.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 90/2560
ภารกิจ "ปนัดดา" ที่นราธิวาส


จังหวัดนราธิวาส - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเป็นประธานเปิดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งพบปะพูดคุยสนทนากับผู้บริหารโรงเรียน ครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนนราธิวาส เรื่อง "การน้อมนำศาสตร์ของพระราชาสู่การสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน"

● เปิดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท
ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์

เวลา 9.00-12.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" พร้อมบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า ช่วงเวลานับตั้งแต่เป็น รมช.ศึกษาธิการ ได้มีโอกาสเดินทางไปพบปะและบรรยายแก่นักเรียน ครู ผู้บริหาร หลายแห่ง เช่น สงขลา นครพนม เชียงใหม่ อุดรธานี หนองคาย สกลนคร ร้อยเอ็ด และกรุงเทพฯ เพื่อให้ข้อคิดในเรื่องต่าง ๆ พร้อมทั้งฝากให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ซึ่งเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ

เพราะตลอดระยะเวลา 70 ปี ในรัชสมัยของพระองค์นั้น พระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย และทรงนำพาประเทศชาติผ่านพ้นสถานการณ์ต่าง ๆ มาได้มากมาย จึงขอให้ลูกหลานทุกคนน้อมนำพระบรมราโชวาท กระแสพระราชดำรัส แบบอย่างคุณงามความดี ความพอเพียง และความยั่งยืน ที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้ ใส่เกล้าใส่กระหม่อมและน้อมนำไปปฏิบัติ เพื่อให้พระองค์ประทับสถิตเสถียรอยู่ในดวงใจของคนไทยทั้งชาติตราบนานแสนนาน

นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ริเริ่มการดำเนินกิจกรรมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ซึ่งบรรดาข้าราชการและประชาชนชาวนราธิวาส ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณอยู่เสมอมา

จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ การบรรยายพิเศษ การขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ "สดุดี คีตราช" จำนวน 2 เพลง คือ เพลงความฝันอันสูงสุด และเพลงสรรเสริญพระบารมี การจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน จึงได้ถือโอกาสนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ชาวนราธิวาสได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่า "จะเดินตามรอยพ่อ...รายอกีตอ" ตลอดไป


พบปะพูดคุยสนทนากับนักเรียน รร.นราธิวาส

เวลา 13.30-14.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้เดินทางไปที่โรงเรียนนราธิวาส เพื่อพบปะพูดคุยสนทนากับผู้บริหารโรงเรียน ครูอาจารย์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งบรรยายเรื่อง "การน้อมนำศาสตร์ของพระราชาสู่การสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน"

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า ได้เดินทางมาโรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งที่สอง หลังจากไปพบปะพูดคุยในหน่วยงาน สถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศช่วงเวลาที่ผ่านมา มีเพื่อนใน Facebook จำนวนมาก ซึ่ง 1 ใน 3 เป็นนักเรียนที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน รวมทั้งนักเรียนจากโรงเรียนแห่งนี้ด้วย

การมาพบปะพูดคุยในครั้งนี้ ได้ให้ข้อคิดในเรื่องต่าง ๆ พร้อมทั้งฝากให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพราะหากเรายึดเหนี่ยวคำสอนของพระองค์และน้อมนำไปปฏิบัติ ก็เหมือนพระองค์ท่านไม่ได้จากเราไปไหน แต่ยังคงประทับสถิตเสถียรอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป

ในวันที่พระองค์รัชกาลที่ 9 เสด็จสู่สวรรคาลัย ประชาชนชาวไทยทุกคนต่างเศร้าโศกเสียใจกันมาก เช่นเดียวกับในอดีตเมื่อครั้งรัชกาลที่ 5 จากประชาชนชาวไทยไป ประชาชนต่างเศร้าโศกเสียใจกันทั้งแผ่นดินเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนได้ศึกษาอดีตและประวัติศาสตร์ชาติไทยในด้านต่าง ๆ เพราะจะทำให้เรารู้ที่มาที่ไปของตัวเราเอง และเชื่อมกับปัจจุบัน ไปสู่อนาคต เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพ เช่น ประวัติศาสตร์ของเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีฐานันดรศักดิ์เจ้านายฝ่ายเหนือ เจ้าหัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งได้เลือกที่จะให้เมืองเชียงใหม่ในเวลานั้นได้อยู่กับฝ่ายสยาม แทนที่จะเลือกไปอยู่กับพม่า จนกระทั่งทุกวันนี้เชียงใหม่ยังคงเป็น 1 ใน 76 จังหวัดของประเทศไทย

โอกาสนี้ ได้ฝากให้ผู้บริหารและครูอาจารย์ร่วมกันดูแลและขับเคลื่อนโครงการ "โรงเรียนคุณธรรม" ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นผลสัมฤทธิ์ทางตัวชี้วัดได้ในแต่ละปีการศึกษา 10,000 แห่ง และครอบคลุมได้ 30,000 แห่งในปีการศึกษา 2560 ขณะนี้ได้จัดทำกรอบแนวคิดที่สำคัญของโรงเรียนคุณธรรม 5 ด้าน คือ ความพอเพียง กตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม

ซึ่งได้ขอให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ออกตรวจและติดตามประเมินผลร่วมกับจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร กับอีกขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยและสำนักนายกรัฐมนตรีได้เพิ่มประเด็นเป็นวาระสำคัญในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี อีกทางหนึ่ง เพื่อประสานราชการในการปฏิบัติภาระหน้าที่เรื่องการแก้ไขปัญหาสังคมและการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน/ถ่ายภาพ
ภาพเพิ่มเติม Facebook @ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
23/2/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  088 ประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพโรงเรียน ICU
  078 ตรวจเยี่ยมสนามสอบและศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET
  074 บรรยายที่บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  072 ตรวจเยี่ยมโครงการสานฝันการกีฬาฯ ที่ปัตตานี
  070 มอบแนวทางโครงการโรงเรียนคุณธรรม ที่สงขลา
  067 รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่นครราชสีมา
  066 เปิด Boot Camp ที่นครราชสีมา
  061 ปิดสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษา "สามเหลี่ยมมั่นคงฯ"
  060 เปิดสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษา "สามเหลี่ยมมั่นคงฯ"
  055 รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่อนุบาลนนทบุรี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ