.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 119/2559
ผลประชุม คกก.อำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต 2/2559


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พ.อ.รัตนะโชติ อ่างทอง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ตลอดจนผู้แทนสายงานนิติการจากองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ให้ทุกกระทรวงดำเนินการ ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนั้น มีเรื่องการทุจริตที่สังคมรับทราบและให้ความสนใจ จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการขึ้น และจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนและดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตดังกล่าว อีกทั้งได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานตั้งคณะอนุกรรมการฯ ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของตนเอง กล่าวคือ ผู้บริหารจะต้องจัดการแก้ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานของตนเองได้ ในขณะที่คณะกรรมการฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ จะทำหน้าที่ควบคุม เร่งรัด และขับเคลื่อน เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ของแต่ละหน่วยงานนำผลการดำเนินงานมารายงานตามกรอบของเวลาที่กำหนด โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้มาช่วยให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำด้วย

ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้มีมาตรการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งรัดกรอบเวลาเพื่อสรุปผลการพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาจะได้รับโทษและดำเนินคดีแพ่งหรือคดีอาญาอย่างไร โดยขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีจำนวนคดีการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งสิ้น 610 คดี จาก 10 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.), สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.), สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน สกสค.) และองค์การค้าของ สกสค. ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีจำนวนคดีการทุจริตแตกต่างกัน

สำหรับผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา มีการดำเนินงานที่ก้าวหน้าขึ้นโดยลำดับ โดยมีกรณีการทุจริตที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 298 เรื่อง ถือเป็นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม ยังมีคดีที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาอีกจำนวนมาก ซึ่งเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนด้วย จึงมีการกำหนดกรอบเวลาการดำเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งที่ประชุมได้เสนอให้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการรายงานผลการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยจะดำเนินการสร้างโปรแกรมในการประมวลผล หากแต่ละหน่วยงานรายงานผลมาแล้วโปรแกรมดังกล่าวจะสามารถติดตามและควบคุมการดำเนินงานจนกระทั่งได้ข้อยุติ รวมทั้งมีการประมวลผลว่ามีการดำเนินการแล้วร้อยละเท่าไรในเชิงปริมาณ ส่วนผลการดำเนินงานในเชิงคุณภาพนั้น ความก้าวหน้าของแต่ละคดีขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความยุติธรรม โดยผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิในการปกป้องสิทธิ์ของตนเอง

ในส่วนของคดีทุจริตที่เป็นข่าวในสังคม คือ คดีทุจริตการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ซึ่งมีผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการผู้บริหารระดับสูงจำนวน 6 คน และได้รับรายงานว่าขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีความผิดหรือไม่อย่างไร เนื่องจากการดำเนินการสืบสวนอยู่ในขั้นตอนการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุม อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อให้ความเห็นชอบและพิจารณาลงโทษต่อไป และคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการอีกไม่นานก็จะได้ทราบผลการพิจารณา

นอกจากนี้ ยังได้มีการพิจารณาคดีทุจริตการทำธุรกิจสลากกินแบ่งรัฐบาลในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่มีปัญหาการทุจริตทั้งสิ้น 11 แห่ง แต่ละคดีมีผู้ที่ถูกกล่าวหาประมาณ 15 ราย ส่วนใหญ่เป็นคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีความผิดทุกคน ต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานการเรียกเงินอุดหนุนรายหัวคืนจากโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จึงต้องเรียกเงินคืนพร้อมดอกเบี้ย โดยมีการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินย้อนหลังในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และได้เรียกเงินคืนจากโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 250 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 43 ล้านบาทเศษ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบว่ามีโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 227 แห่ง ต้องคืนเงินอุดหนุนรายหัวประมาณ 83 ล้านบาท ซึ่งทุกโรงเรียนให้ความร่วมมืออย่างดีทำให้รัฐได้เงินกลับคืนมา สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ โดยคาดว่าจะมีการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์น้อยลงเนื่องจากมีมาตรการป้องกันแล้ว ส่วนเงินที่ได้เรียกคืนมานั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบจะนำส่งคืนคลังของรัฐบาลต่อไป

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการมีความก้าวหน้า และจะพยายามเร่งรัดกรอบเวลาการดำเนินงานให้รวดเร็วขึ้น เพราะการพิจารณาในแต่ละบริบทใช้เวลาแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่าได้มีการเร่งรัดขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ไขปัญหาจนกว่าจะได้ข้อยุติ


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ถ่ายภาพ : อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
14/03/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  113 สานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  111 ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค.
  110 เตรียมมาตรการช่วยเหลือประชาชน
  108 Echo English
  106 อบรม Boot Camp พัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ
  105 ตรวจเยี่ยมการสอบ GAT/PAT 2/2559
  097 71 ปีสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
  093 ตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET
  090 รมว.ศธ.เปิดเผยความคิดเห็นเกี่ยวกับนิด้าโพล
  081 ลงพื้นที่ติดตามผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ยะลา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ