.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 96/2559
ครม.อนุมัติกฎกระทรวงการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
และ
อนุมัติร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อการศึกษา


ศึกษาธิการ - ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ อนุมัติร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และอนุมัติร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา

อนุมัติร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ พ.ศ. .... โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. กำหนดคำนิยาม “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการระดับจังหวัด และ “ผู้จัดการศึกษา” หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการไม่ว่าบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นหรือผู้ใดที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการให้จัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ

2. กำหนดให้ผู้จัดการศึกษา อาจจัดการศึกษาสำหรับคนพิการทั้งนอกระบบและตามอัธยาศัย รวมถึงการให้บริการการฟื้นฟูสมรรถภาพ พัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตอิสระ พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็น ฝึกอาชีพ และจัดกิจกรรมการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และตอบสนองวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ

3. กำหนดให้ผู้จัดการศึกษายื่นคำขอเป็นหนังสือต่อคณะอนุกรรมการ พร้อมทั้งแนบแบบคำขอที่สำนักงานกำหนด และแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ โดยให้แผนการจัดการศึกษามีรายการตามกำหนด

4. กำหนดให้คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ กำหนดนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนและสอดคล้องกับนโยบายแผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กำกับและดูแลระบบการประเมินคุณภาพ

5. กำหนดให้มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ตามสภาพจริงของพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการกำหนด กรณีที่มีการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษาอื่น ให้มีการวัดผลและประเมินผลร่วมกัน

6. กำหนดให้ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการออกหลักฐานทางการศึกษา แก่ผู้เรียนหรือผู้สำเร็จการศึกษาจากศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการตามหลักศูนย์ของศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการนั้น

7. กำหนดให้ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการได้รับสิทธิประโยชน์ด้านเงินอุดหนุน สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด จากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรเอกชนอื่นสำหรับการจัดการศึกษาได้

8. การเลิกศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ให้ผู้จัดการศึกษาร่วมกับสำนักงานจัดหาศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการหรือสถานศึกษาอื่นให้แก่ผู้เรียน โดยให้สำนักงานเรียกคืนเงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลืออื่น ๆ ของรัฐ ที่ยังคงเหลืออยู่จากศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการที่เลิก เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

 


อนุมัติร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. ..... โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. กำหนดให้มีกองทุนเพื่อการศึกษา มีฐานะเป็นนิติบุคคล ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ อยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยมีวัตถุประสงค์แก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ นักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ และให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้รับไปทั้งหมดคืนให้กองทุน

2. กำหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน มีผู้จัดการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายและกรอบแนวทางในการดำเนินงาน กำหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

3. กำหนดให้มีสำนักงานกองทุน ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ และดำเนินงานต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและนโยบายของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานกับส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. กำหนดให้มีผู้จัดการกองทุน มีอำนาจหน้าที่บริหารและจัดการเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด โดยผู้จัดการสามารถจ้างสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลใด ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อทำหน้าที่แทนกองทุนในการบริหารและจัดการการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการดำเนินการติดตามเร่งรัดการชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

5. กำหนดให้คณะกรรมการกองทุน กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขสำหรับสถานศึกษาที่จะเข้าร่วมดำเนินงานให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยให้มีคณะอนุกรรมการกำกับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลสถานศึกษา

6. กำหนดให้นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกู้เพื่อการศึกษาประเภทใด ให้ยื่นคำขอต่อคณะกรรมการฯ สำหรับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแต่ละประเภทนั้น และผู้กู้ยืมเงินต้องยินยอมให้กองทุนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการชำระเงินคืนกองทุน รวมถึงการให้ความยินยอมในขณะทำสัญญากู้ยืมเงิน

7. กำหนดให้นักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินที่สำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว มีหน้าที่ต้องชำระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้รับไปคืนให้กองทุน ตามจำนวน ระยะเวลา และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

8. กำหนดให้เมื่อผู้กู้ยืมเงินเข้าทำงาน ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ส่งข้อมูลบุคลากรในสังกัดให้กองทุนตรวจสอบว่าเป็นผู้กู้ยืมเงินหรือไม่ และมีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินในลำดับเดียวกับหนี้ค่าภาษีอากร


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
1/3/2559

 

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 รวมมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

   
  067 ครม.รับทราบโครงการลดภาระหนี้ครู
  054 ครม.รับทราบกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน
  043 มติ ครม.26 มกราคม 2559
  031 มติ ครม.19 มกราคม 2559
  018 ครม.อนุมัติโครงการทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2
  003 ครม.อนุมัติส่งเงินสะสมเข้าองทุนสงเคราะห์ รร.ในระบบ
  478 ครม.เห็นชอบแนวทางแนะแนวอาชีพแก่ นร.มัธยมฯ
  465 ครม.รับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจต่อรัฐบาล
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ