.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 121/2559
ขยายโรงเรียนหลักสูตรวิทย์/ศิลป์-กีฬา ปี 2559
รวม 6 แห่ง ครอบคลุม 5 จชต.


จังหวัดปัตตานี - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พ.อ.รัตนะโชติ อ่างทอง เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 เพื่อขับเคลื่อนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมโรงเรียนในโครงการ ณ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ซึ่งมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตร์-กีฬา และศิลป์ (ภาษาอังกฤษ)–กีฬา โดยสามารถเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการใน 4 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ และเทควันโด รวมจำนวน 72 คน

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ ได้เดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา และศิลป์-กีฬา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ กอ.รมอ.ภาค 4 ส่วนหน้า ศปบ.จชต. ศูนย์สันติสุข ศอ.บต. สพก.จชต. ตัวแทนสมาพันธ์ครู ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มโรงเรียนในโครงการ เตรียมความพร้อมคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ และติดตามความก้าวหน้าของโครงการให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง

รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงโครงการว่า นายกรัฐมนตรีได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน และมีดำริให้พิจารณาเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนทักษะด้านกีฬาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความสามารถด้านกีฬาเป็นพิเศษให้มากขึ้น รวมถึง พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้มุ่งเน้นให้การดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าวบังเกิดผล เป็นรูปธรรม

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้” และมอบหมายให้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นผู้รับผิดชอบงานดังกล่าว โดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจในหลักสูตรวิทยาศาสตร์-กีฬา และศิลป์ (ภาษาอังกฤษ) -กีฬา รวมถึงได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ คุณธรรม นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ซึ่งหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวไม่เพียงมุ่งความเป็นเลิศและฝึกฝนทักษะเพื่อการแข่งขันหรือการเป็นนักกีฬาเท่านั้น แต่มุ่งให้นักเรียนมีทักษะกีฬาควบคู่กับด้านวิชาการ มีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดี รวมถึงเป็นเส้นทางเข้าสู่อาชีพเกี่ยวกับกีฬาได้ในอนาคต ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนทุนการศึกษา เต็มจำนวนแก่นักเรียนในโครงการ จนสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ส่วนความคืบหน้าโครงการ พบว่าขณะนี้มีโรงเรียนที่พร้อมเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวในปีที่แล้ว (2558) ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ยะลา และโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส โดยในภาคเรียนที่ 1/2559 ได้ขยายผลเพิ่มอีก 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี จ.นราธิวาส โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จ.ปัตตานี โรงเรียนละงูพิทยาคม จ.สตูล และโรงเรียนนาทวีวิทยาคม จ.สงขลา รวมเป็น 6 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถรับนักเรียนได้จำนวนทั้งสิ้น 430 คน

ซึ่งแผนการขับเคลื่อนต่อไปจะมีการจัดโครงการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนในโครงการ ระหว่างวันที่ 4-10 พฤษภาคม 2559 โดยนำคณะผู้บริหาร โค้ช ครู และนักเรียน จากโรงเรียนในโครงการทั้ง 6 โรงเรียน ไปศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ อุทยานราชภักดิ์ เยี่ยมโครงการในพระราชดำริ (ช่างหัวมัน) ทัศนะศึกษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมสโมสรกีฬาชั้นนำ และฝึกซ้อมร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มจตุรมิตร เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ จะมีการจัดมหกรรมกีฬานักเรียนชายแดนใต้ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. – 28 เม.ย. 2559 เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีแก่เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพนั้น รมช.ศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำให้สำรวจความต้องการในพื้นที่ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนในประเภทกีฬาที่หลากหลาย สอดคล้องตามศักยภาพ โดยยึดหลักความยุติธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม ซึ่งจะเกิดประโยชน์โดยตรงต่อเยาวชนอันเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ ส่งผลต่อการลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงส่งเสริมความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เข้มแข็ง สู่การสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน

สำหรับการสมัครเข้าศึกษาในโรงเรียนตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จะเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20–24 มีนาคม 2559 นี้ ตั้งแต่ 09.00 –15.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โทรศัพท์ 02 288 5914  และ www.ed-south.org


บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ขอบคุณ : ข้อมูล สพฐ.
15/3/2559
ถ่ายภาพ : สพฐ.

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  115 มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ รร.ไทยรัฐวิทยา
  103 MoU สานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ
  102 ประชุมชี้แจง ผอ.สพท.โครงการโรงเรียนประชารัฐ
  101 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร TEPE Online
  088 มหกรรมการศึกษาพิจิตร
  087 FIFA11 for Health
  082 ตรวจเยี่ยม รร.มหิดลวิทยานุสรณ์
  080 หารือ EP และการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
  077 ภารกิจ รมว.ศธ.ที่เพชรบูรณ์
  075 ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ที่ราชบุรี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ