.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 210/2559
ประชุมแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ


ศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยมีผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมการขนส่งทางบก ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษากว่า 50 แห่ง เข้าร่วมการประชุม

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายศาล และผู้บริหารจากสถานศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งเห็นตรงกันว่าการก่อเหตุทะเลาะวิวาทส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของช่วงวัยเด็ก ดังนั้นการแก้ไขปัญหาต้องใช้จิตวิทยาเพื่อแปลงพลังของเด็กให้กลายเป็นพลังในเชิงบวกให้ได้ แม้ไม่ใช่เรื่องง่าย

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมรับทราบ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

  • การดำเนินงานของ สอศ.  ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมชี้แจงขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อลดปัญหาการทะเลาะวิวาท รวมทั้งจัดโครงการเยี่ยมเพื่อนต่างสถานศึกษา โครงการอาชีวะจิตอาสา โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed) การจัดตั้งศูนย์ Fix It Center การเยี่ยมครอบครัวนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนร่วมจัดโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ  มีผลการดำเนินงาน อาทิ โครงการกองบัญชาการตำรวจนครบาลและอาชีวศึกษาร่วมใจแก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษาทะเลาะวิวาท โครงการลดปัญหาทะเลาะวิวาท “ปะ ฉะ ดะ” โดยสถานีตำรวจภูธรบางปู ค่ายปรับพฤติกรรมเด็กอาชีวศึกษาโดยสถานีตำรวจเมืองพระนครศรีอยุธยาและกองบังคับการภูธรจังหวัดปทุมธานี ซึ่งแต่ละโครงการก็ได้รับผลเป็นที่น่าพอใจและช่วยลดปัญหาการก่อเหตุให้น้อยลงไปอย่างมาก

  • การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ทหาร  เช่น โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed) โดยกรมกิจการพลเรือนหารเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ร่วมกับ สอศ. เพื่ออบรมนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาก่อนเข้าเรียนในสถานศึกษา เป็นเวลา 2 เดือน จำนวนรุ่นละ 1,000 คน

 

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้

  • ให้สถานศึกษาอาชีวะรัฐ-เอกชนกลุ่มเสี่ยงมีส่วนร่วมกิจกรรมมากขึ้น  ที่ผ่านมาทุกฝ่ายได้จัดค่ายอบรมให้กับเด็กอย่างหลากหลาย ทั้งค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนอาชีวศึกษา ค่ายปรับพฤติกรรมเด็กกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปด้วยดีอยู่แล้ว จึงขอฝากไปยังผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเหล่านี้ให้มากขึ้น เพื่อขยายขอบเขตของกิจกรรมให้กว้างออกไป

  • ให้รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)  ขอให้มีการรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่งทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและขยายผลไปสู่สถานศึกษาอื่น ๆ ต่อไป

  • ดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ  ขอให้ สอศ.จัดประชุมทบทวนมาตรการแก้ไขปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาทที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สอศ. และสถานศึกษาทุกแห่งภายในเดือนพฤษภาคมนี้ แล้วนำมาเสนอที่ประชุมนี้อีกครั้งก่อนจะนำไปสู่การปฏิบัติ

  • ไม่มีนโยบายการรับน้องใหม่  กระทรวงศึกษาธิการไม่มีนโยบายให้มีการรับน้อง แต่หากเป็นการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ภายในสถานศึกษาก็สามารถทำได้ ส่วนสถานศึกษาเอกชนอาจจะห้ามการรับน้องได้ยาก จึงต้องย้ำให้สถานศึกษานั้น ๆ แสดงความรับผิดชอบด้วยหากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้น โดยจะปฏิเสธด้วยคำพูดที่ว่า “เด็กนัดกันเองโดยที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาไม่รู้” ไม่ได้

  • ให้ดูแลเด็กที่ถูกศาลคุมประพฤติ  ขอให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดระบบการดูแลความประพฤติของเด็กที่ถูกศาลตัดสินให้ถูกคุมประพฤติ พร้อมทั้งให้มีการรายงานความประพฤติทั้งในส่วนของการเข้าเรียนและความประพฤติต่าง ๆ ให้ศาลรับทราบ เพื่อเป็นการช่วยศาลและช่วยดูแลเด็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ หากเด็กมีพฤติกรรมไปในทางที่ดี ศาลสามารถเปลี่ยนแปลงคำตัดสินได้ แต่ที่ผ่านมามีวิทยาลัยดำเนินการเช่นนี้เพียง 2-3 แห่งเท่านั้น จึงต้องการให้มีการขยายระบบช่วยเหลืออย่างเต็มรูปแบบต่อไป

 


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
19/5/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  209 ลงนามความร่วมมือทวิวุฒิกับเกาหลีใต้
  192 ประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ : รอ.อศ.
  148 อาชีวะอาสา
  107 ประชุม คกก.กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
  100 ประชุม คกก.สานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
  089 พิธีเปิด อกท.ครั้งที่ 37 ที่สงขลา
  084 การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวะภาครัฐ-เอกชน
  049 อาชีวศึกษา ทวิภาคีไทย
  034 สานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา
  028 หารือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ