.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 98/2560
พบปะและบรรยาย "โรงเรียนคุณธรรม" แก่นักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธ และเยาวชนอาเซียน


สรุปภารกิจของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ในการพบปะและบรรยายพิเศษแก่นักเรียน คณาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดต่าง ๆ เพื่อร่วมมือร่วมใจในการเสริมสร้าง "โรงเรียนคุณธรรม" ทั่วทั้งแผ่นดิน

● พบปะและบรรยายการเสริมสร้างคุณธรรมแก่นักเรียนและครู ที่โรงเรียนวัดราชบพิธ

เมื่อเวลา 7.30 น.  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้พบปะนักเรียน และคณาจารย์ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ “ความร่วมมือร่วมใจ เสริมสร้างโรงเรียนคุณธรรมทั่วทั้งแผ่นดิน” ที่บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนวัดราชบพิธ โดยมีนายมนัส ปิ่นนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ คณาจารย์ และนักเรียน ร่วมรับฟังการบรรยาย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้เร่งผลักดันและขยายผลนโยบายโรงเรียนคุณธรรมไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมีสถานศึกษาจำนวนมากนำนโยบายโรงเรียนคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติ จึงขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการโรงเรียน คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธ ให้ช่วยผลักดันนโยบายโรงเรียนคุณธรรมด้วย ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากหากลูกหลานนักเรียน ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ ร่วมกันผลักดันอย่างจริงจังตามกรอบแนวคิดที่สำคัญ 5 ด้าน คือ

  • ความพอเพียง: ดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จักความพอดีพอเหมาะ และใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย

  • ความกตัญญู: เป็นพื้นฐานด้านคุณธรรมของทุกคน และเป็นสัญลักษณ์ของคนดี เราจึงต้องมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือนพระในบ้าน และกตัญญูต่อครูอาจารย์ซึ่งเปรียบเสมือนพระที่โรงเรียน

  • ความซื่อสัตย์สุจริต: ความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต ไม่มีไม่ได้ อีกทั้งการซื่อสัตย์คือการไม่สร้างภาพ ไม่เล่นละครหรือสวมหัวโขน แต่คำพูดหรือการกระทำทุกอย่างควรมาจากใจ

  • ความรับผิดชอบ: ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเจริญสัมมาชีพต่อไปในวันข้างหน้า ขอให้ยึดมั่นกฎกติกาในการทำงานอย่างเสมอต้นเสมอปลาย คงเส้นคงวาในความดี ปากตรงกับใจ และอย่าหลงลืมตัว

  • คุณธรรมจริยธรรม: การยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องสำคัญ และต้องดำรงตนให้เป็นแบบอย่างของสังคม

จึงขอให้ลูกหลานโรงเรียนวัดราชบพิธช่วยกันปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และรักษาเอกลักษณ์ของโรงเรียน ในการเป็นผู้เรียนที่สมบูรณ์บนพื้นฐานของความเป็นไทยสู่สากล พร้อมทั้งยึดมั่นคติพจน์ของโรงเรียนที่ว่า “คนล่วงทุกข์เสียได้ด้วยความเพียร” และดำรงตนเป็นสุภาพบุรุษวิถีพุทธ สุภาพบุรุษวัดราชบพิธ ด้วยการร่วมกันสร้างโรงเรียนคุณธรรมอย่างแท้จริงตามองค์ประกอบข้างต้น

และประการสุดท้าย จะเฝ้าดูลูกหลานโรงเรียนวัดราชบพิธเติบโตเป็นคนดี สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 สืบไป


พบปะและให้โอวาทแก่นิสิตนักศึกษาในโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน

ต่อมาในเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ,  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้พบปะและให้โอวาทแก่นิสิตนักศึกษา ในโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2560 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เป็นโครงการที่นิสิต นักศึกษา และเยาวชนจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน+3 ได้มาเข้าค่ายและทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

การได้พบปะนิสิตนักศึกษาในครั้งนี้ ทำให้ทราบว่าประเทศสมาชิกอาเซียนให้เกียรติประเทศไทยมากเพียงใด และชาวอาเซียนก็มีความเคารพและมีความทรงจำเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อย่างชัดเจน เพราะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกเรื่องที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานคำสอนไว้ มิได้เป็นประโยชน์กับปวงชนชาวไทยเท่านั้น แต่คำสอนของพระองค์ยังมีคุณค่าแก่ชาวอาเซียนด้วย จึงเป็นสิ่งที่ควรจารึกจดจำว่าพระองค์คือพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สถิตเสถียรในความทรงจำของชาวอาเซียนทุกคน ซึ่งการพบปะในครั้งนี้ทำให้ได้เห็นภาพสะท้อนกลับมาจากลูกหลานเยาวชนว่าพวกเขามีความรักและความจริงใจกับประเทศชาติบ้านเมืองเพียงใด จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เราได้หันกลับมาดูตัวเราเองว่าเราคนไทยก็ต้องรักเมืองไทย

นอกจากนี้ ได้กล่าวฝากกับลูกหลานเยาวชนว่า ประเทศของเราอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน ขอให้มีความรักสมัครสมาน ร่วมกันส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ อีกทั้งได้เล่าให้เยาวชนอาเซียนฟังเกี่ยวกับนโยบาย "โรงเรียนคุณธรรม" ที่กระทรวงศึกษาธิการพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ซึ่งทุกคนแสดงความชื่นชมยินดีกับแนวคิดดังกล่าว เพราะคุณธรรมย่อมมาก่อนทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อก่อนเราพูดกันว่าความรู้คู่คุณธรรม แต่ตอนนี้อาจจะต้องเป็นคุณธรรมนำความรู้ไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองที่ยั่งยืน


บรรยายพิเศษ “ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” แก่ผู้เข้าอบรมผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19 หลักสูตรนักบริหารมหานคร กรุงเทพมหานคร และนักบริหารระดับกลางกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการอื่นๆ (บ.มท.) รุ่นที่ 30

นอกเหนือจากภารกิจดังกล่าวข้างต้น ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” แก่ผู้เข้าอบรมผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19 หลักสูตรนักบริหารมหานคร ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส ถนนหลานหลวง โดยได้ฝากให้ผู้เข้าร่วมอบรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกันผลักดันนโยบายโรงเรียนคุณธรรม ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และช่วยกันสร้างอนาคตของชาติ ด้วยการยึดมั่นศาสตร์ของพระราชา ได้แก่ ความพอเพียง, ความกตัญญู, ความซื่อสัตย์สุจริต, ความรับผิดชอบ และคุณธรรมจริยธรรม

นอกจากนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ยังได้พบปะและสนทนากับนักบริหารระดับกลางกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการอื่นๆ (บ.มท.) รุ่นที่ 30 หลักสูตรการพัฒนานักบริหาร ณ หอสมุดสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ณ วังวรดิศ


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน/กราฟิก
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, จิรายุทธ คามขุนทด: ถ่ายภาพ
27/2/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  096 ประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นที่ชายแดน ที่เชียงใหม่
  095 รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่พิษณุโลก
  094 เปิด Boot Camp ที่พิษณุโลก
  091 ครอบครัวพอเพียงและ รร.คุณธรรม ที่สตรีวัดระฆัง
  090 ภารกิจปนัดดาที่นราธิวาส
  088 ประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพโรงเรียน ICU
  078 ตรวจเยี่ยมสนามสอบและศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET
  074 บรรยายที่บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  072 ตรวจเยี่ยมโครงการสานฝันการกีฬาฯ ที่ปัตตานี
  070 มอบแนวทางโครงการโรงเรียนคุณธรรม ที่สงขลา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ