.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 103/2560
การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


จังหวัดอุดรธานี - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมืองอุดรธานี โดยมีผู้บริหาร, ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และนักวิชาการศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมกว่า 700 คน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำลังเร่งดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้เกิดความสำเร็จครบถ้วน เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมองว่า หากลูกหลานเยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตสำคัญของประเทศชาติ มีความสามัคคีและความรับผิดชอบ ร่วมกันดำรงเอกลักษณ์ของชนชาติไทย ขยันหมั่นเพียรมุ่งศึกษาในวิทยาการความรู้ต่าง ๆ อย่างแตกฉาน พร้อมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม ก็จะทำให้สังคมไทยเกิดความร่มเย็น

โดยคาดหวังว่าจะขยายผลโครงการโรงเรียนคุณธรรมไปยังสถานศึกษาจำนวน 30,000 แห่ง ทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ภายในปีการศึกษา 2560 ซึ่งจะมีตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลโครงการทั้งด้านคุณภาพและปริมาณด้วย จึงขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษา ที่เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ช่วยกันส่งเสริมให้สถานศึกษานำนโยบายโรงเรียนคุณธรรมไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ การศึกษาและการบริหารปกครองเป็นสิ่งคู่ขนานที่ไปด้วยกัน แยกออกจากกันมิได้ กระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวคิดที่จะประสานความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในการเพิ่มนโยบายโรงเรียนคุณธรรมให้เป็นวาระของการตรวจราชการด้วย เพื่อให้ฝ่ายปกครองได้บริหารราชการในทิศทางเดียวกันกับครูอาจารย์ที่สอนเด็กในพื้นที่ ตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งประกอบด้วยศาสตร์ของพระราชาที่สำคัญ 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และคุณธรรมจริยธรรม ในส่วนของความซื่อสัตย์นั้น ขอให้ทุกท่านอย่าหลงเชื่อผลสำรวจที่ว่าประเทศจะเจริญได้ถ้าประชาชนคดโกง ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะการทุจริตกับความเจริญของประเทศเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันไม่ได้

ม.ล.ปนัดดา กล่าวด้วยว่า ทุกอย่างมีที่มาและมีเหตุผล แต่สังคมทุกวันนี้ดูไม่ค่อยมีเหตุมีผล จึงเกิดการว่ากล่าวและใส่ร้ายป้ายสีกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ Social Network ในการใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยคุณธรรมจรรยา จึงขอความอนุเคราะห์ครูอาจารย์ช่วยกันสอนลูกศิษย์ให้ใช้ Social Network อย่างสร้างสรรค์ เราต้องควบคุมตัวเองให้ได้ เพื่อให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่ลูกหลานโรงเรียนเดียวกัน หรือระหว่างโรงเรียน รวมถึงความสามัคคีของคนในชาติด้วย เพราะการใช้ Social Network ในทางที่ถูกต้องนั้นไม่จำเป็นต้องใช้กฎหมายบังคับ (Law Enforcement) แต่เป็นเรื่องของจิตสำนึกและจริยธรรมที่ต้องเกิดขึ้นจากใจ หรือควรมีจิตสำนึกว่าสิ่งใดควรเผยแพร่และสิ่งใดไม่ควร เมื่อทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีภายในใจ เลิกใส่ร้ายป้ายสี และหยุดการกระทำที่เป็นความอิจฉาริษยา ก็จะทำให้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมดีขึ้น

ย้ำด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการต้องการเห็นลูกหลานเยาวชน ร่วมกันน้อมนำศาสตร์ของพระราชา รวมทั้งพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานสอนมาใส่เกล้าฯ และปฏิบัติจริง ซึ่งจากการลงพื้นที่พบปะกับนักเรียนและครูอาจารย์กว่า 50 จังหวัดที่ผ่านมา พบว่าทั้งนักเรียน และครูอาจารย์ ก็พร้อมใจกันขานรับว่าจะทำทุกอย่างเพื่อให้พระราชดำรัสที่เป็นคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ประทับสถิตเสถียรอยู่ในดวงใจของคนไทยทั้งชาติตลอดไป


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
1/3/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  101 รัฐมนตรีมอบนโยบาย ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
  098 พบปะและบรรยายโรงเรียนคุณธรรม รร.วัดราชบพิธ และเยาวชนอาเซียน
  096 ประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นที่ชายแดน ที่เชียงใหม่
  095 รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่พิษณุโลก
  094 เปิด Boot Camp ที่พิษณุโลก
  091 ครอบครัวพอเพียงและ รร.คุณธรรม ที่สตรีวัดระฆัง
  090 ภารกิจปนัดดาที่นราธิวาส
  088 ประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพโรงเรียน ICU
  078 ตรวจเยี่ยมสนามสอบและศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET
  074 บรรยายที่บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ