.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 289/2560
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ในโอกาส 150 ปีชาตกาล และเนื่องในพิธีประกาศเกียรติคุณเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) บุคคลสำคัญของโลก


ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า คณะกรรมการอำนวยการจัดวาระเฉลิมฉลองวาระครบ 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) บุคคลสำคัญของโลก และกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ในโอกาส 150 ปีชาตกาล และเนื่องในพิธีประกาศเกียรติคุณเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) บุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.กมล รอดคล้าย กล่าวว่า คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน จะเริ่มในเวลา 14.00 น. ที่อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รมว.ศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เป็นประธานในพิธีทอดผ้าไตรพระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุเคราะห์ผ้าไตร จำนวน 10 ไตร ไปในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานในโอกาส 150 ปีชาตกาล และเนื่องในพิธีประกาศเกียรติคุณ

พิธีประกาศเกียรติคุณเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) บุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินถึงหอประชุมในเวลา 17.00 น. จากนั้นจะเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ

เมื่อเสร็จสิ้น นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ จะกราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมา แล้วเบิกผู้แทนองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (Mr Gwang Jo Kim) และผู้แทนรัฐบาลไทย (ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล) อ่านประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลก และฉายวีดิทัศน์ "รอยรฦก เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี"

จากนั้น เลขาธิการสภาการศึกษา (นายกมล รอดคล้าย) จะเป็นผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณ 30 ราย เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก พร้อมทั้งประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ (ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ) กราบบังคมทูลเบิกนายวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร ราชบัณฑิต แสดงปาฐกถา โดยมีนักศึกษาและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาเครือข่ายเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี สวดบทปูชนียสดุดี 150 ปี เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน/กราฟิก
6/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สกศ.

   
  277 ประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ภาคใต้ ที่ภูเก็ต
  211 เปิดค่าย TSA Youth Camp
  196 แถลงแผนการศึกษาแห่งชาติต่อสาธารณชน
  140 สภาการศึกษาเสวนา Inclusive Education in Thailand
  135 ความร่วมมือจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัย
  071 แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ 7 ทศวรรษฯ
  400 รับฟังยุทธศาสตร์ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ
  235 ผลประชุมสภาการศึกษา 2/2559
  133 ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574
  091 การประชุมโต๊ะกลมฯ สะเต็มศึกษา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ