.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 211/2560
"ปนัดดา" เปิดค่าย TSA Youth Camp ครั้งแรกในประเทศไทย


สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ กีฬา ดนตรีและศิลปะ ครั้งที่ 1 (Talented Science, Sport, Music and Art Youth Camp : TSA Youth Camp) เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด สร้างแรงบันดาลใจผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์เส้นทางความสำเร็จของผู้มีชื่อเสียง อาทิ "ซิโก้" เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง, รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์, ศุ บุญเลี้ยง พร้อมเปิดมุมมองความคิดจากการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นค่ายที่จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา, รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ตลอดจนคณาจารย์ นิสิต และนักเรียนผู้ร่วมโครงการ เข้าร่วมกว่า 300 คน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวในพิธีเปิดว่า ในนามของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้มีความสามารถพิเศษที่ได้เข้าร่วมโครงการทุกคน ซึ่งในเรื่องของพรสวรรค์ (Gifted) โดยส่วนตัวเห็นด้วยว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถช่วยกันสร้าง ช่วยกันเสริม ให้ชัดเจนขึ้นได้ตามความถนัดของเด็กแต่ละคน ส่วนการมี “ปัญญา” (Intelligent) นั้น เป็นคุณงามความดีและความถูกต้อง ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ซึ่งมีความคิด ความอ่าน และการกระทำ ที่ช่วยเสริมสร้างตนเองให้มีเกียรติยศและชื่อเสียงในทางที่ดี ดังนั้นพ่อแม่และครูอาจารย์ จะต้องสนับสนุนและเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กตามความถนัดและความสามารถ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางที่ดีคือ เป็นคนเก่งที่มีปัญญาควบคู่คุณธรรม ซึ่งจะเป็นคุณความดีที่คงอยู่ตราบนิรันดร์จนเติบใหญ่ในอนาคต

การจัดโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 26 เมษายน -10 พฤษภาคม 2560 รวม 15 วัน โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 60 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้าน ผ่านกิจกรรมบรรยาย อภิปราย เสวนา เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะผู้ทำ การทำงานเป็นทีม ปรับทัศนคติและสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดี พร้อมฝึกประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญและการถ่ายทอดประสบการณ์เส้นทางความสำเร็จของผู้มีชื่อเสียง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ อาทิ ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์, นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน), รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ นักวิทยาศาสตร์หญิงคนแรกของประเทศที่ไปศึกษาวิจัยในทวีปแอนตาร์กติกา, นายเกียรติศักดิ์ เสนาเมือง (ซิโก้) อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย, ศุ บุญเลี้ยง นักร้อง นักดนตรี และนักประพันธ์เพลง ตลอดจนการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้สำคัญ อาทิ พิพิธภัณฑ์กีฬา มศว องครักษ์, สโมสรเอสซีจี เมืองทองยูไนเต็ด, อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นงานสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่ง สกศ. เป็นหนึ่งในห้าองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่ดำเนินการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ เชื่อมโยงประสานกับอีก 4 องค์กรหลักในการจัดการศึกษาในนามรัฐบาลที่ส่วนกลาง ตลอดจนการจัดการศึกษาในท้องถิ่นผ่านสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดใน 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ที่จะเป็นการปฏิรูประบบการทำงาน ให้เกิดการบูรณาการการทำงานตอบโจทย์การจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยต่อไป โดยในส่วนของการปฏิรูปการศึกษานั้น ใช่ว่าจะเป็นการปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องหรือทุกอย่าง เช่นเดียวกับการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องเครื่องจักรเครื่องยนต์ ดังนั้นการพัฒนาปรับปรุงเพื่อก้าวไปข้างหน้าไปสู่ยุค 4.0 หากทำได้ก็ถือว่าเก่ง แต่ก็ใช่ว่าจะต้องก้าวอย่างเต็มที่ในทุกเรื่องทุกกรณี คงเป็นไปไม่ได้ แต่ยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการ มุ่งมั่นและพยายามที่จะปรับระบบการทำงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์คือ ลูกหลานเยาวชนไทยมีความรู้ความสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างยั่งยืน

ดังนั้น ขอให้ลูกหลานทุกคนภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ซึ่งเป็นการรวมคนเก่งด้านวิทยาศาสตร์ กีฬา ดนตรีและศิลปะ จากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ อาทิ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่, โรงเรียนอัสสัมชัญ, โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย, โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม แต่จะเก่งอย่างไร จะอยู่ในโรงเรียนที่ดีที่มีเกียรติยศอย่างไรก็ตาม ก็ขอให้ดำรงตนด้วยความเป็นปุถุชน มีอัธยาศัยไมตรี มีน้ำใจ มีความจริงใจกับเพื่อนพ้องทั้งในโรงเรียนและต่างโรงเรียน โดยขอฝากพรอันประเสริฐตามพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ลูกหลานช่วยกันดำรงรักษาและมีไว้ประจำใจ 5 ประการ คือ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญูกตเวทิตา 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม

นอกจากนี้ ขอฝากในเรื่องของการใช้ภาษาไทย ที่แม้จะอยู่ในช่วงของการปฏิรูปการศึกษาและก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ก็ไม่จำเป็นต้องพูดภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษจนคนฟังฟังไม่รู้เรื่อง แต่ขอให้ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง โดยควรหมั่นฝึกพูดภาษาไทยให้ไพเราะ ออกเสียงและอักขระให้ถูกต้อง ตลอดจนใช้คำศัพท์ที่เหมาะสม เพื่อดำรงรักษาเอกลักษณ์ของชนชาติไทย รวมทั้งภาษาประจำถิ่นในแต่ละภูมิภาค ที่เราต้องไม่อายหรือหลงลืม เพื่อที่ภาษาของเราจะไม่เลือนหายไป

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่จุดประกายแนวคิดการค้นหารูปแบบใหม่ของการจัดค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ และขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนิสิตที่เป็นพี่เลี้ยง ดูแล แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ลูกหลานที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งให้ใช้สถานที่ของสถาบันการศึกษาที่สำคัญของชาติในการจัดค่ายครั้งนี้

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวรายงานการจัดโครงการว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ถือเป็นกลุ่มคนที่สำคัญที่จะนำพาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีแผนส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนที่มีศักยภาพสูงและมีความสามารถพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้มีแผนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ตลอดจนคนวัยทำงาน

โดยให้ความสำคัญกับบุคคลอัจฉริยะและมีความสามารถพิเศษ ตามทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ของ ศ.โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ นักจิตวิทยา มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ซึ่งได้เสนอแนวคิดว่า สติปัญญาของมนุษย์มีหลายด้านที่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับว่าใครจะโดดเด่นในด้านไหนบ้าง แล้วแต่ละด้านผสมผสานกัน แสดงออกมาเป็นความสามารถในเรื่องใด เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนไป โดยมนุษย์มีความสามารถพิเศษที่สำคัญ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านภาษา ด้านศิลปการแสดง การประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นต้น ดังนั้น จากแนวคิดดังกล่าว จึงริเริ่มที่จะส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ให้มีทักษะด้านที่ตนเองถนัดเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนให้มีแรงบันดาลใจและเจตคติที่ดีในการพัฒนาตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมที่จะนำความสามารถพิเศษของตนไปทำประโยชน์ต่อสังคม และเป็นคลังสมองของประเทศต่อไปในอนาคต

โครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ ครั้งที่ 1 (Talented Science, Sport, Music and Art Youth Camp : TSA Youth Camp) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนอายุระหว่าง 16-18 ปี จำนวน 60 คน แบ่งเป็น ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ 16 คน ด้านกีฬา 20 คน ด้านดนตรีและศิลปะ 24 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่าย TSA Youth Camp ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2560 เป็นเวลา 15 วัน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ โดยในส่วนของการจัดค่าย ได้เตรียมการโดยศึกษาดูงานการจัดค่ายผู้มีความสามารถพิเศษของหลายประเทศ อาทิ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัฐรัสเซีย สหรัฐอเมริกา เป็นต้น เพื่อนำมาปรับใช้ในการจัดค่ายตามบริบทของประเทศ พร้อมทั้งมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทั้ง 3 ด้านร่วมกัน ซึ่งถือเป็นค่ายแรกในประเทศไทย และเพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนาค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ที่จะขยายผลการดำเนินโครงการในปีต่อไป

ทั้งนี้ มีความคาดหวังว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการฝึกฝนทักษะตามความถนัดของตนเองมากยิ่งขึ้น เกิดแรงบันดาลใจ และเปิดมุมมองความคิด เพื่อที่จะนำความสามารถพิเศษไปช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ พร้อมกับได้รับโอกาสในการรับความรู้ในศาสตร์สาขาอื่นด้วย นอกจากนี้ ยังได้กรอบแนวคิดใหม่ของรูปแบบการจัดทำค่าย ที่ผ่านกระบวนการทดลองปฏิบัติจริงกับนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และประเมินผลการจัดโครงการ เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานทางการศึกษา สถาบันการฝึกอบรม ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าและต่อยอดแนวคิดในการจัดทำค่ายกิจกรรมให้แก่ผู้มีความสามารถพิเศษในสาขาอื่น ๆ ต่อไป


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
26/4/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สกศ.

   
  196 แถลงแผนการศึกษาแห่งชาติต่อสาธารณชน
  140 สภาการศึกษาเสวนา Inclusive Education in Thailand
  135 ความร่วมมือจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัย
  071 แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ 7 ทศวรรษฯ
  400 รับฟังยุทธศาสตร์ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ
  235 ผลประชุมสภาการศึกษา 2/2559
  133 ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574
  091 การประชุมโต๊ะกลมฯ สะเต็มศึกษา
  073 ผลประชุมสภาการศึกษา
  479 สถิติการศึกษาของไทยปี 2556-2557
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ