.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 190/2560
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 2/2560


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

• "ปนัดดา" เผย ศธ.ฝากความหวังในการขับเคลื่อนงานการศึกษาภูมิภาคไว้ที่ กศจ. และจะจัดเตรียมแผนการขับเคลื่อนให้สมบูรณ์ก่อนเปิดเทอม

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการฝากความหวังในการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคไว้กับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ส่วนการประชุมครั้งนี้ได้เชิญผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณากฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ความร่วมมือกันขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภูมิภาคครั้งนี้ จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทุกฝ่ายมาทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ รวมทั้งจัดระบบการศึกษา และการประเมินคุณภาพให้เป็นไปตามแผนการศึกษาจังหวัดและบริบทของพื้นที่ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งจะทำให้สามารถขับเคลื่อนงานตามแผนได้อย่างเต็มที่ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ลูกหลานเยาวชนมีการศึกษา ตั้งใจเรียน เป็นคนดี มีคุณภาพชีวิต เพื่อให้เกิดความสบายใจต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง รวมทั้งส่งผลถึงประเทศชาติที่จะเกิดความมั่นคงแข็งแรงสืบไปด้วย

โดยกระทรวงศึกษาธิการจะจัดเตรียมการขับเคลื่อนทุกอย่างให้แล้วเสร็จ พร้อมเริ่มดำเนินการในช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป


• เห็นชอบการกำหนดองค์ประกอบ กศจ.ชุดใหม่ จำนวน 15 คน

ดังนั้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ แต่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้คือก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 ที่ประชุมจึงได้มีมติเห็นชอบให้ กศจ.ชุดปัจจุบัน ทำหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะมี กศจ.ชุดใหม่

สำหรับองค์ประกอบของ กศจ.ใหม่ ใน 76 จังหวัด มีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ได้แก่

1) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ

2) ศึกษาธิการภาค ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นรองประธาน

3) กรรมการ 7 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.), สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยมีศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ

4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ คปภ. โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหนึ่งคน ทั้งนี้ กศจ. จะต้องนำเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 คน ให้ คปภ.พิจารณาเสนอ รมว.ศึกษาธิการ ลงนามแต่งตั้งต่อไปภายในเดือนพฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ องค์ประกอบของ กศจ.กรุงเทพมหานคร ได้มีการปรับองค์ประกอบโดยให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธาน


• แต่งตั้ง อกศจ.จำนวน 3 ชุด คาดจะเกลี่ยบุคลากรได้ภายใน มิ.ย.นี้

ที่ประชุมได้มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) จำนวน 3 ชุด มีองค์ประกอบชุดละ 9 คน  ดังนี้

1) คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อดำเนินงานในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง วิทยฐานะ ตลอดจนดูแลเรื่องวินัย โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้จะต้องเสนอให้ คปภ.แต่งตั้ง

2) คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารแผนยุทธศาสตร์ แผนการศึกษาจังหวัด รวมทั้งงบประมาณ

3) คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อดำเนินงานการพัฒนาต่าง ๆ ให้เกิดคุณภาพการศึกษา โดยทั้งสองคณะอนุกรรมการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถแต่งตั้งได้ในฐานะประธาน กศจ.

ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการครบถ้วนทั้งหมด ตลอดจนดำเนินการเกลี่ยบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการภาค/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ ภายในเดือนมิถุนายนนี้

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวด้วยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 กระทรวงศึกษาธิการได้นำเสนอให้ที่ประชุม ครม. รับทราบเรื่องการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งได้การชื่นชมจากนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำด้วยว่า ไม่ปรารถนาความแตกแยกในทุกเรื่อง แต่จะขอเป็นกำลังใจให้แก่ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งขอให้มุ่งมั่นปฏิบัติงาน ช่วยกันสร้างคน สร้างความเป็นปึกแผ่น เพราะเมื่อเยาวชนดี ประเทศชาติก็จะดีตามไปด้วย


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
12/4/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค

   
  185 ประชุมชี้แจงการปฏิรูปการศึกษา ศธ.ในภูมิภาคที่ขอนแก่น-สงขลา-กรุงเทพฯ
  176 การประชุมชี้แจงการจัดตั้งศึกษาธิการภาคและจังหวัด
  174 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง หน.คสช.การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
  097 ปรึกษาหารือ กศจ.เป็นกรณีตัวอย่าง
  057 ศธ.จัดประชุมสัมมนา ศธ.ภาคและ กศจ."การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาฯ"
  436 เห็นชอบปรับองค์ประกอบ อกศจ.
  294 คสช.ออกคำสั่งแก้ไขคำสั่งที่ 10/2559 และ 11/2559
  241 ประชุม ศธ.ภาค
  217 แต่งตั้ง 3 คณะอนุกรรมการใน กศจ.
  205 ตัวชี้วัด ศธ.ในภูมิภาค
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ