.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 266/2559
แต่งตั้งศาสตราจารย์ นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล/สุรนารี


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์, นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แต่งตั้งศาสตราจารย์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ดังนี้

  • รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท สมพล เพิ่มพงศ์โกศล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557

  • รองศาสตราจารย์ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2557

  • รองศาสตราจารย์หม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโบราณคดี สังกัดคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2556

  • รองศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาพพิมพ์ สังกัดคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557


แต่งตั้งนายกฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดล รวม 16 ราย ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 และวันที่ 25 มกราคม 2559 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 และวันที่ 28 มกราคม 2559 นั้น

เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งมาจะครบกำหนดตามวาระในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 507 (4/2559) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่ รวม 16 ราย ดังนี้

1. นายเกษม วัฒนชัย เป็น นายกสภามหาวิทยาลัย
2. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายโชค บูลกุล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายประเวศ วะสี เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายมีชัย วีระไวทยะ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายมนูญ สรรค์คุณากร เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
10. คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นายเสรี ตู้จินดา เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นายอมร จันทรสมบูรณ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
16. นายสุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามที่เสนอทุกราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : ราชกิจจานุเบกษา


แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2558 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 นั้น เนื่องจากนายปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ได้ถึงแก่อนิจกรรม และในการประชุมลับของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายภิเศก ลุมพิกานนท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแทน และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม : ราชกิจจานุเบกษา


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
27/6/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุด ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

   
  261 ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง คสช.กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาท
  248 ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง คสช.ให้จัดการศึกษา 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  244 แต่งตั้งนายกและกก.สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และกาญจนบุรี
  216 แต่งตั้งศาสตราจารย์ 19 ราย
  203 ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ของ ผอ.สมศ.
  187 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งอธิการบดี ม.มหาสารคาม
  173 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  167 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  129 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งนายกสภา มรภ.อุบลฯ และสถาบันฯ ลาดกระบัง
  123 ราชกิจจาฯ ประกาศตั้งศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ