.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 337/2560
ภารกิจ "ปนัดดา" ที่จังหวัดเชียงราย


จังหวัดเชียงราย - เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมแถลง "แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 : ภาคเหนือ" และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา" จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) รวมทั้งได้ไปพบปะสนทนากับคณาจารย์และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

เปิดการประชุมแถลง เรื่อง "แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579: ภาคเหนือ

เวลา 09.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานเปิดการประชุมแถลง เรื่อง "แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579: ภาคเหนือ" และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา" โดยมีนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา, รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, ศึกษาธิการภาค, ศึกษาธิการจังหวัด, คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.), ผู้บริหารสถานศึกษา, ครูอาจารย์, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, นักวิชาการ ตลอดจนเครือข่ายประชารัฐด้านการศึกษา เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน ณ โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมืองเชียงราย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวแสดงความยินดีที่ได้เดินทางมาพบปะผู้บริหาร ครู คณาจารย์ ลูกหลานนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอีกครั้ง ซึ่งเป็นจุดที่ 4 ของการแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมียุทธศาสตร์ดำเนินงาน 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน งานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) พัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

ในโอกาสที่ได้มาพบปะครั้งนี้ ขอฝากแนวคิดและประเด็นต่าง ๆ ให้ช่วยขบคิด เพื่อพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้าทันสมัยในหลายประเด็น ดังนี้

  • การน้อมนำศาสตร์พระราชา "ความเพียร" สู่สังคมการศึกษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานคำสอนในเรื่องของ "ความเพียร" ไว้ หากเราได้น้อมนำไปปฏิบัติในการที่จะหมั่นขวยขวายและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาตราบเท่าชีวิตของเรา ก็จะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมของนักการศึกษา ที่มุ่งมั่นแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งกันและกัน และเมื่อนำมาผนวกกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น โซเชียลมีเดีย ด้วยแล้ว ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ และเกิดนวัตกรรมการศึกษาที่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

  • แปลงแผนการศึกษาชาติไปสู่การปฏิบัติ ขอฝากให้ทุกคนนำแผนการศึกษาแห่งชาติแปลงเป็นแผนปฏิบัติ ที่มีตัวชี้วัด มีการติดตาม และมีการประเมินผลที่ชัดเจน เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ พร้อมย้ำให้ช่วยปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมการศึกษาเป็นลำดับแรก ๆ เพราะคุณธรรมจะเป็นส่วนช่วยยกระดับสิ่งอื่น ๆ ตามมาโดยปริยาย ทั้งการศึกษาที่มีมาตรฐาน การเรียนรู้ด้วยความตั้งใจสุจริตใจ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนการบริหารจัดการสถานศึกษาให้อยู่ในความเรียบร้อยและโปร่งใส

  • เน้นอบรมบ่มสอน "รู้เท่าทันสื่อ"  จากข้อมูลพฤติกรรมการอ่านในปัจจุบัน พบว่าเยาวชนอายุ 15-24 ปี จะใช้เวลาในการอ่านมากที่สุด 94 นาทีต่อวัน รองลงมาคือเด็กอายุ 6-14 ปี จะใช้เวลาอ่าน 71 นาทีต่อวัน โดยส่วนใหญ่อ่านข้อความจากสื่อออนไลน์มากที่สุด ร้อยละ 83.3 ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับด้านความบันเทิง สันทนาการ เกมส์ ที่ไม่ได้ช่วยส่งเสริมทักษะด้านการคิด ด้านการวิเคราะห์แต่อย่างใด อีกทั้งยังนำไปสู่คดีอาชญากรรม การล่อลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วย จึงขอฝากให้เป็นหน้าที่ของครูอาจารย์ ที่จะต้องอบรมบ่มสอนให้ลูกหลานมีวิจารณญาณ รู้เท่าทันเทคโนโลยี มีภูมิคุ้มกันในการใช้สื่ออย่างถูกทิศทางด้วย

  • ฟื้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ขอให้ช่วยขบคิดพิจารณาฟื้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน (Life Learning) ทั้งพิพิธภัณฑ์ในระดับจังหวัดและระดับชาติ สถานที่สำคัญ หรือแหล่งศึกษาในท้องถิ่นในจังหวัดของตนเอง ซึ่งระยะหลังห่างหายไปมาก โดยผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่าง ให้ลูกหลานนักเรียนได้ทำตาม เพื่อจะได้ซึมซับประวัติศาสตร์ รู้ที่มาที่ไป ทำให้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนถิ่นที่อยู่ บุพการี และครูอาจารย์ จนนำไปสู่การมีส่วนร่วมพัฒนาบ้านเกิดของตนตามวิถีทางที่พอจะทำได้

  • การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากร  ขอให้มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลของครูและนักเรียนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นได้โดยง่าย ทั้งประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและการทำงาน การพัฒนาและฝึกอบรม การลา การประเมินผล เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตลอดจนรางวัลเชิดชูเกียรติ และอื่น ซึ่งจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความปลอดภัยสูงด้วย

  • ควรเรียนรู้บทเรียนในอดีตเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา  ท้ายสุดนี้ฝากให้ช่วยกันเรียนรู้อดีตที่ผ่านมา เพราะประเทศเราเผชิญปัญหาและได้รับบทเรียนจากหลากหลายเรื่องราว ควรนำประสบการณ์ต่าง ๆ มาแก้ไขปรับปรุงเพื่อประโยชน์กับลูกหลานนักเรียน ทั้งด้านการศึกษา ด้านการสอนศีลธรรมจรรยา ที่จะทำให้บ้านเมืองเราและสังคมเป็นสุข และหวังที่จะเห็นทุกคนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อยู่อย่างพอเพียง (Simple Life) รักใคร่สามัคคี มีความเรียบร้อยทั้งทางความคิดและการกระทำ เพื่อให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น เมื่อนั้นเด็กที่คอยเฝ้ามอง คอยเลียนแบบผู้ใหญ่อย่างเรา ๆ ก็จะได้เห็นแบบอย่างที่ดีให้ได้ทำตาม


พบปะสนทนาและมอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ในวันเดียวกัน ช่วงเวลาหลังเคารพธงชาติ (8.00 น.) ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้พบปะสนทนากับผู้บริหาร ครู และนักเรียน และมอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จากนั้นในช่วงบ่าย (13.00) ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม และบรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา" ที่โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมืองเชียงราย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า มีความยินดีที่มีโอกาสมาเยือนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอีกครั้ง ด้วยความระลึกและคิดถึงเสมอ มาครั้งนี้ต้องการย้ำเกี่ยวกับการทำดีเพื่อพ่อหลวง คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเหน็ดเหนื่อยตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ดังนั้น ลูกหลานในฐานะประชาชนไทยคนหนึ่ง ต้องเร่งทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล โดยให้ความร่วมมือกับครูอาจารย์และโรงเรียนในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตามพระราชประสงค์ของพระองค์

ทั้งนี้ เชื่อว่าด้วยบุคลิกของคนไทยแล้ว การทำความดีเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยาก หากเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจ หมั่นศึกษาขวนขวาย และทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ ความเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้นกับตัวเรา นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของบุพการีและครูอาจารย์

ขอฝากข้อคิดไว้กับลูกหลาน ในเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ตามความถนัด มากกว่าเพื่อความบันเทิงเท่านั้น หากจะช่วยริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ จากจุดแข็งที่เรามีคือ ความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ ก็จะเป็นเรื่องที่ดี ที่จะช่วยยกระดับความงดงามของท้องถิ่น ชุมชน จังหวัด ตลอดจนของประเทศชาติ ออกสู่สายตาสาธารณชนในวงกว้างมากขึ้น


"โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม" ได้รับจัดตั้งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเชียงราย เมื่อปี 2451 ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประจำจังหวัดเชียงราย สามัคคีวิทยาคม” ณ เชิงดอยวัดงำเมือง โดยเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา ต่อมาในปี 2480 เปิดสอนวิชาสามัญถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบเพิ่มเติม จากนั้นในปี 2512 ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบประสม พร้อม ๆ กับโรงเรียนได้มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและอาคารสถาน ที่มีพัฒนาการมาตามลำดับ จนกระทั่งปี 2542 ได้รับอนุญาตหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และริเริ่มดำเนินโครงการหลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษ

ปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่ที่ 159 ถนนบรรพปราการ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มี ดร.ธวัช ชุมชอบ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมุ่งจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรม เลิศล้ำวิชาการ ตามมาตรฐานสากล ตาม Motto ที่ว่า “Samakkhiwitthayahom School is the smartest school through excellence, and beyond.”

ปรัชญา: เรียนเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำพัฒนา รู้รักสามัคคี มีความรู้คู่คุณธรรม สอนศิษย์เลิศล้ำ นำชาติพัฒนา
คติธรรม: สามัคคีคือพลัง
อัตลักษณ์: มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่สากล
เอกลักษณ์: เป็นเลิศวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมล้านนา
สีประจำโรงเรียน: สีขาว-น้ำเงิน

"โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย" เดิมชื่อโรงเรียนสตรีจังหวัดเชียงราย “ดำรงราษฎร์สงเคราะห์” เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2476 ต่อมาในปี 2502 ได้อนุมัติให้เปิดสอนชั้นเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา นับเป็นโรงเรียนแรกของจังหวัดเชียงรายที่เปิดสอนชั้นเตรียมอุดมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนปลาย) และในปี 2524 ได้เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีจำนวนนักเรียน 2,981 คน มีผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ รวม 216 คน มีนายอดุลย์ นันท์บัญชา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

วิสัยทัศน์: เป็นผู้นำในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ปรัชญา: ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
เอกลักษณ์: คุณธรรมนำชีวิต พัฒนาศิษย์ด้วยจริยธรรม
สีประจำโรงเรียน: สีน้ำเงิน-เหลือง


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
30/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สกศ.

   
  307 ประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ี่มหาสารคาม
  298 พิธีประกาศเกียรติคุณเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี บุคคลสำคัญของโลก
  293 ประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ภาคตะวันออก ที่ระยอง
  289 พิธีทำบุญกุศลทักษิณานุปทาน
  277 ประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ภาคใต้ ที่ภูเก็ต
  211 เปิดค่าย TSA Youth Camp
  196 แถลงแผนการศึกษาแห่งชาติต่อสาธารณชน
  140 สภาการศึกษาเสวนา Inclusive Education in Thailand
  135 ความร่วมมือจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัย
  071 แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ 7 ทศวรรษฯ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ