.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 396/2559
รมช.ศธ.กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม
Trade and Development Regional Forum 2016


โรงแรมดุสิตธานี - สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดการประชุม Trade and Development Regional Forum 2016 ภายใต้หัวข้อ "Sustainable Trade and Investment in Asia: Time for Actions" เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย ดร.สุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ Chairman of ITD Board, นายกมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ ITD, Dr. Diana Barrowclough ผู้แทนจาก UNCTAD เข้าร่วมประชุม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดว่า โลกปัจจุบันให้ความสำคัญกับ "วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030" หรือ The ambitious 2030 Agenda ของสหประชาชาติ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ด้าน (Sustainable Development Goals) โดยเน้นการดำเนินงานเพื่อประชาชน ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ เพื่อโลกใบนี้ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคน ในขณะเดียวกันเป้าหมายที่จะเปลี่ยนโลกให้เกิดการพัฒนาและมีความยั่งยืนได้นั้น จำเป็นต้องมีมากกว่าข้อคิดเห็นหรือโครงร่างของแผนงานที่ดี อีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นอย่างมากคือ "การกระทำที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริง"

อย่างไรก็ตาม ความน่าเชื่อถือของแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ด้าน ขึ้นอยู่กับนโยบายที่เป็นรูปธรรมและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายในแต่ละด้าน และการที่จะบรรลุเป้าประสงค์เหล่านั้นได้ ทุกคนในสังคม เช่น ผู้นำระดับโลก ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น นักลงทุน นักเศรษฐศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ และพลเมืองในประเทศต่าง ๆ ต้องร่วมมือกัน

ในส่วนของประเทศไทยนั้น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมมาระยะหนึ่งแล้ว อันเนื่องมาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ดังเช่นคำขวัญที่ว่า "S4S: Sufficiency for Sustainability" ความพอเพียงเพื่อความยั่งยืน (โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี) อย่างไรก็ตาม ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นปรัชญาที่ขึ้นอยู่กับการจำกัดการผลิตและการบริโภค แต่ในความเป็นจริงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นความเจริญรุ่งเรืองของประชาคมโลกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ประเทศไทยได้แบ่งปันแนวคิดเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนซึ่งเป็น 2 เสาหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งทั้งไทยและประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชียเพิ่งจะเริ่มมีการค้าและการลงทุนในรอบหลายสิบปีมานี้ เพื่อทำให้เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและสร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยความท้าทายในขณะนี้คือการกระตุ้นการค้าและการลงทุนในรูปแบบของการเจริญเติบโตแบบใหม่ ซึ่งต้องคำนึงถึงการนำไปใช้ประโยชน์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและการเงินการคลังด้วย

การประชุมในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกำหนดบทบาทและกลยุทธ์ในการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน พร้อมทั้งเป็นการทำประโยชน์เพื่อประชาคมโลก อีกทั้งถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ศึกษามุมมองความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจด้วยแนวทางเลือกใหม่ ๆ รวมทั้งการบูรณาการความสมดุลระหว่างการส่งเสริมนโยบายและความตระหนักในสิ่งแวดล้อมและสังคม

และเพื่อที่จะให้บรรลุทางการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนในเอเชีย และบรรลุความท้าทายบนโลกใบนี้ การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเกิดขึ้น โดยยึดหลักการ 3 ข้อที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน คือ การลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ มีการแข่งขันอย่างเสรี และมีระบบการเงินการคลังที่มั่นคง เพื่อตอบสนองการพัฒนาของประเทศและสร้างศักยภาพให้กับประเทศ

ทั้งนี้ เพราะการมีความรู้ที่ปราศจากการลงมือทำย่อมไร้ประโยชน์ ส่วนการกระทำที่ปราศจากองค์ความรู้ จะเป็นการกระทำที่ส่งผลให้เกิดอันตราย (Knowledge without action is potentially useless and action without knowledge is potentially harmful)


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป / รายงาน
นวรัตน์ รามสูต : ถ่ายภาพ
21/9/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  388 รับฟังแผนบูรณาการพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้ที่ยะลา
  387 เสวนาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กฯ ในกระบวนการยุติธรรม
  384 การแถลงผลงาน 2 ปีของรัฐบาล
  382 ผลประชุมกระทรวง 9/2559
  381 ความร่วมมือลดภาระหนี้ครู
  374 หารือกับ สปท.ด้านการศึกษา
  354 บรรยายการศึกษาไทย 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  346 ผลประชุมกระทรวง 8/2559
  339 ติดตามผลขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริตใน ศธ.
  338 ประชุมซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ