.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 410/2559
พิธี
เปิดห้องสมุดระชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดเลย


จังหวัดเลย - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดห้องสมุดระชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดเลย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 เวลา 18.40 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย ทรงเป็นองค์ประธานเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดเลย ลำดับที่ 102 ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดเลย ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนจัดสร้างขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา และเพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ เสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่คนในพื้นที่ โดยใช้เงินทุนจัดสร้างจากการทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่าไข่ม่วง อำเภอภูเรือ และจัดทำเหรียญที่ระลึก พระราชญาณวิสุทธิ โสภณ หลวงปู่ท่อน ญาณธโร เพื่อนำรายได้จากการเช่าบูชาเหรียญ จัดตั้งกองทุนห้องสมุดฯ โดยเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2558 ปัจจุบันมีสมาชิกห้องสมุดจำนวน 1,056 คน

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ภายในห้องสมุด โดยชั้น 1 ได้จัดมุมเรียนรู้ อาทิ มุมหนังสือพระราชนิพนธ์-หนังสือพระราชทาน, มุมดิจิทัลชุมชน, มุมหนังสือทั่วไป, มุมเด็ก, มุมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และห้องเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ซึ่งมีหนังสือทั้งหมด 7,087 เล่ม แยกเป็นประเภทต่างๆ เช่น หนังสือปรัชญา, หนังสือนวนิยาย และหนังสือวิชาการ เพื่อให้ผู้อ่านเลือกใช้บริการได้ตามความสนใจ

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังชั้น 2 ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติ พระอริยสงฆ์เมืองเลย อาทิ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ, หลวงปู่หลุย จันทสาโร และหลวงปู่ชอบ ฐานสโม รวมทั้งประวัติคนดีศรีเมืองเลย ซึ่งเป็นบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดเลย, พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลย พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์, การจำลองงานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดเลย ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัด

ในการนี้ ทอดพระเนตรห้องโสตทัศน-นิรมิตรศึกษา ซึ่งรองรับการให้บริการชมภาพยนตร์และสารคดีต่าง ๆ ด้วย


บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
2/10/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  395 ก.ค.ศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 27 ราย
  389 งานเกษียณและมอบรางวัลคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.
  378 ผลประชุม กช. 3/2559
  373 ผลประชุม ก.ค.ศ.8/2559
  366 หลักเกณฑ์ใหม่คัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา
  362 พัฒนากิจการลูกเสือไทย
  359 ก.ค.ศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ
  349 มอบนโยบายการศึกษาเอกชน จชต. ที่นราธิวาส
  347 มหกรรมการจัดการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ ที่ปัตตานี
  342 มอบนโยบายการศึกษาเอกชน จชต.ที่ยะลา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ