.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 74/2560
"ปนัดดา" บรรยายที่ รร.บดินทรเดชาฯ


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ "พลวัตการศึกษา บดินทรเดชา 4.0" และบรรยายพิเศษแก่นักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า ต้องการเน้นย้ำให้นักเรียน ซึ่งเปรียบเสมือนลูก ๆ หลาน ๆ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ดำรงไว้ซึ่งความกตัญญูกตเวทีกับพ่อแม่ ครูอาจารย์ และบรรพบุรุษ ซึ่งเสียสละเพื่อรักษาแผ่นดินให้เราอยู่มาตราบจนทุกวันนี้ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามเอกลักษณ์ของชาติ เช่น พูดจาด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน ดังเช่นพิธีกรนักเรียน 2 คนของโรงเรียนที่พูดจาได้ไพเราะงดงามมาก อีกประการที่สำคัญที่สุดของคนไทย คือ การสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)

นอกจากนี้ หากกล่าวถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่มีการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สิ่งสำคัญคือ การพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนำไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในอนาคต แต่ขณะนี้บ้านเมืองเรายังคงมีปัญหาเรื่อง "ธรรมาภิบาล" จึงได้เน้นย้ำกับนักเรียนนักศึกษา ครูบาอาจารย์มาโดยตลอดว่า "การทุจริตคอร์รัปชัน" เป็นปัญหาสำคัญยิ่งที่เราจะต้องช่วยกันใช้ "ความซื่อสัตย์สุจริตสร้างชาติ"

สิ่งสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญในเวลานี้ จึงต้องการปลูกฝังให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม โดยได้มีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ คือ "โครงการโรงเรียนคุณธรรม" เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได้ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี ตลอดจนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม

สำหรับโรงเรียนบดินทรเดชาฯ เห็นว่าเป็นโรงเรียนที่มีคุณธรรมโดยธรรมชาติอยู่แล้ว และเชื่อว่าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสูงเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จะได้เร่งรัดผลักดันขยายโรงเรียนคุณธรรมให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ คือ การขยายโรงเรียนคุณธรรมให้ครบทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จึงฝากผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และลูกหลานทุกคนให้ช่วยกันสร้างความสำเร็จของโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดขึ้น เพราะความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปรบมือข้างเดียว

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวให้ข้อคิดเกี่ยวกับ "จารีตประเพณี" ด้วยว่า เป็นระเบียบแบบแผนหรือแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่สืบทอดกันมาช้านานจนเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ซึ่งจารีตประเพณีเปรียบเสมือนเป็น "กฎระเบียบซึ่งเกิดขึ้นจากหัวใจ"


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: ถ่ายภาพ
ภาพเพิ่มเติม Facebook @ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
17/2/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  072 ตรวจเยี่ยมโครงการสานฝันการกีฬาฯ ที่ปัตตานี
  070 มอบแนวทางโครงการโรงเรียนคุณธรรม ที่สงขลา
  067 รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่นครราชสีมา
  066 เปิด Boot Camp ที่นครราชสีมา
  061 ปิดสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษา "สามเหลี่ยมมั่นคงฯ"
  060 เปิดสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษา "สามเหลี่ยมมั่นคงฯ"
  055 รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่อนุบาลนนทบุรี
  054 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
  050 ศธ.-CP Group จัดอบรม MOE One Team กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2
  049 ให้โอวาทพิธีปิดค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเทพศิรินทร์
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ