.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 108/2560
"ปนัดดา" ตรวจเยี่ยม
ITD : องค์การมหาชนในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ


เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายไพโรจน์ อนุรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และว่าที่ ร.ต.ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) หรือ International Institute for Trade and Development (ITD) (หมายเหตุ : นิยมเรียกคำย่อว่า ITD)  ซึ่งเป็น 1 ใน 3งค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ  นอกจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ITD มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้การศึกษา อบรม และค้นคว้าวิจัย เพื่อส่งเสริมการค้าและการพัฒนา และดำเนินกิจกรรมอื่นที่สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรืออังค์ถัด (UNCTAD) ซึ่งหน่วยงานนี้เป็นกำลังสำคัญต่อการสร้างความพร้อมให้ประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ในอันที่จะแสวงประโยชน์จากผลของโลกาภิวัตน์และการเปิดเสรีในด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ และก่อให้เกิดผลโดยตรงในด้านการพัฒนาสมรรถนะให้แก่บุคลากรในประเทศเอเชียและภูมิภาคอื่น ๆ ที่เข้ารับบริการจาก ITD อีกด้วย

จากการพบปะหารือกับ ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ ITD รวมทั้งนายมนู สิทธิประศาสน์ รองผู้อำนวยการ (บริหาร) นางปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) และคณะผู้บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการสถาบันฯ เห็นว่า ITD เป็นหน่วยงานที่มีเกียรติยศอย่างกว้างขวาง นับตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันเมื่อปี 2545 โดยมีภารกิจสำคัญที่จะเป็นศูนย์การศึกษาฝึกอบรมและบริการวิชาการด้านการค้าและการพัฒนาในภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน เช่น ในปี 2558 มีงานวิจัยด้านการค้าและการพัฒนาที่ครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาในภูมิภาคและอนุภูมิภาคถึง 7 เรื่อง แม้จะมีบุคลากรทั้งสถาบันเพียง 45 คนก็ตาม แต่ก็มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในไทย-ต่างประเทศ รวม 3 บทความ มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นประเด็นอุบัติใหม่ (Emerging Issues) เพื่อยกระดับบุคลากรในประเทศ และให้ความช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา ให้สอดคล้องกับยุคโลกาภิวัตน์ กว่า 80 กิจกรรม มีผู้เข้ารับบริการจาก ITD กว่า 7,863 คน นอกจากนี้ มีกิจกรรมในการบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้จาก ITD ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จำนวนมาก

สำหรับปี 2560 ITD มีโครงการสำคัญหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง คือ กระทรวงการคลัง  กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ การฝึกอบรมกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ การฝึกอบรมผู้บริหารอาชีวศึกษาในการก้าวสู่ Thailand 4.0 การฝึกอบรมเจาะลึกทิศทางการพัฒนาด้านการค้าบริการในอาเซียน เป็นต้น

จึงต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการได้ใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานที่มีคุณภาพของ ITD ให้มากขึ้น โดย ITD และกระทรวงศึกษาธิการต้องเปิดกว้างที่จะเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันให้มากขึ้น เพราะที่ผ่านมาผู้คนภายนอก รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการอาจจะยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ภารกิจของ ITD ได้อย่างชัดเจนมากนัก แต่ด้วยผลงานที่ปรากฏของ ITD มีคุณภาพ และมีส่วนสำคัญต่อการกระจายความรู้เพื่อการพัฒนาที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากรภายในประเทศ รวมทั้งประเทศกำลังพัฒนา จึงต้องการให้คนไทยสนใจในสิ่งดี ๆ ที่อยู่ใกล้ตัวเช่นนี้ให้มากขึ้น

และในฐานะที่ ITD ทำงานร่วมกับประเทศในภูมิภาค จึงขอให้ ITD ได้ร่วมเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ศาสตร์พระราชา" ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานในกรอบที่ ITD สามารถดำเนินการได้


ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล กล่าวว่า พันธกิจที่สำคัญของ ITD คือ จะพัฒนาสถาบันให้เป็นศูนย์กลางเพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรม สนับสนุนงานวิจัย และงานวิชาการด้านการค้า การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคอย่างยั่งยืน และพร้อมที่จะสนับสนุนความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น


 

เกี่ยวกับ ITD

แนวคิดในการจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา มีความริเริ่มมาจากนายรูเบนส์ ริคูเปโร เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ "อังค์ถัด" ซึ่งแนวคิดดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากแรงจูงใจที่จะสนองตอบขอบคุณรัฐบาลไทยอย่างเป็นรูปธรรม ในฐานะที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพของการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีของอังค์ถัด ครั้งที่ 10 ที่กรุงเทพฯ รวมทั้งเป็นความปรารถนาส่วนตัวมาช้านานของนายริคูเปโร ที่ต้องการจะให้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ยั่งยืนถาวร และเป็นแหล่งแพร่กระจายความรู้เพื่อการพัฒนาที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย

ดังนั้น เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 1997 นายรูเบนส์ ริคูเปโร ได้เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อวางแผนจัดการประชุมอังค์ถัด 10 และในโอกาสนั้นเลขาธิการอังค์ถัดได้นำเสนอแผนงานการจัดตั้งองค์กรขึ้น ซึ่งในชั้นนั้นเรียกว่า "สถาบันเพื่อการพัฒนา (Institute of Development)" และรัฐบาลไทยยินดีรับข้อเสนอดังกล่าว หลังจากนั้นจึงเปิดเวทีการเจรจาขึ้นระหว่างอังค์ถัดกับผู้แทนรัฐบาลไทยต่อมาเป็นระยะ เพื่อจัดทำความตกลงร่วมมือกัน จนปรากฏผลเป็น "สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา"

รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมอังค์ถัด ครั้งที่ 10 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000 นับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกอังค์ถัดทั้ง 190 ประเทศ และผู้แทนกว่า 100 คน จากองค์กรระหว่างประเทศแลองค์กรพัฒนาเอกชน ได้แลกเปลี่ยนทัศนะและความคิดเห็นและได้มีการหารือกันเพื่อจัดตั้งสถาบันฯ ใหม่สัมฤทธิ์ผลในบริบทดังกล่าว ด้วยการลงนามในความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์การสหประชาชาติว่าด้วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาขึ้น ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000 โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามแทนรัฐบาลไทย และนายรูเบนส์ ริคูเปโร เลขาธิการอังค์ถัดเป็นผู้ลงนามแทนสหประชาชาติ การลงนามในความตกลงนี้ถือเป็นจุดเด่นของการประชุมอังค์ถัดครั้งที่ 10 และเป็นสิ่งที่นายริคูเปโร ถือว่าเป็นรูปธรรมหนึ่งของการประชุมที่จะยั่งยืนอยู่สืบไป

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ได้รับการสถาปนาขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544 ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2545 ปัจจุบันสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของรัฐบาลไทย โดยมีสถานะเป็นองค์การมหาชน เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน สถาบันฯ ดำเนินงานโดยอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทย อังค์ถัด องค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ และองค์กรระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค - www.itd.or.th -

 

บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ

3/3/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  105 ครบรอบ 72 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
  093 MBU Challenge #2
  086 การประชุมโรงเรียนคุณธรรมของ ศธ.
  085 ผลประชุมองค์กรหลัก 8/2560
  083 การประชุมขับเคลื่อนจัดการศึกษาแบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ จ.ระยอง
  080 ปนัดดาเปิดกิจกรรมพลเมืองดี วินัยเด่น "STAR STEMS"
  069 ผลประชุมองค์กรหลัก 7/2560
  065 นโยบายจุดเน้นการของบประมาณ
  059 ผลประชุมองค์กรหลัก 6/2560
  058 การประชุมขับเคลื่อนจัดการศึกษาแบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ จ.ฉะเชิงเทรา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ