.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 368/2560
"
ธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ" จำนวน 999,989 ต้นทั่วประเทศ


กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรม "ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นิสิตนักศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริ รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยส่วนกลางจัดขึ้นในพื้นที่เขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พร้อมกับส่วนภูมิภาคซึ่งจัดกิจกรรมพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 999,989 ต้น ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า โครงการ "ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ" จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพระองค์ โดยจัดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ ซึ่งกรมป่าไม้ได้ให้การสนับสนุนกล้าไม้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 999,989 ต้น เพื่อปลูกพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โดยกำหนดพื้นที่ปลูก ดังนี้

  • ส่วนกลาง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 5,089 ต้น ณ พื้นที่บริเวณเขาพระยาเดินธง ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ และนำผู้บริหาร บุคลากร นิสิตนักศึกษา นักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 5,089 ต้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2,020 คน ประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 520 คน และมีนักเรียนนิสิตนักศึกษาในจังหวัดลพบุรี อีก 1,500 คน

  • ส่วนภูมิภาค กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดลพบุรี) ร่วมกับหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จังหวัดละประมาณ 13,265 ต้น โดยปลูกภายในพื้นที่ของหน่วยงาน สถาบัน และสถานศึกษา หรือพื้นที่ที่เหมาะสม

  • การดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูก กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้หน่วยงานหลักที่ปลูกต้นไม้ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รับผิดชอบในภาพรวม) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงาน กศน. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมทั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งรับผิดชอบกิจกรรมปลูกต้นไม้ในส่วนภูมิภาค ให้รายงานผลการจัดกิจกรรม รายงานผลการเจริญเติบโตของต้นไม้ พร้อมทั้งกำหนดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกให้เจริญงอกงาม โดยอาจจะกำหนดให้หน่วยงานหรือสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง

  • กล้าไม้ที่ปลูกในโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ  กรมป่าไม้ได้ให้การสนับสนุนพื้นที่ปลูกป่าของส่วนกลาง และมอบกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกทั้งประเทศ จำนวน 999,989 ต้น ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถติดต่อรับกล้าไม้ได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้และสถานีเพาะชำกล้าไม้ สังกัดกรมป่าไม้ ได้ทุกแห่งทั่วประเทศ สำหรับพันธุ์ไม้ที่กรมป่าไม้ให้การสนับสนุนเพื่อปลูกของส่วนกลาง ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10) ต้นพิกุล (ต้นไม้ประจำจังหวัดลพบุรี) และพันธุ์ไม้อื่นที่เหมาะสมกับท้องถิ่น


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ และพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างมากมาย เช่น โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ด้านการพัฒนาการศึกษาของชาติ และด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งนำความเจริญมาสู่ประเทศชาติและประชาชนอย่างไพศาล

กระทรวงศึกษาธิการสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น จึงกำหนดจัดโครงการ "ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริ รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ได้ ทรงย้ำและกระตุ้นตลอดเวลาว่าขอให้เราร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อธิบดีกรมป่าไม้ที่ได้มอบกล้าไม้จำนวนมากและมอบหมายให้รองอธิบดีกรมป่าไม้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ รวมทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทุกฝ่าย นิสิตนักศึกษา นักเรียนที่ได้ร่วมกันจัดโครงการครั้งนี้ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ขออนุโมทนาให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำความดีเพื่อพระองค์และประเทศชาติในวันนี้


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
14/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  347 กคศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 10 ราย
  345 ศธ.ประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาข้าราชการครูแนวใหม่
  339 ผลประชุม ก.ค.ศ.
  338 กล่าวอาเศียรวาทรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
  311 ผลประชุม ก.ค.ศ.10/2560
  286 Thinking Schools Asia ของ รร.อำนวยศิลป์
  269 ผลประชุม กช. 2/2560
  255 ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์คัดเลือกรอง ผอ.สถานศึกษา สพฐ.
  254 ก.ค.ศ.แก้ไขหลักเกณฑ์การใช้บัญชีสอบครูผู้ช่วย
  253 ประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาฯ 2/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ