.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 26/2560
งานวันครู ครั้งที่ 61


กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 ภายใต้ธีมของการจัดงานในปีนี้ว่า "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและพัฒนาวิชาชีพครู โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบคำขวัญวันครูในปีนี้ "ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู"

กิจกรรมงานวันครูในส่วนกลาง ที่กระทรวงศึกษาธิการ

ในช่วงเช้า นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายข้าวสารพระสงฆ์ จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ ได้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์ และพิธีบูชาบูรพาจารย์ ณ หอประชุมคุรุสภา โดยนายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ และนายกล้าศักดิ์ จิตต์สงวน ตัวแทนข้าราชการครู กล่าวนำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา

จากนั้น นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีการงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา โดยวางพวงมาลัยสักการะปฐมบูรพาจารย์ แล้วร่วมพิธีคารวะครูอาวุโสที่เคยสอนนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 ท่าน คือ พล.ต.หญิง ศรีสมร ทังสุบุตร สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 5 และ พล.ต.หญิง อรพินท์ เพชรพลอย สอนวิชาประวัติศาสตร์ยุโรป ชั้นปีที่ 3 และวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกไกล ชั้นปีที่ 4 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ต่อมา ได้เป็นประธานมอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ จำนวน 6 ราย คือ 1) สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) 2) ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ 3) นายพะนอม แก้วกำเนิด 4) นายถนอม อินทรกำเนิด 5) นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร 6) มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รวมทั้งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รับรางวัลคุรุสภา จำนวน 27 ราย

รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวรายงานถึงการจัดงานวันครูในปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ

  • เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน"

  • เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

  • เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

  • เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดี ระหว่างผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษา

  • เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

การจัดงานวันครูในปีนี้ กำหนดหัวข้อแก่นสาระ (Theme) คือ "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดงานพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลางที่หอประชุมคุรุสภา และส่วนภูมิภาคจัดที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม

นอกจากกิจกรรมต่าง ๆ ในวันครู ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาแล้ว ในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการขอให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2560 เพื่อให้ครู นักเรียน ครูภูมิปัญญา และชุมชน ร่วมมือกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมครูเยี่ยมบ้านเด็ก การเยี่ยมเยือนครู และกำหนด "หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา" (One Slogan One School) ที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา รวมทั้งจัดชุมนุมครู เพื่อให้ครูทุกคนได้มีโอกาสกล่าวคำปฏิญาณตน แสดงถึงการให้คำมั่นในการประกอบวิชาชีพ และการรับผิดชอบต่อเยาวชน และการศึกษาของชาติอีกด้วย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปราศรัยเนื่องในวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี พ.ศ. 2560 ตอนหนึ่งว่า วันที่ 16 มกราคมของทุก ๆ ปีเป็นวันครู ซึ่งครูและเด็กต้องปรับตัวเข้าหากันตลอดเวลา เพราะครูเป็นผู้ให้ความรู้ เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองในการถ่ายทอดอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ ให้ศิษย์เป็นคนดีของสังคม เพราะทุกวันนี้พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้ลูก ซึ่งครูนอกจากให้ความรู้แล้ว ต้องชี้ทางที่ดีให้กับลูกศิษย์ด้วย หากไม่มีครู การศึกษาของประเทศคงเดินหน้าได้ไม่ทันประเทศอื่น ๆ เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9  ทรงเคยตรัสไว้ว่า ประเทศต้องพัฒนาแบบตะวันตกและตะวันออกให้สมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ พัฒนาด้วยหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ขณะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงให้ความสำคัญเรื่องการศึกษา และการต่อยอด รวมถึงน้อมนำพระราชดำรัสรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้

วันนี้ต้องก้าวผ่านความขัดแย้งทั้งเรื่องของประชาธิปไตย และการแบ่งสี ซึ่งรัฐบาลไม่ได้มุ่งหวังที่จะทำร้ายใคร แต่ต้องการให้ทุกฝ่ายเคารพกฎหมาย เพราะกฎหมายกับเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเส้นแบ่งเส้นเดียวกัน ขอให้ลองคิดดูว่า ถ้าเรามีประชาธิปไตยแบบตะวันตก แต่ควรจะมีประชาธิปไตยแบบตะวันออกที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยหรือไม่ พร้อมกับเน้นให้เด็กมุ่งหวังผลประโยชน์ของชาติมาก่อน

พร้อมฝากให้ครูดึงศักยภาพของเด็ก คนในชุมชนออกมาให้ได้มากที่สุด ทุกคนต้องเป็นครู ผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ วันนี้ต้องเปลี่ยนทั้งหมด แต่จะต้องไม่ลืมประวัติศาสตร์ และต้องทำเพื่ออนาคตควบคู่กันไป ต้องช่วยกันทำให้ครูในระบบการศึกษามีประสิทธิภาพมากที่สุด ครูก็ต้องเป็นนักเรียนไปด้วย ค้นคว้าหาข้อมูลอยู่ตลอดเวลา เพราะเด็กสมัยนี้สมาธิสั้น จึงต้องบ่มเพาะลูกหลาน ไม่ใช่แค่ความรู้ แต่ต้องมีคุณธรรม เพราะเมื่อทุกคนมีคุณธรรม องค์กรจะมีจริยธรรมตามมา

ทั้งนี้ รัฐบาลมีความพร้อมในการดูแลและสนับสนุนครูให้มีเกียรติและศักดิ์ศรี รวมไปถึงปัญหาหนี้สินของครู ซึ่งวันนี้รวมหนี้ครู หนี้ทหารกว่ามีมากกว่าแสนล้านบาท หนี้ครูมากกว่าจีดีพีของประเทศ ซึ่งเกิดจากความแตกต่างในโลกเสรี ซึ่งตนพยายามทำให้เท่ากันด้วยกฎหมาย แต่ขอให้เห็นใจรัฐบาลที่ต้องดูแลคนทั้งประเทศ ไม่ใช่เพียงแต่ครูเท่านั้น และขอให้ทุกคนร่วมมือแก้ปัญหากับรัฐบาล เช่น เรื่องน้ำท่วม ขออย่าสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไหลไม่ให้ประเทศเสียหาย

ในตอนท้ายนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอเป็นตัวแทนเด็กนักเรียนทุกคนกล่าวขอบคุณครู และขอให้ครูช่วยกันหาวิธีทำอย่างไรให้เด็กตั้งใจเรียน ไม่ง่วงนอน ขอให้อดทน อดกลั้นช่วยกันสร้างเด็กนักเรียนทุกช่วงวัยให้มีความคิดพื้นฐานเดียวกัน รู้จักเหตุและผล พร้อมฝากข้อคิดให้กับครูด้วยว่า ต้องสร้างกิจกรรมปฏิรูปให้กับเด็กและสังคม พัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และพัฒนากระบวนการคิดให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมด้วย


ในช่วงบ่าย ได้มีพิธีคารวะครู ของรัฐมนตรีและผู้บริหารองค์กรหลัก ดังนี้

  • นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ร่วมพิธีคารวะ คุณครูอรุณี นาคทัต ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

  • พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ คารวะ พล.อ.อุดม โพพี

  • นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คารวะ คุณครูบุญชอบ แสนพล

  • นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา คารวะ รศ.กุลธร เลื่อนฉวี

  • นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คารวะ นายจิระชัย แววพหูสูต

จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับประเทศ ประจำปี 2559 ได้แก่ ครูภาษาไทยดีเด่น, ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น, รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม, รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา,รางวัลคุรุคุณธรรม และรางวัลข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
16/1/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  022 รัฐบาลโดย ศธ.ช่วยเหลือประชาชน
  020 มอบนโยบายผู้บริหารมหิดลวิทยานุสรณ์
  018 แถลงข่าวการจัดงานวันครู
  011 คำขวัญวันครู
  009 ศธ.เตรียมปล่อยคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
  008 การศึกษาเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้าบุหรี่ด้วยคำพ่อสอน
  003 ผลประชุมองค์กรหลัก 1/2560
  530 ปนัดดาฯ โพสต์เฟซบุ๊คแนะเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
  518 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" เบตง
  517 การประชุม รมต.เอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคทางเพศ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ