.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 192/2559
การประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ
ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ กับ กรอ.อศ. เพื่อยกระดับคุณภาพวิชาชีพ


วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่าง คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2) กับ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน, ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพ (อ.กรอ.อศ.) เข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องปทุมมาศ ศูนย์การประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมร่วมทั้ง 2 คณะ เพื่อต้องการร่วมกันขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาและยกระดับคุณภาพวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพื่ออนาคตและการทำงานพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผลการประชุมที่สำคัญโดยสรุปดังนี้


1) บทสรุปจุดร่วม-จุดต่างในการทำงานของ E2 และ กรอ.อศ.

เมื่อพิจารณากรอบการทำงานระหว่างคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ หรือ E2  กับ กรอ.อศ. พบว่ามีจุดร่วมที่สอดประสานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอยู่แล้ว กล่าวคือ E2 มีแนวทางการทำงาน 4 ด้าน ได้แก่ Re-branding, Excellent Model School, Database (Demand and Supply), Standard and Certification Center ส่วน กรอ.อศ. มีกรอบการดำเนินงาน 12 ข้อ คือ วิเคราะห์ความต้องการกำลังคนในกลุ่มอาชีพ, วิเคราะห์ข้อมูลการผลิตกำลังคนในกลุ่มอาชีพ, กำหนดสมรรถนะอาชีพ, ปรับหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ, คัดเลือกสถานศึกษาและนำร่องหลักสูตร, พัฒนาครูประจำการ-ครูฝึกในสถานประกอบการ, พัฒนาวัสดุครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน, ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้, พัฒนาระบบวัดและประเมินผลการสอน, ประเมินผลการใช้หลักสูตรเพื่อพัฒนา, จัดการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ และเสริมสร้างการจ้างงานตามสมรรถนะและการพัฒนาเส้นทางอาชีพ ซึ่งมีความสอดคล้องในแนวทางเดียวกัน
 

กรอ.อศ.

คณะกรรมการ E2

Re-branding

Re-branding

Demand

Database on Demand

Supply

Database on Supply

Competency Base

 Excellent Model School,
 
Standard and Certification Center

Curriculum Demand

Excellent Model School

Pilot College

Excellent Model School

Teachers, Mentors

Excellent Model School

Facilities and Equipment

Excellent Model School

Experiencing Environment

Excellent Model School

Evaluate & Measures

Excellent Model School

Curriculum Evaluate

Excellent Model School

Vocational Qulity Test

Medium to Long term,
Standard and Certification Center

Paid on Competency level

Medium to Long term,
Standard and Certification Center


ดังนั้น ที่ประชุมเห็นชอบให้ทั้ง 2 คณะประสานแผนงานและบูรณาการดำเนินการร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ของภาครัฐ-ภาคเอกชน-ภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาและยกระดับคุณภาพวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตอบสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพื่ออนาคตและการทำงานพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ในส่วนของจุดต่างนั้น กรอ.อศ. มีหลายส่วนที่ต่างจากคณะทำงาน E2 อาทิ มีระยะเวลาในการทำงานยาวนานกว่า, มีการพัฒนา Functional-Based อย่างต่อเนื่อง, มีหน่วยงานระดับพื้นที่ (Area-Based) ทั้ง อ.กรอ.อุตสาหกรรม อ.กรอ.หอการค้า และ อ.กรอ.จังหวัด ตลอดจนมีโจทย์กลุ่มอาชีพใหม่และการประกอบธุรกิจขนาดกลางที่จะต้องดำเนินการ


2) ผลการดำเนินงานของ กรอ.อศ. ปี 2558-2559

ในช่วงปี 2558-2559 กรอ.อศ. ในแต่ละกลุ่มอาชีพ ได้แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม พร้อมทั้งได้มีการลงนามความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถานศึกษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 50 หน่วยงาน อาทิ

- กลุ่มเครื่องยนต์เล็ก  ได้ร่วมกับบริษัท เอพี ฮอนด้า จํากัด ในการจัดการเรียนการสอน การอบรมพัฒนาครู และการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 321 แห่ง ในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น เครื่องยนต์ จักรยานยนต์ ได้รับการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ในการเรียนการสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ สร้างศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนทั่วประเทศ 36 แห่ง และสร้างเพิ่มขึ้นปีละ 10 แห่ง พร้อมมอบอุปกรณ์ขับขี่ปลอดภัยให้กับศูนย์ เช่น หมวกกันน็อก รถจักรยานยนต์ กรวยยาง เป็นต้น นอกจากนี้จะจัดอบรมครูในเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ 321 แห่ง และรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในร้านผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ รวมทั้งได้ร่วมกับบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ในการพัฒนาทางด้านวิชาการและทักษะขับขี่ปลอดภัย โดยสนับสนุนคู่มือ สื่อการเรียนการสอนและกิจกรรม 3 ปี สนับสนุนรถจักรยานยนต์ 200 คัน และจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและขับขี่ปลอดภัยให้กับครูอาชีวะตลอดจนนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา
-
กลุ่มพาณิชย์นาวี
 ได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อพัฒนากำลังคนด้านการควบคุมเรือประมงและประมงทะเล
-
กลุ่มเกษตร/เกษตรอุตสาหกรรมพลังงาน
 ได้ร่วมกับบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด, หอการค้าเยอรมัน-ไทย, เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทเบทาโกร จำกัด, บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด, เครือซ้งพันธุ์ปลากรุ๊ป เพื่อผลิตกำลังคนด้านอุตสาหกรรมน้ำตาลและชีวพลังงาน อบรมครูประจำการและศึกษาดูงานในสถานประกอบการ พร้อมทั้งกำหนดสมรรถนะอาชีพ งานอาชีพเทคโนโลยีการจัดการพืชสมัยใหม่ งานอาชีพการผลิตสัตว์เล็ก ผลิตสัตว์ปีกและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
-
กลุ่มหอการค้า
 ได้ร่วมกับหอการค้าไทยและหอการค้าเยอรมัน-ไทย เพื่อผลิตกำลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคบริการ
-
กลุ่มค้าปลีก
 ได้ร่วมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ปจำกัด (มหาชน) ในการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี และร่วมกับมูลนิธิบิ๊กซีไทย ภายใต้ บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณการจัดกิจกรรมนักศึกษา
- กลุ่มท่องเที่ยว-โรงแรม  ได้ร่วมกับบริษัท เดอะ ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ในการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี
-
กลุ่มธุรกิจบริการอาหาร
 ได้ร่วมกับบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เพื่อให้การสนับสนุนห้องเรียน สื่อ อุปกรณ์แก่สถานศึกษา 24 แห่ง ระดับ ปวช.-ปวส. ระดับละ 1 ห้องเรียน  ตลอดจนร่วมกับบริษัท เอฟโวลูชั่น แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ในการร่วมจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี
- กลุ่มยานยนต์ชิ้นส่วนและยานยนต์บริการ  ได้ร่วมกับบริษัท เอพี ฮอนด้า จำกัด ในโครงการหนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม “One Dealer One College” ระยะที่ 2  และร่วมมือกับบริษัท โกลบอล-ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัด ในการจัดการศึกษาทวิภาคี รวมทั้งร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและสถานประกอบการบริการยานยนต์ ภายใต้โครงการตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย
- กลุ่มปิโตรเลียม ปิโตรเคมี  ได้ร่วมกับบริษัท บางจากปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) ในการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี และบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และสถาบันคีนันฯ ในการจัด TVET STEM Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต (Technical Vocational Education and Training : TVET)
- กลุ่มแฟชั่น เครื่องนุ่งห่ม  ได้ร่วมกับบริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด (สาขาวังบูรพา) จัดแข่งขันทักษะอาชีพด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องนุ่งห่ม

- กลุ่มเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ  ได้ร่วมกับสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย, สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย, กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ในการผลิตและพัฒนากำลังคนกลุ่มอาชีพเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ตลอดจนร่วมกับบริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด, บริษัท เอบีบี จำกัด และบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ในการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม

-
กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 ได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการพัฒนากำลังคนระดับช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยี  ร่วมกับบริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ในการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีและการฝึกงานนักศึกษา รวมทั้งร่วมกับบริษัท ซินเนค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนด้านอิเล็กทรอนิกส์ 44 ชุด และชุดคอมพิวเตอร์ 88 ชุด
- กลุ่มก่อสร้าง โยธา สถาปัตย์  ได้ร่วมกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาต้นแบบการผลิตช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรม

- กลุ่มยาง  ได้ร่วมกับบริษัท อีโนเอ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด ด้านอาชีวศึกษาทวิภาคีและรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

-
กลุ่มเครื่องจักรกลและโลหะการ
 ได้ร่วมกับบริษัท โนเวมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในการร่วมจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีและการฝึกงานนักศึกษา
-
กรอ.อศ.-หน่วยงานกลาง
 ได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในด้านการประเมินสมรรถนะและการแข่งขันทักษะอาชีพ

นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน กับ อศ. และสถานศึกษา ที่ส่งผลให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มสูงขึ้นด้วย (ข้อมูลของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ณ วันที่ 12 มกราคม 2559) ดังนี้
 

กลุ่มเป้าหมาย

ปี 2557

ปี 2558

สถานศึกษา

421 แห่ง

424 แห่ง

ผู้เรียน

61,264 คน

89,489 คน

สถานประกอบการ

8,098 แห่ง

10,527 แห่ง

สาขาวิชา

101 สาขา

124 สาขา

 


3) ผลการดำเนินงานของคณะทำงาน E2

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส หัวหน้าทีมภาคเอกชน ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการทำงานของคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2) ดังนี้

- Re-branding : เตรียมจัดทำสื่อเพื่อปรับภาพลักษณ์และสร้างแรงจูงใจ อาทิ Video InfoGraphic “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” ความยาว 3.12 นาที และ 1 นาที, Logo อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ  เพื่อสร้างความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่จะเกิดพลังร่วม ไม่ซับซ้อน โดยให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองเป็นผู้เลือกแบบ พร้อมทั้งเตรียมจัดโครงการศึกษาเยี่ยมชมโรงเรียนอาชีวศึกษาต้นแบบด้าน Re-branding ที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
-
Excellent Model School
: ได้จัดทำ Roadmap เพื่อดำเนินการขยายความร่วมมือ ร้อยละ 45 ภายในปี 2559 ไปสู่บริษัทเครือข่าย E2 เป็นจำนวน 8,789 แห่ง และในปี 2560 เริ่มต้นสร้างความร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) พร้อมขยายความร่วมมือไปสู่บริษัทเครือข่ายและกลุ่มอุตสาหกรรม รวมจำนวน 13,184 แห่ง เพื่อเป็น Excellent Model School อย่างแท้จริง    
-
Database (Demand and Supply)
: จับคู่ความต้องการกำลังคนของภาคอุตสาหกรรม 18 กลุ่ม กับปริมาณการผลิตกำลังคนของ สอศ.ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2559 รวมทั้งจัดทำ Web-Based Survey เพื่อสำรวจความต้องการกำลังคนของสภาหอการค้าและสภาการท่องเที่ยว และจัดทำระบบ Integrated Database System เพื่อจับคู่ข้อมูลของความต้องการและการผลิตกำลังคนทั้งหมดในภาพรวม
- Standard and Certification Center : ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านมาตรฐานวิชาชีพ คือ ให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ กำหนดวิธีประเมินมาตรฐานและทดสอบสมรรถนะ โดยจะต้องกำหนดมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้ง่าย ไม่ซ้ำกับที่มีอยู่เดิม มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งต้องอิงกับค่าตอบแทนและเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากลด้วย


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร : กราฟิก
ขอบคุณภาพประกอบ : ฝีมือชนคนสร้างชาติ จาก SCG

5/5/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  148 อาชีวะอาสา
  107 ประชุม คกก.กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
  100 ประชุม คกก.สานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
  089 พิธีเปิด อกท.ครั้งที่ 37 ที่สงขลา
  084 การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวะภาครัฐ-เอกชน
  049 อาชีวศึกษา ทวิภาคีไทย
  034 สานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา
  028 หารือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
  019 ผลการหารือของทีมภาครัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
  007 หารือคณะทำงานด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ คกก.ภาครัฐและเอกชนฯ ชุด 4
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ