.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 18/2560
แถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61


กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าว ร่วมกับนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ. 2560 และนายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุมไทยาจารย์

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู “ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู" และสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันครูในปีนี้ เพื่อต้องการส่งกำลังใจและความปรารถนาดีมายังครูทุกคนทั่วประเทศ ให้ครูได้ภาคภูมิใจว่า ครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญและเป็นปูชนียบุคคลผู้สร้างกำลังคนคุณภาพในการพัฒนาประเทศ ซึ่งศิษย์ทุกคนขอแสดงมุทิตาจิตด้วยความเคารพรักและซาบซึ้งในพระคุณที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ อีกทั้งเป็นแบบอย่างในการดำรงตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

สำหรับการดำเนินงานในเรื่องของครู กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมนำแนวพระราชดำริและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใส่เกล้าฯ โดยเฉพาะในเรื่องของครูที่ต้องการให้ “ครูเป็นตัวอย่างที่ดี ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู”

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็จะตั้งต้นที่ครู โดยจะตั้งฐานะครูให้ถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงการประเมินครูเน้นความตั้งใจและทุ่มเทในการสอนมากกว่าผลงานวิชาการ พร้อมทั้งทำให้อาชีพครูเป็นอาชีพที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยกย่องของคนในสังคมให้ได้

ทั้งนี้ ได้ยกคำกล่าวของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ที่ได้กล่าวถึงครู 3 ประเภท ดังนี้

   1) ครูอาชีพ คือ ครูที่มีความเป็นครูไม่ว่าจะเวลาใดก็สอนนักเรียนเสมอ หรือครูที่ไม่ได้มีความคิดว่าจะไม่สอนหนังสือหากไม่มีเงินเดือน
   2) ครูมืออาชีพ คือ ครูที่เก่งและมีเทคนิคการสอนที่ดี รวมทั้งมีความเป็นมืออาชีพ
   3) อาชีพครู คือ ครูที่ไม่มาทำงานหรือบางครั้งก็ไม่มาสอนหนังสือ และรอรับเงินเดือนตอนสิ้นเดือน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการต้องการครูที่ดีและเก่งจำนวนมาก และพยายามที่จะผลักดันให้คนที่ทำอาชีพครูเป็นครูอาชีพให้ได้ก่อน พร้อม ๆ กับส่งเสริมให้ครูมืออาชีพก้าวไปสู่ครูอาชีพให้ได้ นี่ถือเป็นเป้าหมายในการดำเนินงานพัฒนาครู ที่จะพัฒนาการศึกษาให้ขับเคลื่อนประเทศและแข่งขันนานาชาติได้ต่อไป


นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มจัดงานวันครูเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2500 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นครั้งที่ 61 กำหนดจัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กำหนดหัวข้อแก่นสาระ (Theme) ของการจัดงานวันครูในปีนี้ว่า “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน”

จึงเป็นกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” โดยมีพิธีสวดฉันท์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การจัดทำหนังสือประวัติครู ประจำปี 2560 ฉบับพิเศษ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” และการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ การจัดงานวันครูปีนี้ในส่วนกลาง กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีการงานวันครู เพื่อประกอบพิธีบูชาบูรพาจารย์ และกล่าวปฏิญาณตน พร้อมกันทั่วประเทศ การยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารับรางวัลคุรุสภาและผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ จำนวน 6 ราย ได้แก่

   1) สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตโต)
   2) ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
   3) นายพะนอม แก้วกำเนิด
   4) นายถนอม อินทรกำเนิด
   5) นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร
   6) มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

นอกจากนี้มีกิจกรรมสำคัญพิเศษในปีนี้คือ พิธีคารวะครูอาวุโส โดยช่วงเช้า เป็นพิธีคารวะครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรี ส่วนช่วงบ่าย เป็นพิธีคารวะครูอาวุโสของ รมว.ศึกษาธิการ รวมทั้ง รมช.ศึกษาธิการ และผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ


นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า งานวันครูในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคม 2560 ทั้งในส่วนกลางที่หอประชุมคุรุสภา และในส่วนภูมิภาคที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ทั่วประเทศ มีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และ http://sdib.dusit.ac.th ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญดังนี้

สัปดาห์วันครู

ระหว่างวันที่ 10-17 มกราคม 2560 เพื่อจัดกิจกรรมวันครู กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมครูเยี่ยมบ้านนักเรียน นักเรียนเยี่ยมบ้านครู

พิธีการงานวันครู

   ช่วงเช้า มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทางศาสนา พิธีบูชาบูรพาจารย์ พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน และพิธีนายกรัฐมนตรีคารวะครูผู้สอน ได้แก่ พลตรีหญิง ศรีสมร ทังสุบุตร (วิชาภาษาอังกฤษ) และพลตรีหญิง อรพินท์ เพชรพลอย (วิชาประวัติศาสตร์ยุโรปและวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกไกล) และพิธีมอบรางวัลแก่ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา

   ช่วงบ่าย รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลของคุรุสภา อาทิ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น รางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม รางวัลผลงานวิจัยระดับประเทศของคุรุสภา และรางวัลคุรุคุณธรรม ตลอดจนพิธีคารวะครูผู้สอนของ รมว.ศึกษาธิการ รมช.ศึกษาธิการ และผู้บริหารองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ

นอกจากนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญชวนทุกคนที่มีครู “ระลึกถึงพระคุณครู กลับไปคารวะครู” ในวันครู 16 มกราคม 2560 หรือร่วมส่งข้อความถึงคุณครู หรือติดตามการร่วมกิจกรรมเพื่อรับของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันครู ได้ที่ www.facebook.com/khuruday และสามารถร่วมบันทึกข้อความจากใจศิษย์ถึงครู ส่งบัตรคารวะครูออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
12/1/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  011 คำขวัญวันครู
  009 ศธ.เตรียมปล่อยคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
  008 การศึกษาเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้าบุหรี่ด้วยคำพ่อสอน
  003 ผลประชุมองค์กรหลัก 1/2560
  530 ปนัดดาฯ โพสต์เฟซบุ๊คแนะเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
  518 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" เบตง
  517 การประชุม รมต.เอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคทางเพศ
  515 รัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่ง
  513 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" สุไหงโก-ลก
  512 พิธีมอบปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย ที่เชียงใหม่
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ