.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 409/2559
คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสื่อออนไลน์เข้าพบ รมว.ศธ.


พล.ต.ต.พิสิษฐ์ เปาอินทร์ รองประธานกรรมาธิการ คนที่หนึ่งของคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสื่อออนไลน์ ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และคณะอนุกรรมาธิการฯ เข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และไม่ผิดกฎหมาย เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของทุกคน ซึ่งมีปัญหาถึงการใช้สื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชนด้วย กระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวทางในการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนด้วยการสอนให้เด็กคิดเป็น รู้จักแยกแยะสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี เพราะถ้าเด็กคิดเป็นจะสามารถใช้สื่อได้อย่างถูกต้อง แต่การสอนให้เด็กรู้จักคิดนั้น เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา ดังนั้น การหารือกับ สปท. ในครั้งนี้มีประโยชน์อย่างมากในการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางที่จะสามารถดำเนินการร่วมกันได้

ที่ผ่านมา มีหลายหน่วยงานที่ขอความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการในการปลูกฝังเด็กและเยาวชนในเรื่องต่าง ๆ เพราะทุกหน่วยงานต้องการเริ่มที่เด็กและเยาวชนก่อนทั้งสิ้น แต่กระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถทำทุกอย่างพร้อมกันได้เนื่องจากไม่มี Content จึงขอให้หน่วยงานดังกล่าวร่วมมือกันในการจัดหาหรือจัดทำ Content มาให้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินนโนบายนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น กรณีสื่อออนไลน์ ขอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดทำ Content ที่จะใช้สอนนักเรียนเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อที่กระทรวงศึกษาธิการจะได้นำสื่อดังกล่าวมาประยุกต์กับการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ทันที

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีหน่วยงานในสังกัดที่หลากหลาย อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น ทำให้ Content ของแต่ละกลุ่มมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน อีกทั้งต้องการให้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมีความเป็นรูปธรรมสามารถนำมาปฏิบัติได้จริง จึงได้มอบให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป

ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดทำศูนย์ดิจิทัลชุมชน ซึ่งแต่เดิมมุ่งเน้นไปที่ด้านเศรษฐกิจการค้า แต่หากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและถูกกฎหมายให้กับศูนย์ดิจิทัลชุมชน ก็จะเป็นความร่วมมือที่ดีระหว่างกระทรวง

ทั้งนี้ มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษา Best Practice เกี่ยวกับสื่อออนไลน์ของต่างประเทศที่สามารถนำมาปรับใช้กับบริบทของประเทศไทยได้ โดยขอให้ตอบโจทย์ 2 ด้าน คือ การทำให้เด็กเรียนอย่างมีความสุขและรู้ตัวเองว่ามีความถนัดด้านใดพล.ต.ต.พิสิษฐ์ เปาอินทร์ กล่าวว่า การใช้สื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ประสบปัญหาเนื่องจากสื่อออนไลน์เป็นสื่อไร้พรมแดน ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ ทำให้เกิดการเสพสื่อทั้งดีและไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็กรับสื่อโดยไม่ได้กลั่นกรอง อาจก่อให้เกิดการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สปท.จึงได้มาหารือกับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กเหล่านี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

การส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชนในครั้งนี้ มีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว จึงถือเป็นแนวทางที่ดีที่กระทรวงทั้งสองจะได้ร่วมหารือกันในรายละเอียดว่าหน่วยงานใดจะรับผิดชอบเรื่องใดบ้าง

อย่างไรก็ตาม การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber) เป็นประเด็นที่สำคัญ และในอนาคตจะต้องมีคณะกรรมการไซเบอร์แห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่วางกรอบระบบคอมพิวเตอร์ของแต่ละกระทรวงเพื่อรักษาความปลอดภัยต่อไปด้วย


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
30/9/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  405 ประชุม คกก.แก้ไขปัญหาทุจริตใน ศธ.6/2559
  398 มอบใบประกาศจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าระดับจังหวัด องค์การค้าของ สกสค.
  397 ศธ.-สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพสร้างมาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
  396 เปิดประชุมนานาชาติ ITD
  388 รับฟังแผนบูรณาการพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้ที่ยะลา
  387 เสวนาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กฯ ในกระบวนการยุติธรรม
  384 การแถลงผลงาน 2 ปีของรัฐบาล
  382 ผลประชุมกระทรวง 9/2559
  381 ความร่วมมือลดภาระหนี้ครู
  374 หารือกับ สปท.ด้านการศึกษา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ