.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 209/2559
อาชีวะไทย-เกาหลีใต้ ลงนามจัดการศึกษาวิชาชีพ "ทวิวุฒิ"


พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านเทคนิค อาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับเขตพื้นที่การศึกษามหานครแทกู สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559  ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายอู ดอง คี ผู้ว่าการฝ่ายการศึกษามหานครแทกู สาธารณรัฐเกาหลี, นายยูน โซ ยัง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย และคณะผู้บริหาร สอศ. ร่วมพิธีลงนาม

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาของประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ในการแลกเปลี่ยน นักศึกษา และครู ซึ่งจะเป็นการพัฒนาการอาชีวศึกษาให้ก้าวหน้าและเป็นสากลมากขึ้น ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างดำเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยมีจุดเน้น 6 ด้าน คือ 1)  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2) การผลิตและพัฒนาครู 3) การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 4) การผลิต การพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 5) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา 6) การบริหารจัดการ ซึ่งจุดเน้นทั้ง 6 ด้าน จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน โดยทำให้ผู้เรียนมีความรู้และมีการพัฒนาศักยภาพตรงตามความต้องการของประเทศในภาคต่าง ๆ

จากการที่ได้เดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 23-25 มีนาคมที่ผ่านมา ทำให้เห็นพัฒนาการจัดการศึกษาผ่านระบบการศึกษาใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับจุดเน้นทั้ง 6 ด้าน และเห็นถึงการมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรมในการร่วมพัฒนาหลักสูตรและกำลังคนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนและทิศทางการพัฒนาประเทศ

การลงนามครั้งนี้จึงเป็นการนำร่องการพัฒนาด้านอาชีวศึกษาตามแนวทางของสาธารณรัฐเกาหลี และเป็นการสร้างพันธมิตรด้านการอาชีวศึกษากับสาธารณรัฐเกาหลีอีกด้วย


นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวถึงการลงนามในครั้งนี้เพิ่มเติมว่า ในเบื้องต้นจะดำเนินการแลกเปลี่ยนครู อาจารย์ และนักศึกษา โดยจะตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความสอดคล้องของมาตรฐานสมรรถนะตามหลักสูตรของทั้งสองประเทศ เพื่อจัดหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และในอนาคตจะร่วมกันจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่สาธารณรัฐเกาหลีมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ อาทิ การท่องเที่ยว เทคโนโลยีความงาม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อนักศึกษาสำเร็จหลักสูตรจะได้รับวุฒิการศึกษา 2 ใบ จากทั้งสองประเทศ หรือเรียกว่า ทวิวุฒิ (Dual Degree)


นายอู ดอง คี ผู้ว่าการเขตพื้นที่การศึกษาแทกู สาธารณรัฐเกาหลี กล่าวว่า เขตพื้นที่การศึกษามหานครแทกู มีหน้าที่ควบคุมดูแลสถานศึกษาในจังหวัดแทกูทั้งหมด ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยเน้นให้ผู้เรียน ๆ อย่างมีความสุข ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีในการจัดการศึกษา เน้นความปลอดภัยและความพึงพอใจ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นของผู้เรียนและผู้ปกครอง และการทำความร่วมมือครั้งนี้นอกจากจะจัดการศึกษาด้านวิชาชีพร่วมกันแล้ว ยังจะมีการแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมผู้บริหาร ครู นักศึกษาและหลักสูตรรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมด้วย


บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน/ออกแบบ InfoGraphic
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ

ขอบคุณข้อมูลข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
18/5/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  192 ประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ : รอ.อศ.
  148 อาชีวะอาสา
  107 ประชุม คกก.กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
  100 ประชุม คกก.สานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
  089 พิธีเปิด อกท.ครั้งที่ 37 ที่สงขลา
  084 การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวะภาครัฐ-เอกชน
  049 อาชีวศึกษา ทวิภาคีไทย
  034 สานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา
  028 หารือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
  019 ผลการหารือของทีมภาครัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ