.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 113/2560
ผลประชุมองค์กรหลัก 10/2560


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยต่อสื่อมวลชนภายหลังการประชุม ดังนี้

● การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาล

ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนั้น รมว.ศึกษาธิการ ขอให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่รัฐบาลกำหนด กล่าวคือจะต้องใช้งบประมาณสำหรับการศึกษาดูงานไม่เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณโครงการ และให้พิจารณาศึกษาดูงานในสถานที่หรือโครงการภายในประเทศเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะโครงการในพระราชดำริฯ แต่หากจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ ขอให้พิจารณาสถานที่ในประเทศเพื่อนบ้าน, ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน, ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนบวกสาม (จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้) ตามลำดับ ส่วนการเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจาก รมว.ศึกษาธิการก่อน พร้อมทั้งจะต้องเผยแพร่รายงานผลการศึกษาดูงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้สาธารณชนรับรู้อย่างกว้างขวางภายหลังเดินทางกลับมาด้วย


การจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในโครงการ Safe Zone School

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้หารือถึงประเด็นการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในโครงการ Safe Zone School เพื่อความปลอดภัยของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ตรวจสอบความไม่โปร่งใสการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) โครงการ Safe Zone School ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) งบประมาณ 577 ล้านบาท ประกอบกับ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ได้รายงานว่าในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่มี รมว.ศึกษาธิการเป็นประธานว่า ได้เห็นชอบให้เพิ่มประเด็นการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในโครงการดังกล่าว เป็น 1 ในปัญหาทุจริตหลักที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน

ซึ่งในเรื่องนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้ย้ำให้ สพฐ.ตรวจสอบการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในโครงการดังกล่าวในโรงเรียน 1,104 แห่งใน 12 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แบ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 10 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2 เขต และได้ได้รับรายงานการตรวจสอบของหลายหน่วยงานว่ากล้องวงจรปิดจำนวนหนึ่งไม่สามารถใช้งานได้

อย่างไรก็ตาม แม้ขณะนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดปัญหาจากส่วนใด แต่กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ละเลยหรือนิ่งนอนใจ และกำลังติดตามตรวจสอบปัญหาอย่างใกล้ชิด โดย รมว.ศึกษาธิการ จะเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด พร้อมทั้งเตรียมส่ง พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ในโรงเรียนที่เกิดปัญหาด้วย


ผลการเดินทางเยือนเวียดนาม ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)

รมว.ศึกษาธิการได้รายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบเกี่ยวกับภาพรวมการศึกษาของประเทศเวียดนาม ซึ่งแม้เวียดนามจะมีครูเพียง 1.2 ล้านคน ที่คอยดูแลผู้เรียนถึงกว่า 20 ล้านคน แต่สามารถจัดการศึกษาจนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีระดับโลก โดยเฉพาะเด็กที่จนที่สุดของเวียดนามกลับมีคะแนนผลการทดสอบ PISA ติดอันดับคะแนนสูงสุด 25% ของโลก และยังสามารถเอาชนะเด็กที่มีความพร้อมหรือเด็กรวยที่สุดของ OECD ได้ด้วย นอกจากนี้ยังได้พบปะกับนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วย และจากการพูดคุยพบว่านักเรียนเหล่านั้นสามารถฟังและสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ผลจากการเดินทางเยือนเวียดนามในครั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการได้มีแนวคิดที่จะเสนอขอจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM Education) ขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากไทยเป็นผู้ริเริ่มการจัดสะเต็มศึกษาเป็นประเทศแรก ๆ ในภูมิภาคนี้ โดยได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเจ้าภาพในดำเนินการทั้งหมด ทั้งการจัดหาสถานที่ บุคลากร ตลอดจนร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวให้ทันภายในเดือนกรกฎาคม 2560 และคาดว่าจะพร้อมเปิดทำการศูนย์ได้ในช่วงต้นปี 2561


การเตรียมจัดพิธีประกาศเกียรติคุณในโอกาส 150 ปีชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) บุคคลสำคัญของโลก

ที่ประชุมองค์กรหลัก ได้รับทราบการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ซึ่งได้รายงานความก้าวหน้าการเตรียมจัดพิธีประกาศเกียรติคุณในโอกาส 150 ปีชาตกาลเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) บุคคลสำคัญของโลก โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น. ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


● การขับเคลื่อนการยกระดับการศึกษาไทยจากการจัดอันดับสมรรถนะการแข่งขันของ IMD

สกศ.ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบด้วยว่า ผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการจะประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับการศึกษาไทย จากการจัดอันดับสมรรถนะการแข่งขันของ IMD (International Institute for Management Development) ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ให้มีอันดับและผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น ซึ่งการจัดอันดับของ IMD จะมีการวิเคราะห์ถึง 340 ตัวชี้วัดจาก 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพภาครัฐ ประสิทธิภาพภาคธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน

และในส่วนของการศึกษามี 18 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง อาทิ งบประมาณด้านการศึกษา อัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำนวนนักเรียนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนในไทย ผลคะแนนทดสอบ PISA เป็นต้น


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
จิรายุทธ คามขุนทด: ถ่ายภาพ
8/3/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  112 บรรยาย หน.ส่วนราชการที่ปทุมธานี
  109 บรรยายทิศทางการปฏิรูปการศึกษากับการปฏิรูปปฐมวัย
  108 ตรวจเยี่ยม ITD
  105 ครบรอบ 72 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
  093 MBU Challenge #2
  086 การประชุมโรงเรียนคุณธรรมของ ศธ.
  085 ผลประชุมองค์กรหลัก 8/2560
  083 การประชุมขับเคลื่อนจัดการศึกษาแบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ จ.ระยอง
  080 ปนัดดาเปิดกิจกรรมพลเมืองดี วินัยเด่น "STAR STEMS"
  069 ผลประชุมองค์กรหลัก 7/2560
  065 นโยบายจุดเน้นการของบประมาณ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ