.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 404/2560
สุรเชษฐ์ เปิดการประชุมสัมมนา แนะแนวการศึกษาต่อของเยาวชนชายแดนใต้ ที่สงขลา


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการประชุมสัมมนา "การแนะแนวการศึกษาต่อ: ทางเลือกและเส้นทางอาชีพของเยาวชนชายแดนใต้ ในยุค Thailand 4.0" ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30 น. โดยมีผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษาของรัฐ/เอกชน โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนชายขอบ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 300 คน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการทำงานของ สกอ. ที่มีความต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 และประสบความสำเร็จมาโดยลำดับ จึงถือเป็นความหวังมากขึ้นที่จะทำให้ผู้บริหาร ครู และอาจารย์ ได้มีโอกาสรับฟังข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเส้นทางการศึกษา สาขาวิชา และทางเลือกศึกษาในระดับอุดมศึกษาแนวใหม่ จากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ เช่น การบรรยาย เรื่องเส้นทางการศึกษาแนะแนวอาชีพเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล และระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ TCAS (Thai University Central Admissions Syatem), การเสวนา "Open House เส้นทางสู่การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา", การประชุมเชิงปฏิบัติการ (กลุ่มย่อย), การอภิปราย เรื่องการสนับสนุนและส่งเสริมการขยาบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน ตลอดจนให้ได้รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะร่วมกันอภิปรายหาแนวทางการแก้ไขต่อไป เพื่อถ่ายทอดสู่เด็กและเยาวชน พ่อแม่ผู้ปกครอง ให้ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าสู่ทางเลือกของการเรียนต่อได้ตรงกับความถนัดและความต้องการให้มากที่สุด อีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงด้วย

การสร้างโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ทั้ง 6 ด้าน พร้อมมีแผนงานที่ชัดเจนแล้ว สิ่งสำคัญคือ ทุกคนและทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันเพื่อนำแผนสู่การปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง จึงจะสามารถขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ให้เดินหน้าสู่ความเป็นจริงให้เกิดขึ้นทีละขั้นทีละตอนอย่างมีนัยสำคัญ

ดังนั้น การสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในพื้นที่ จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก โดยจะต้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้เกิดขึ้นก่อน เมื่อเข้าใจแล้วความร่วมมือร่วมใจในการทำงานก็จะตามมา เมื่อขยายความร่วมมือไปในหลาย ๆ ส่วน ก็จะเกิดการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันในลักษณะกลไกประชารัฐ ซึ่งเมื่อไปถึงจุดนี้ได้ การพัฒนากำลังคนเพื่อไปขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 ก็ใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น

นอกจากนี้ ขอให้น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์พระราชทานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" จึงขอย้ำให้ทุกคนน้อมนำมาปรับใช้ โดยต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นให้ได้ ทั้งความเข้าใจในบริบทของการทำงาน เข้าใจข้อมูล ตลอดจนเข้าใจวิธีการ เมื่อนั้นเราก็จะสามารถพัฒนาตนเองให้เข้าถึงงานและเข้าใจการทำงานได้ในที่สุด จากนั้นก็จะสามารถสร้างการรับรู้ในพื้นที่ให้เกิดขึ้นได้ ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนตามมา ซึ่งศาสตร์ของพระราชาเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และปัจจุบันเป็นศาสตร์ที่ทั้งนักวิชาการ นักการศึกษา อาจารย์ และประชาชน นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและดำรงชีวิตอย่างแพร่หลายด้วย เช่นเดียวกับวงการศึกษา ที่จะต้องนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป

ในส่วนของการจัดการอาชีวศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน โดยได้อนุมัติแผนงานและโครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดับกำลังคนตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ในหลายส่วน อาทิ แผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) เป็นต้น ซึ่งเป็นความพยายามที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเต็มพื้นที่

ดังนั้น การเรียนสายอาชีวศึกษา จึงมีความจำเป็นอย่างมากต่อการที่จะผลิตและพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาพื้นที่ตามโครงการดังกล่าว โดยได้มีการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ แผนการทำงาน ตลอดจนแผนการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนเป็นรายจังหวัด เพื่อสำรวจความต้องการในแต่ละสาขาวิชา จำนวน และห้วงเวลาที่ต้องการ ให้สอดคล้องกับการทำงานของภาคเอกชนภาคธุรกิจในการที่จะพัฒนาด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ พร้อมทั้งได้มีการรณรงค์เชิญชวนให้มีการเรียนสายอาชีวะเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งพบว่าขณะนี้มีสถิติผู้เรียนอาชีวะเพิ่มมากขึ้นโดยลำดับ


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต: ถ่ายภาพ
29/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
  372 ติดตามโครงการห้องเรียนอาชีพ ที่ยะลาและนราธิวาส
  362 เปิดงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ปัตตานี
  357 เยี่ยมเยียนพบปะครู-นักเรียนตาดีกา ที่ปัตตานี
  356 พบเด็กสานฝันฯ ที่ยะลาและปัตตานี
  355 เป็นประธานพิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ที่ปัตตานี
  354 มอบทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ปัตตานี
  353 ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดดารุลเราะห์มะห์ จ.ปัตตานี
  351 ประชุม คกก.ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มภารกิจงานที่ 4 ที่ปัตตานี
  348 มอบทุนอาชีวศึกษา "เด็กทุน จชต.หัวใจซื่อสัตย์สุจริต"
  330 ติดตามโครงการห้องเรียนดนตรี ที่ปัตตานี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ