.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 8/2560
การศึกษา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ระดับชาติ ด้วยคำพ่อสอน


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การศึกษา : เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ระดับชาติ ด้วยคำพ่อสอน" ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมคุรุสภา โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง ก้าวตามพ่อ “ให้ครูรักเด็กให้เด็กรักครูฯ" ประตูสู่การสร้างพลเมืองดีมีศีลธรรมตามคำพ่อสอน และมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารหน่วยงานร่วมจัดงาน ผู้บริหารโรงเรียนและครู เข้าร่วมกว่า 400 คน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในเรื่องของการทำให้เด็กรักครู ครูรักเด็กนั้น กระทรวงศึกษาธิการน้อมนำแนวพระราชดำริและพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใส่เกล้าฯ ทั้งเรื่องของเด็กและครู ตลอดจนการจัดการศึกษาโดยคำถึง "คุณภาพ" และ "คุณธรรม" เพื่อที่จะเตรียมกำลังคนที่จะเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้าอย่างเต็มกำลังความสามารถ

โดยส่วนตัวเชื่อว่าการสร้างคน มิใช่เพียงการพร่ำสอนในห้องเรียนเท่านั้น แต่จะต้องท้าทายให้เด็กได้แข่งขันกับตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยระดับนานาชาติที่พิสูจน์พบว่า ในเรื่องของการศึกษาการแข่งกับตัวเองเป็นสิ่งที่ท้าทายและส่งผลดีกับตัวเด็กมากที่สุด นอกจากจะทำให้เด็กเก่งขึ้น เรียนดีขึ้นแล้ว ครูก็จะต้องทำให้เด็กเป็นคนดีด้วย ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องคิดหารูปแบบอะไรมากมาย ให้คิดเพียงอย่างเดียวว่า ครูจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กได้อย่างไร เพราะการทำให้เด็กรักครูได้ ไม่เกิดขึ้นจากคำพูดแบบลอย ๆ แต่จะต้องทำเป็นตัวอย่างให้เด็กเห็นในบริบทและใน Character ของครูเอง และควรหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควร เพราะเด็กจะมองครูเป็นแบบอย่างตลอดเวลา

นอกจากนี้ การจะทำให้เด็กเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างไร ควรเริ่มจากการสร้างกิจกรรมและบรรยากาศให้เป็นเช่นนั้นเสียก่อน เพราะทุกอย่างต้องเริ่มจากกิจกรรมจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการ ที่เตรียมแผนลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาจากกิจกรรมตามนโยบายการพัฒนาโรงเรียน ICU และลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งกิจกรรมจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นกลุ่ม ที่จะทำให้ได้พูดคุยกัน ได้รู้จักกันและเข้าใจกันมากขึ้น อันจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เราต้องการ

ในส่วนของครู ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการจัดการเรียนการสอนและอยู่กับเด็กอย่างต่อเนื่อง ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการผลิตและพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ในอนาคตจะปรับระบบการประเมินใหม่ ที่ไม่ยุ่งยาก ตลอดจนใช้งบประมาณและคนไม่มากนัก แต่เป็นระบบที่มีความชัดเจน น่าเชื่อถือ ยกเว้นตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ซึ่งมีจำนวนน้อย อาจตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเป็นการเฉพาะ โดยในอนาคตคาดว่าจะปรับระบบการประเมินทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น การกำหนดเกณฑ์การสอนของครู เพื่อจูงใจให้ครูสอนนักเรียนให้เต็มความสามารถเต็มเวลา หากครูคนใดสอนเกินเกณฑ์ขั้นต่ำ ก็จะนับเป็นจำนวนชั่วโมงเพิ่มที่มีผลต่อการเพิ่มวิทยฐานะด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับการต่อใบประกอบวิชาชีพครูด้วย ในส่วนของเชิงคุณภาพ อาจเปลี่ยนรูปประเมินโดยครูด้วยกันเอง

กระทรวงศึกษาธิการในยุคนี้จะไม่มีปัญหาทุจริตอย่างแน่นอน ทุกอย่างจะต้องโปร่งใส สิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการและมีความเกี่ยวข้องกับครูคือ การปลูกฝังให้เด็กของเราเกลียดการโกง เชื่อว่าเส้นทางการทำความดีถือว่ามีหลากหลายทาง แต่เส้นทางของการไม่ทำเลว มีเพียงทางเดียวคือการไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดี หากเราสร้างให้เด็กเกลียดการโกงได้ เมื่อเกลียดเด็กก็จะไม่ทำ สำหรับความก้าวหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทุจริตคือ ได้มีการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของ สกสค. และองค์การค้าของ สกสค. ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการแก้ไขทุกเรื่องอย่างมืออาชีพ โดยจะมีการจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายและที่ปรึกษาทางการบริหารธุรกิจเข้ามาช่วยดูแลและแนะนำแนวทางต่าง ๆ และในเร็ว ๆ นี้จะแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.แทนคนเก่าที่ลาออกไป ส่วนเลขาธิการ สกสค. คาดว่าจะมีเพียงคนเดียวและให้ดูแลรับผิดชอบองค์การค้าของ สกสค.ด้วย เพื่อความเป็นเอกภาพ

ส่วนการดูแลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่กระจายไปให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ จะมอบหมายให้ พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดูแลและรับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

รมว.ศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเพิ่มเติมด้วยว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกำลังระดมสรรพกำลังอย่างเต็มที่เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาและประชาชนที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ซึ่งได้รับรายงานว่ามีโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับผลกระทบและปิดเรียนกว่า 1,000 แห่ง ทั้งนี้ได้มอบให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้ และในเร็ว ๆ นี้จะส่งทีมคาราวานใหญ่ลงไปในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้การช่วยเหลือทุกทางเท่าที่จะสามารถทำได้ เช่น นำอาชีวะอาสาลงไปช่วยซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนรถยนต์และเครื่องมือการเกษตร เป็นต้น


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต : ถ่ายภาพ
8/1/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  003 ผลประชุมองค์กรหลัก 1/2560
  530 ปนัดดาฯ โพสต์เฟซบุ๊คแนะเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
  518 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" เบตง
  517 การประชุม รมต.เอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคทางเพศ
  515 รัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่ง
  513 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" สุไหงโก-ลก
  512 พิธีมอบปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย ที่เชียงใหม่
  497 พล.อ.ดาว์พงษ์ฯ เข้าอำลาตำแหน่ง
  494 การบูรณะอาคารราชวัลลภ เฟสที่ 1
  490 ศธ.จัดกิจกรรมออกกำลังกาย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ