.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 47/2560
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 1/2560


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงาน กศน.

• เห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปี 2560

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ยุทธศาสตร์สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้วิสัยทัศน์ “กศน.ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนทุกช่วงวัย” โดยมีพันธกิจในการจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล พัฒนาบุคลากร อันจะนำไปสู่เป้าประสงค์ที่ทำให้ผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสได้รับการศึกษาตามความต้องการ ประชาชนได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนทุกภาคมีส่วนร่วมจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษามากขึ้น

นอกจากนี้ ได้เห็นชอบจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล, การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา, การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ, การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต, การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และพัฒนาระบบบริหารจัดการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ทั้งนี้ มอบให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุงในรายละเอียด เพื่อให้ยุทธศาสตร์มีความสมบูรณ์มากขึ้น เช่น หลักสูตร กศน.ต้องมีความยืดหยุ่นและอ่อนตัวตามบริบทและความต้องการของชุมชน, การเร่งค้นหาคนเก่งที่มีความชำนาญในด้านต่าง ๆ มาช่วยจัดหลักสูตรและจัดการเรียนรู้, การนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด, ร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อนำหลักสูตรดี ๆ ที่มีอยู่แล้วมาปรับใช้ เป็นต้น


• เห็นชอบระบบประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบในหลักการ ระบบประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามที่สำนักงาน กศน.เสนอ ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาแต่ละประเภท และเพื่อเป็นการลดภาระด้านเอกสาร โดยมีมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน ผู้รับบริการ, มาตรฐานการจัดการศึกษาและการให้บริการ และมาตรฐานประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา ตลอดจนมีเกณฑ์การประเมิน 2 ส่วน คือ การประเมินมาตรฐานที่เป็นกระบวนการ และการประเมินมาตรฐานที่เป็นผลลัพธ์

ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้อย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่เน้นให้ปรับระบบประกันคุณภาพของสำนักงาน กศน. ให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพรูปแบบใหม่ของประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ รวมทั้งให้มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพว่าเป็นให้การบริการวิชาการมากกว่าเป็นเรื่องของเอกสาร ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับการประเมินมีความสุขและจูงใจให้เกิดการพัฒนามากขึ้น


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
จิรายุทธ คามขุนทด: ถ่ายภาพ
2/2/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  046 ปรับปรุงหลักเกณฑ์วิทยฐานะใหม่
  045 ประชุม คกก.ติดตามตรวจสอบและประเมินผลจัดการศึกษา ศธ.1/2560
  029 ผลประชุม ก.ค.ศ.1/2560
  024 วันเด็กแห่งชาติ
  016 นำเด็กเข้าพบนายกรัฐมนตรี และเปิดประชุมสภานักเรียน
  015 ภารกิจปนัดดาที่นครพนม
  519 ก.ค.ศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 3 ราย
  514 ผลประชุม ก.ค.ศ. 12/2559
  487 ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 1/2559
  484 ก.ค.ศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 6 ราย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ