.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 97/2559
71 ปี การสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 


หอประชุมคุรุสภา - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการคุรุสภา เป็นประธานพิธีจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 71 ปี โดยมี ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ, ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา, คณะกรรมการคุรุสภา, คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ, ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่ และผู้สนับสนุนกิจการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 640 คน เข้าร่วมงาน เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

พิธีในช่วงเช้า ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์เทพพระพฤหัสบดี, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6, พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) และนายทวี บุณยเกตุ อดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เวลา 8.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์ และกล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า ตลอดระยะเวลา 71 ปีที่ผ่านมาของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ไม่ใช่เวลาที่นานหรือสั้นจนเกินไป แต่เป็นเวลาที่เพียงพอที่จะทำให้ "คุรุสภา" ซึ่งเป็นสภาวิชาชีพที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำเป็นต้องมองสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา เพราะคุรุสภาเป็นผู้ดูแลกฎกติกาในการอนุญาตให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา "สอนได้" หรือ "ออกได้"

ดังนั้น คุรุสภาและผู้บริหารทุกระดับของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงต้องกล้าที่จะสำรวจตนเอง เช่น การปฏิรูปการศึกษาในช่วงเวลานี้ ซึ่งเรามองเห็นความเคลื่อนไหวแล้วก็ต้องนำกลับมาพิจารณาแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกันด้วย หรือการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ (1 มีนาคม 2599) นายกรัฐมนตรีได้ย้ำให้รัฐมนตรีทุกท่านพูดคุยกับข้าราชการและบุคลากรในสังกัดว่า ทุกวันนี้เราต้องช่วยกันทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำ กล่าวคือต้องมีเวลาที่จะต้องทุ่มเทการทำงานเพื่อปฏิรูปประเทศ ในขณะที่บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แม้ไม่ใช่ข้าราชการ แต่ก็ต้องทำงานด้วยความทุ่มเท ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

นอกจากนี้ ได้รับทราบจากเลขาธิการคุรุสภาด้วยว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คุรุสภาได้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูประมาณ 200 คน ซึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนครู 5 แสนกว่าคนแล้ว ถือว่าครูส่วนใหญ่ของประเทศเป็นคนดี แต่ในขณะอีกทางหนึ่งก็ต้องสำรวจตัวเองด้วยว่า มีหลายหน่วยงานที่ทำงานแบบลูบหน้าปะจมูกหรือไม่ แต่ไม่ใช่หมายถึงคุรุสภา เพราะคุรุสภาเป็นเพียงผู้รับเรื่องและหลักฐานมาจากหน่วยงานต่างๆ

ทั้งนี้ การที่คุรุสภาเป็นผู้คิดกฎกติกาต่างๆ ดังนั้นการจะปรับเปลี่ยนกฎกติกาต่างๆ จึงจำเป็นจะต้องมีวิสัยทัศน์ ซึ่งควรรวบรวมมาจากประสบการณ์จริงจากครู เช่นเดียวกับหอประชุมคุรุสภาซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2500 การเปลี่ยนหลอดไฟบนเพดานที่สูง จึงเป็นเรื่องที่ยากลำบากมาก ในขณะที่การก่อสร้างแบบใหม่จะมี Catwalk ด้านบนซึ่งสามารถเดินไปเปลี่ยนหลอดไฟได้ง่าย จึงย้ำว่าคุรุสภาต้องเป็นหน่วยงานชั้นสูง (Professional) ที่สามารถให้ผู้คนทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเชื่อถือและให้การยอมรับ

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมบุคลากรทุกท่านในสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่มีความรู้ความสามารถและช่วยกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจว่าจะช่วยกันทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำหรือทุ่มเทการทำงาน เพื่อให้องค์กรของเรา "คุรุสภา" บรรลุถึงเป้าหมายภายใต้วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรวิชาชีพที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาให้มีมาตรฐานและจรรยาบรรณในระดับสากล"


ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า จากการที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการตามบทบาทขององค์กร ตามพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 และพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ถือเป็นการดำเนินการตามภารกิจที่สำคัญต่อวิชาชีพครูตลอดมา และจากการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดโดยกฎหมาย ทำให้บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเปลี่ยนไป การปฏิบัติงานตามภารกิจที่เปลี่ยนแปลง

นอกจากจะต้องใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้ว ต้องอาศัยความร่วมมือกัน โดยเฉพาะเรื่องการกำหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งเป็นมาตรฐานนำไปสู่การดำเนินการออกและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา การรับรองความรู้และความชำนาญ การพัฒนา และการยกย่องวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนการดูแล การประพฤติ และการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ซึ่งชาวคุรุสภาได้มุ่งมั่นทำงาน โดยยึดหลักการว่า "คุรุสภาจะทำงานอย่างมืออาชีพ มีมาตรฐาน ผลงานเชื่อถือได้ มีหลักวิชาในการทำงาน พร้อมๆ กับมีความยืดหยุ่นในการทำงาน โดยยึดประโยชน์ของครู และความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล"

ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 72 จึงเป็นโอกาสดีที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ภารกิจ และการปฏิบัติงาน โดยจะพยายามเรียนรู้และพัฒนาการทำงานตลอดเวลา เพื่อนำพาคุรุสภาให้เป็นสภาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สง่างาม ให้บรรลุถึงเป้าหมายภายใต้นโยบายที่ว่า "คุรุสภา มุ่งยกระดับคุณภาพครู สู่คุณภาพการศึกษาไทย"


บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน/ออกแบบกราฟิก
ถ่ายภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
2/3/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  093 ตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET
  090 รมว.ศธ.เปิดเผยความคิดเห็นเกี่ยวกับนิด้าโพล
  081 ลงพื้นที่ติดตามผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ยะลา
  078 หารือกับ สทศ.
  069 แถลงข่าวชี้แจงการสอบ O-NET
  063 ระชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาจชต. ที่สงขลา
  062 ตรวจเยี่ยมสอบ O-NET ที่ รร.วัดนวลนรดิศ
  057 หารือ e-Library กับเซ็นทรัลกรุ๊ป
  056 ผลประชุมกระทรวง 2/2559
  055 ตอบกระทู้ถาม สนช."นโยบายการศึกษาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้คนไทย"
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)