.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 95/2560
รมว.ศธ.รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่ รร.
ภูขัดรวมไทยพัฒนา จ.พิษณุโลก


จ.พิษณุโลก - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร และนางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน" หรือโรงเรียน ICU (Intensive Care Unit) เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา อำเภอนครไทย โดยมีนายอำเภอ ผู้แทนฝ่ายความมั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นายสมพร จันดาหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือร่วมกัน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียน ICU เนื่องจากประสบปัญหาในหลาย ๆ ด้าน เช่น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ โดยผลการสอบ O-NET ของนักเรียนในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่มาก, ยังมีนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้, ไม่มีไฟฟ้าใช้ และแผงโซล่าเซลล์ที่เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าของโรงเรียนชำรุดยังไม่ได้รับการแก้ไข ทำให้เด็กไม่สามารถเรียนผ่าน DLTV ได้ เพราะกระแสไฟฟ้าไม่พอ, อาคารเรียนชำรุดทรุดโทรม และไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น, ขาดครุภัณฑ์ในห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการภาษา, ขาดแคลนครู,  รวมทั้งความยากลำบากในการเดินทาง เพราะโรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูง เป็นต้น

สิ่งเหล่านี้กระทรวงศึกษาธิการจึงต้องเข้ามาแก้ไขและให้ความช่วยเหลือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งจากการมารับฟังปัญหาครั้งนี้ ยิ่งทำให้กระทรวงศึกษาธิการได้ทำในสิ่งที่ควรทำ เพราะหากเราจะปฏิรูปการศึกษา แต่ยังคงนั่งมองปัญหาต่าง ๆ อยู่บนหอคอยงาช้าง ไม่ได้มาลงพื้นที่จริง ๆ เพื่อรับทราบปัญหาว่าครูและนักเรียนมีความเป็นอยู่อย่างไร ก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาที่แท้จริงได้

โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของโรงเรียน ICU ที่มีปัญหาเรื่องสภาพโครงสร้างพื้นฐาน หากเราต้องการให้ครูสอนหนังสือให้ดี เราก็ต้องมั่นใจว่าความเป็นอยู่ของครูต้องดีด้วย ซึ่งขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เข้ามาแก้ปัญหาเกี่ยวกับแผงโซล่าเซลล์ที่ชำรุดแล้ว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็ว ๆ นี้ พร้อมทั้งยินดีช่วยเหลือเรื่องค่าตอบแทนของครูผู้สอนให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับการเดินทางมาสอนหนังสือด้วยความยากลำบาก

นพ.ธีระเกียรติฯ กล่าวถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการโรงเรียน ICU  เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงริเริ่มแนวทางโครงการโรงเรียน ICU ไว้ และได้พระราชทานกองทุนเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของครู เราจึงต้องดำเนินตามพระราชปณิธานดังกล่าวของพระองค์ ซึ่งโครงการโรงเรียน ICU เป็นเพียงเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ทำให้เราเข้าถึงเด็กในถิ่นทุรกันดารเท่านั้น ถือเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องดูแล ด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ การทำให้เกิดการคิดจากข้างล่างขึ้นบน ดึงชุมชนและส่วนราชการในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Area-Based แต่สิ่งเหล่านี้จะทำไม่ได้เลยหากสภาพพื้นฐานโรงเรียนไม่ดี ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่การพัฒนาโรงเรียน เพื่อทำให้ครูมีความสุขและต้องการสอนหนังสือ และเด็กมีความสุขและต้องการเรียนหนังสือเช่นเดียวกันด้วย

นอกจากนี้ จากการไปพบปะพูดคุยกับโรงเรียน ICU ที่ผ่านมาหลายจังหวัด ก็พบว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จในแง่ของการส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4 เนื่องจากโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ เสนอแนวทางแก้ปัญหา และดำเนินการแก้ปัญหาของตนเอง เพื่อทำให้โรงเรียนออกจากห้อง ICU และไม่กลับมาประสบปัญหาแบบเดิมอีก


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต: ถ่ายภาพ
25/2/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  094 เปิด Boot Camp ที่พิษณุโลก
  091 ครอบครัวพอเพียงและ รร.คุณธรรม ที่สตรีวัดรัฆัง
  090 ภารกิจปนัดดาที่นราธิวาส
  088 ประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพโรงเรียน ICU
  078 ตรวจเยี่ยมสนามสอบและศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET
  074 บรรยายที่บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  072 ตรวจเยี่ยมโครงการสานฝันการกีฬาฯ ที่ปัตตานี
  070 มอบแนวทางโครงการโรงเรียนคุณธรรม ที่สงขลา
  067 รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่นครราชสีมา
  066 เปิด Boot Camp ที่นครราชสีมา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ