.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 293/2560
การประชุมแถลง "แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 : ภาคตะวันออก" ที่ระยอง


จังหวัดระยอง - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมแถลง เรื่อง "แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579: ภาคตะวันออก" และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา" เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. โดยมีนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา, รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, ศึกษาธิการภาค, ศึกษาธิการจังหวัด, คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.), ผู้บริหารสถานศึกษา, ครูอาจารย์, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, นักวิชาการ ตลอดจนเครือข่ายประชารัฐด้านการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 เป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับเรื่องที่เป็นจริงในสังคมไทย โดยได้มีการกำหนดแนวทางและนโยบายการดำเนินงานประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน งานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) พัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

นอกจากนี้ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ได้ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเป็นแผนการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งมั่นพัฒนาในทุก ๆ กรอบของคุณภาพการศึกษา โดยไม่ได้เน้นแต่ปริมาณ แต่เน้นคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดความสำเร็จที่ยั่งยืน

สำหรับการประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมร่วมกันพิจารณาและหารือรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเพื่อเป็นประโยชน์กับหน่วยงานของตน เพราะการศึกษาของชาติเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญและทำความเข้าใจ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนจากทุกภาคส่วนล้วนมีความสำคัญกับการศึกษาทั้งสิ้น อีกทั้งการประชุมครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก โดยเชื่อว่าทุกคนต้องการเห็นลูกหลานเยาวชนเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้า เกิดความรู้ความเข้าใจที่แตกฉาน เป็นระบบแบบแผน หากทุกคนมุ่งมั่นเดินตามแผนดังกล่าวก็จะสามารถร่วมกันจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับประเทศได้

ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านร่วมกันขบคิดถึงแนวทางการนำศาสตร์พระราชาที่ยังอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทย เพื่อสอดแทรกรายละเอียดและเนื้อหาในแผนการศึกษาชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อเสริมสร้างการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดำรงชีวิตที่เป็นสุข และสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21

นายกมล รอดคล้าย กล่าวว่า แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นทิศทางการพัฒนาการศึกษา ที่มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs 2030) ขององค์การสหประชาชาติ อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติประเทศไทย 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการบริหารจัดการที่นำไปสู่การสร้างเด็กยุคใหม่ที่สามารถเป็นผู้นำของสังคมในอนาคตได้

การจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้มีการดำเนินการและผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะได้นำแผนดังกล่าวไปชี้แจงในภูมิภาคต่าง ๆ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ระยอง มหาสารคาม เชียงราย

การแถลงแผนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งนำประเด็นที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนร่วมกันพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่ โดยมีจุดเน้นคือ การพัฒนาการศึกษาของคนใน 5 ช่วงวัย ประกอบด้วย 1) ระดับปฐมวัย 2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 4) วัยแรงงาน และ 5) ระดับผู้สูงอายุ

ดังนั้น แผนการศึกษาชาติฉบับนี้จะมีหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างน้อย 11 กระทรวง และ 53 หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ สภาการศึกษาเชื่อมั่นว่าการหารือกันในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดในภาคตะวันออกมีพื้นที่จะต้องสร้างบุคลากรที่มีลักษณะพิเศษ เพื่อที่จะตอบสนองภาคธุรกิจในฐานเศรษฐกิจต่าง ๆ เนื่องจากการหารือในครั้งนี้จะทำให้ทุกท่านได้พิจารณาแนวทางในการสร้างคน เพื่อทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ Thailand 4.0 โดยต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาทุกในทุกระดับ ครูอาจารย์ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่จะร่วมกันจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับเยาวชนและประชาชน


ในโอกาสที่เดินทางมาจังหวัดระยอง  ช่วงบ่ายวันเดียวกัน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา" ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม

ม.ล.ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งว่า โรงเรียนระยองวิทยาคมเป็นโรงเรียนอันทรงเกียรติ ซึ่งก่อตั้งมากว่า 100 ปีแล้ว การมาพบปะเยี่ยมเยียนทุกท่านในครั้งนี้ เพื่อขอความร่วมมือจากทุกท่านในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม โดยมีจุดเน้นย้ำ 5 ประการ คือ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้โครงการโรงเรียนคุณธรรมเกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ขอฝากให้ลูกหลานนักเรียนทุกคนใช้ Social Media อย่างสร้างสรรค์ รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร มีวุฒิภาวะและมีวิจารณญาณ แยกเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องงาน ยึดมั่นในความดีและความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตลูกหลานอยู่รอดปลอดภัย

"โรงเรียนระยองวิทยาคม เกิดจากการรวมโรงเรียนเก่า 2 โรงเรียนเข้าด้วยกันคือ โรงเรียนระยองมิตรอุปถัมภ์ (ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2442) และโรงเรียนสตรีระยอง “บุญศิริบำเพ็ญ” (ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2463) โรงเรียนระยองวิทยาคมก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2514 เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาเห็นสมควรที่จะปรับปรุงการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาให้เหมาะสม สะดวกในการจัดสรรอัตราครูและงบประมาณ เพื่อการบริหารงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ประกาศรวมโรงเรียนทั้ง 2 โรงเรียนดังกล่าวเข้าด้วยกัน บนเนื้อที่เดิมของโรงเรียนระยองมิตรอุปถัมภ์ โดยมีนายกนก จันขจร เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก ส่วนโรงเรียนสตรีระยองบุญศิริบำเพ็ญ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลระยอง

โรงเรียนระยองวิทยาคมเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปีการศึกษา 2517 กรมสามัญศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกให้โรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค (ค.ม.ภ.) รุ่นที่ 1 และเริ่มใช้หลักสูตร ค.ม.ส. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2517 เป็นต้นมา

คติพจน์ประจำโรงเรียน
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา
"แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ....... ไม่มี"
No light is brighter than wisdom

สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน - เหลือง
น้ำเงิน คือ ความกล้าหาญ ความฉลาด ความอดทน
เหลือง คือ ความสุภาพ ความมีมารยาท และคุณธรรม

คำขวัญของโรงเรียน
เรียนเด่น กีฬาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
7/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สกศ.

   
  289 พิธีทำบุญกุศลทักษิณานุปทาน
  277 ประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ภาคใต้ ที่ภูเก็ต
  211 เปิดค่าย TSA Youth Camp
  196 แถลงแผนการศึกษาแห่งชาติต่อสาธารณชน
  140 สภาการศึกษาเสวนา Inclusive Education in Thailand
  135 ความร่วมมือจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัย
  071 แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ 7 ทศวรรษฯ
  400 รับฟังยุทธศาสตร์ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ
  235 ผลประชุมสภาการศึกษา 2/2559
  133 ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ