.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 456/2560
การเสวนา
รวมพลังเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนา เรื่อง รวมพลังเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) และปาฐกถาพิเศษ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยมีผู้บริหารเข้าร่วม อาทิ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.), นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ฯลฯ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า การประชุมเสวนาดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษา โดยใช้พลังเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ร่วมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการแผนพัฒนาการศึกษา และเลือกประเด็นการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน อันเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมเครือข่ายการศึกษาประชารัฐให้เข้มแข็งและเป็นเครื่องมือหลักในการปฏิรูปการศึกษา ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ นำไปสู่การพัฒนาชาติย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป

โดยกลุ่มเป้าหมายในการเสวนาครั้งนี้ มีจำนวน 250 คน โดยมีตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ คือ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคีเครือข่ายจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ พื้นที่นำร่อง 6 พื้นที่เครือข่ายประชารัฐของ สกศ. บุคคลเครือข่าย เด็กและเยาวชน รวมทั้งตัวแทนภาคประชาชน

สำหรับสถานที่การจัดเสวนาครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก "ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง" ที่ก่อตั้งโดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร หรือ อาจารย์ยักษ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงสู่การปฏิบัติ โดยเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของการนำศาสตร์พระราชาด้านการจัดการดิน น้ำ ป่า มาฟื้นฟูระบบนิเวศจนสามารถพลิกฟื้นดินดานสร้างระบบนิเวศที่สมดุลต่อระบบการผลิตภาคการเกษตร ซึ่งเป็นสถานที่สวยงาม สงบ ร่มรื่น เป็นธรรมชาติ ผู้คนสุภาพอ่อนน้อม

ที่สำคัญยังมีนักศึกษาชาวไทยและต่างประเทศมาเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เช่น นักศึกษาประเทศภูฏาน 4 คน ได้เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นเวลากว่า 3 ปี เพื่อนำความรู้เศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา กลับไปเป็นแนวทางพัฒนาพื้นที่ในประเทศภูฏาน

ทั้งนี้ ได้ให้แนวคิดแก่ผู้เข้าร่วมเสวนาในเรื่องศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นเรื่องที่พูดถึงกันทั่วโลก แม้แต่ชาวต่างประเทศก็ยังให้ความสนใจเข้ามาศึกษาในเรื่องนี้อย่างจริงจัง จึงได้ย้ำให้ร่วมกันขับเคลื่อน โดยนำหลักคิดเรื่องศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติที่มีหลากหลายแนวทาง เช่น กระบวนการคิดที่จะนำไปสู่การสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจไทย ไปสร้างชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEMS” ของคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ

  • STAR ได้แก่ Student-คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ, Teacher-กระตุ้นความคิด กระตุ้นจินตนาการ แนะนำ กำกับ, Academic-บูรณาการสาระวิชา ความดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ รับผิดชอบ, Revolution-ทุกอย่างต้องปรับเปลี่ยน พลิกผันทันที

  • STEMS เป็นการเรียนรู้แบบ Situation Based Learning : SbL พร้อมสอดแทรกเรื่องคุณธรรม ความเป็นไทยตลอดเวลา ได้แก่ Scientific Thinking หลักเหตุและผล, Thai-Technology หลักภูมิปัญญาไทย ศาสตร์พระราชา, English-Engineering หลักประสิทธิภาพ ระบบและการสื่อสารภาษาอังกฤษ, Moral-Mathematics หลักพิสูจน์ด้วยหลักตรรกะและคุณธรรม, Socio Geology หลักความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับภูมิสังคม

นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้การอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน ควรจะเป็น "คุณธรรมนำความรู้" ไม่ใช่ความรู้คู่คุณธรรม และฝากหลักคิดการทำงานและการครองตนด้วยว่า ขอให้เราค้นพบตัวเอง เพราะการรู้จักตัวเองจะทำให้รู้ว่า อะไรที่ควรหรือไม่ควรประพฤติปฏิบัติ อะไรที่ควรหวงแหน อะไรคือความผิดหรือความชั่ว

และขอให้ช่วยนำหลักคิดที่สำคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 5 ข้อ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม ไปถ่ายทอดและขยายผลให้เกิดเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแก่ลูกหลานเยาวชนไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 สืบไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
31/8/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สกศ.

   
  379 นายกฯ ประชุมซุปเปอร์บอร์ด-คกก.อิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
  337 ประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ภาคเหนือ ที่เชียงราย
  307 ประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ี่มหาสารคาม
  298 พิธีประกาศเกียรติคุณเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี บุคคลสำคัญของโลก
  293 ประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ภาคตะวันออก ที่ระยอง
  289 พิธีทำบุญกุศลทักษิณานุปทาน
  277 ประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ภาคใต้ ที่ภูเก็ต
  211 เปิดค่าย TSA Youth Camp
  196 แถลงแผนการศึกษาแห่งชาติต่อสาธารณชน
  140 สภาการศึกษาเสวนา Inclusive Education in Thailand
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ