปฏิรูปการศึกษากับการปฏิรูปปฐมวัย
  108 ตรวจเยี่ยม ITD
  105 ครบรอบ 72 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
  093 MBU Challenge #2
  086 การประชุมโรงเรียนคุณธรรมของ ศธ.
  085 ผลประชุมองค์กรหลัก 8/2560
  083 การประชุมขับเคลื่อนจัดการศึกษาแบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ จ.ระยอง
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ