.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 360/2559
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการออกอากาศของโรงเรียนวังไกลกังวล


ศึกษาธิการ – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการออกอากาศของโรงเรียนวังไกลกังวล เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม สพฐ.4 โดยมีนายขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, นางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะทำงานส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, รศ.นราพร จันทร์โอชา รองประธานคณะทำงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, คณะทำงานรัฐมนตรี ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางแก้ไขผลกระทบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการที่โรงเรียนวังไกลกังวล ซึ่งเป็นสถานศึกษาเอกชนที่เป็นต้นทางในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ DTLV จำนวน 25 ราย เพราะบางรายปฏิบัติหน้าที่การสอนมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปีแล้ว และจะมีข้าราชการครูที่จำเป็นต้องให้ไปช่วยปฏิบัติราชการเพิ่มเติมอีก  ดังนั้น เพื่อให้ข้าราชการครูดังกล่าวเกิดความมั่นใจในความก้าวหน้าในวิชาชีพและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ, การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง, การพิจารณาความดีความชอบ, การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และการเบิกค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้าน

ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้ สพฐ. เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อมีมติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปช่วยปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนวังไกลกังวล เสมือนการปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาของรัฐ เนื่องจากสามารถแก้ไขผลกระทบได้ครอบคลุมทุกประเด็น ซึ่งจะมีผลถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอื่นที่ไปช่วยปฏิบัติราชการด้วย เช่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อีกทั้งมีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนวังไกลกังวลเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีมติดังกล่าว เป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการเคยดำเนินการมาก่อนแล้ว กล่าวคือ คณะรัฐมนตรีเคยมีมติอนุมัติกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษให้กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง หรือการกำหนดกรอบอัตรากำลังให้กับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้แจ้งที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติม ดังนี้

  • ขอให้ สพฐ. เร่งรัดติดตามการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

  • ขอให้ สพฐ. จัดตั้งศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม เพื่อดูแล สนับสนุน บำรุงรักษาระบบอุปกรณ์การรับสัญญาณของโรงเรียนปลายทางให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด

  • สพฐ. จะจัดกิจกรรม “ครูตู้สัญจร” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี โดยใช้เทคโนโลยีทางไกลในการช่วยดำเนินการจัดกิจกรรมที่กรุงเทพมหานครในวันที่ 7 กันยายน 2559 ที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งจะส่งสัญญาณถ่ายทอดสดไปยังโรงเรียนปลายทางใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดลพบุรี ขอนแก่น และสตูล อีกทั้งจะมีการประชุมศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาคทั้ง 18 กลุ่ม ในวันดังกล่าวด้วย

รศ.นราพร จันทร์โอชา รองประธานคณะทำงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการประชุมว่า ขอให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่อยู่ใกล้โรงเรียนวังไกลกังวล เช่น โรงเรียนหัวหิน เป็นโรงเรียนคู่ขนานที่ส่งข้าราชการครูไปช่วยปฏิบัติราชการ หากเกิดกรณีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมชำรุด ควรมีการซ่อมบำรุงเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ส่วนกรณีที่มีข้าราชการครูไปช่วยปฏิบัติราชการที่โรงเรียนวังไกลกังวลนั้น สพฐ. ควรดูแลเรื่องอัตรากำลังข้าราชการครูของโรงเรียนต้นสังกัดของข้าราชการครูดังกล่าวด้วย เพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับโรงเรียนต้นสังกัด


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ขอบคุณข้อมูลและภาพถ่ายจากคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ
1/9/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  358 ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ คนพิการ 3/2559
  356 สัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ขอนแก่น
  355 การจัดทำสื่อ 60 พรรษาเฉลิมพระเกียรติฯ
  337 ติดตามความก้าวหน้านโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  336 ค่าใช้จ่ายรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  334 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย
  330 ศธ.-กก. MoU ห้องเรียนกีฬา
  327 แนวทางการพัฒนาโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  325 ตรวจเยี่ยม รร.ห้องเรียนกีฬา และ FIFA11 ที่มหาสารคามและขอนแก่น
  323 ปรับโครงสร้างหลักสูตรและตำราเรียน ป.1-3
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ